05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
އެމެރިކާގެ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އެމެރިކާއިން އަޅާ ހުރަސްތައް ހުއްޓުވާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 2) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވަން އެމެރިކާ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާނެ ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
އެެމެރިކާގެ ބިރުތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ޖެހިލުން ނުވަން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 1) - އެމެރިކާ އިން ދޭ އިންޒާރުތަކާއި ދައްކާ ބިރުތަކަށް އީރާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޖެހިލުން ނުވަން ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 01, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވަރަށް އަރިސް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އާއި ނިއުޓް ގިންގްރިޗް...

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
އީރާނުގެ ބޯޓުގެ ދަލެއްގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ފެނިއްޖެ

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް އުރުނު އީރާނުގެ ބޯޓުގައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ދަލެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ދެ ޕެކެޓެއް މިއަދު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އުލިގަމު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި...

June 28, 2018
އިގްތިސާދު ހަލާކު ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

ތެހެރާން (ޖޫން 28) - އީރާނުގެ އިގްތިސާދު ހަލާކު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ގައުމުގެ ޖުޑިޝަރީ އަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ގޮވާލައްވައިފި...

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން

އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓްގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިމެނުނު މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހުރަހެއް ނެތް: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ ޔުނީފޯމްގައި

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ގޮސް ތިބި އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ސީރިޔާ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމްގައި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 53
އީރާނުގެ ބޯޓު މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުރުނު އީރާނު ބޯޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނި، އެތަކެތި ރަށްރަށަށް ލައްގަމުން ދާއިރު އެ ބޯޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. ފަރަށް އެރި އެބޯޓަށް އެހީތެރިވާން ސިފައިން ދިއުމުން އޭގައި ތިބި އަށް މީހުން ވަނީ ބޯޓްގައި...

24 މެއި

May 24, 2018
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެމިތިބެން އީރާނުން ޝަރުތުތަކެއް

ތެހެރާން (މެއި 24) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
އެންމެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 22) - ތާރީޚުގައި ވެސް އަޅާފައި ނުވާވަރުގެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018
އެއްބަސްވުން ސަލާމަތްކުރަން އީރާނުގެ ވަޒީރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއްގައި

ބެއިޖިން (މެއި 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތް ކުރަން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 4
އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން އީރާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތެހެރާން (މެއި 11) - ސީރިއާގައި އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ތެހެރާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (މެއި 10) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހެއްދެވި ގޯހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ...

May 10, 2018 3
ގޯލާންގައިވާ އިޒްރޭލުގެ އަމާޒުތަކަށް އީރާނުން ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (މެއި 10) - ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކުގައިވާ އިޒްރޭލުގެ އަމާޒުތަކަށް އީރާނުން ރޮކެޓް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 7
ހައްދެއް ނެތި ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 9) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުން ހައްދެއް ނެތި އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާ ކުރަން ފަށަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ހަސަން...

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
"އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭނެ"

ތެހެރާން (މެއި 6) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުވާލައްވައިފި ނަމަ އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ހިތާމަ ނުކުރާ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭނެ...

May 06, 2018 2
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތްކުރަން އިނގިރޭސިން ނުކުމެއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 6) - އީރާން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 1
މޮރޮކޯ އިން އީރާނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ރަބާތު (މެއި 2) - އީރާނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލިކަން މޮރޮކޯ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2018 2
ނަތަންޔާހޫގެ ތުހުމަތަށް އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި

ތެހެރާން (މެއި 2) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ދެއްވި ބަޔާނަށް އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދައްކާ ބިރަށް އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 30) - އީރާނުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލަށް ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 2
"އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 26) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.