22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
އީރާނުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑަށް ދިން ހަމަލާގައި 24 މަރު

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ އަހްވާޒް ސިޓީގައި އަސްކަރީ ޕެރޭޑެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާދީ 24 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އޯޕެކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯޕެކަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން ހަދަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
މަޝްވަރާއަށް އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މެސެޖް ފޮނުވާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މަޝްވަރާ އެދި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މެސެޖް ފޮނުވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ނަމަވެސް އީރާނުން އަސްކަރީ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
އެންމެ ފަހުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު އީރާނުން ގަންނަނީ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އީރާނުގެ މިސައިލްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، އެންމެ ޒަމާނީ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓާއި ސަބްމެރިން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާން އީރާން ތައްޔާރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 30) - މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް އީރާން އޮތީ ތަައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އީރާނުން އެތައް ބައިވަރު ޖާސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - އީރާނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖޫސޫސުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޓަލިޖެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 29, 2018 5
ޕާލަމެންޓުގައި ރޫހާނީ ދެއްވި ޖަވާބުން މެންބަރުންނަށް މާޔޫސްކަން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 29) - ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ޕާލަމެންޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ދެއްވި ޖަވާބާ މެދު މެންބަރުން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އީރާނުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ދަ ހޭގު (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި އީރާނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އދ.ގެ ކޯޓަށް

ހޭގު (އޮގަސްޓް 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018
އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 26) - އީރާނުގެ މާލީ ވަޒީރު މައްސޫދު ކަރްބާސިއަން މަގާމުން ދުރުކުރުމުން ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 5
އީރާނުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓު ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 21) - އީރާނުން އުފެއްދި ހަނގުރާމަ މަތީ އާ މަތިންދާ ބޯޓު މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
އީރާނުން ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް ދައްކާލަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 19) - ހަނގުރާމަ މަތީ އާ ބޯޓެއް މި ހަފުތާގައި ދައްކާލާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ކުރު ރާސްތާ އާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އާ ޖީލުގެ ކުރު ރާސްތާ މިސައިލެއް އީރާނުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޑިސްކައުންޓާ އެކު އޭޝިއާ އަށް އީރާނުން ތެޔޮ ވިއްކަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިސްކައުންޓް ރޭޓެއްގައި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަން އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 31
ގަތަރާއި އީރާނާއި ކޮމަންވެލްތާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރާނަން

ގަތަރާއި އީރާނު އަދި ކޮމަންވެލްތާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑާލާފައިވާ ގުޅުން، އަލުން ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އީރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅީގައި ތެހެރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް...

August 09, 2018
އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް އެމެރިކާ އަށް ނުހުއްޓުވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
"ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި އީރާން އޮތްހާ ދުވަހަކު "އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" އެމެރިކާއާ ކުރާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް ޔޫރަޕް އީރާނާއެކު

ބްރެސަލްސް (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް އެ ގައުމާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުން ބުނެފި އެވެ.

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
އީރާނުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ގަލްފުގައި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަކަށް އީރާނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގެ ހެކިތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.