30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާން އީރާން ތައްޔާރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 30) - މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް އީރާން އޮތީ ތަައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އީރާނުން އެތައް ބައިވަރު ޖާސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - އީރާނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖޫސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޓަލިޖެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 29, 2018 5
ޕާލަމެންޓުގައި ރޫހާނީ ދެއްވި ޖަވާބުން މެންބަރުންނަށް މާޔޫސްކަން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ޕާލަމެންޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ދެއްވި ޖަވާބާ މެދު މެންބަރުން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އީރާނުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ދަ ހޭގު (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި އީރާނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އދ.ގެ ކޯޓަށް

ހޭގު (އޮގަސްޓް 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018
އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 26) - އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މައްސޫދު ކަރްބާސިއަން މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 5
އީރާނުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓު ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 21) - އީރާނުން އުފެއްދި ހަނގުރާމަ މަތީ އާ މަތިންދާ ބޯޓު މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
އީރާނުން ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް ދައްކާލަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 19) - ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް މި ހަފުތާގައި ދައްކާލާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ކުރު ރާސްތާ އާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އާ ޖީލުގެ ކުރު ރާސްތާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޑިސްކައުންޓާ އެކު އޭޝިއާ އަށް އީރާނުން ތެޔޮ ވިއްކަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިސްކައުންޓް ރޭޓެއްގައި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަން އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 31
ގަތަރާއި އީރާނާއި ކޮމަންވެލްތާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރާނަން

ގަތަރާއި އީރާނު އަދި ކޮމަންވެލްތާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑާލާފައިވާ ގުޅުން، އަލުން ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އީރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅީގައި ތެހެރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް...

August 09, 2018
އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް އެމެރިކާ އަށް ނުހުއްޓުވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
"ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި އީރާން އޮތްހާ ދުވަހަކު "އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" އެމެރިކާއާ ކުރާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް ޔޫރަޕް އީރާނާއެކު

ބްރެސަލްސް (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް އެ ގައުމާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުން ބުނެފި އެވެ.

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
އީރާނުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ގަލްފުގައި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކަށް އީރާނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގެ ހެކިތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 25
ހަނގުރާމަ ފަށައިފި ނަމަ އެމެރިކާ ނެތިކޮށްލާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަނގުރާމަ ފައްޓަވަންވީ ކަމަށާއި އީރާނުން އެ ހަނގުރާމަ ނިންމާނީ އެމެރިކާގެ ބާރުގައިވާ ހުރިހާ ތަނެއް ނެތިކޮށްލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ކޮމާންޑަރު މޭޖާ ޖެނެރަލް ގައްސާމް ސުލައިމާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އީރާނުން އެތެރެކުރި ތެލަށް ސައިފަތުން އަގު ދައްކަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ކުރިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތެލަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެ އަގަށްވާ ވަރަށް ސައިފަތް ފޮނުވައިގެން ޕޭމަންޓް ހަމަޖެއްސޭތޯ ލަންކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...