31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 21
އީރާން އުތުރި އަރަން ފެށީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އީރާނުން ފެންނަމުން އެ ދަނީ އެ ގައުމުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބައި ބޯ ސަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު ޝިއާރުތައް ފައުޅުކޮށް އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިއެއް ކަމަށް ކުރާ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ފުޅާވަނީ

އީރާންގެ ތަފާތު ސަހަރުތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ އާއި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން...

December 30, 2017 5
ތެހެރާންގައި މިހާރު ބުރުގާ މަޖުބޫރެއް ނޫން: ފުލުހުން

ބުރުގާ އަަޅައިގެން ނޫނީ އީރާންގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ އާންމު ތަންތަނަށް އަންހެނުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން 38 އަހަރަށް ފަހު އެ ގައުމުން އުވާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ބައްޝާރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އޭނާއާ އެކު ސުލްހައެއް ނެތް

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި، ބައްޝާރާ އެކުގައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ހޫތީން ސައޫދީ އަށް ހަމަލާ ދެނީ އީރާނުގައި އުފައްދާ މިސައިލުން

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިލި މިސައިލްގައި ވެސް ހުރީ، އީރާނުގައި އުފައްދާ އެފަދަ ހަތިޔާރުގައި ހުންނަ ފަދަ ފާހަގަތަކެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 12
އީރާނުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކާ

މެދުއިރުމަތީގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ އެކު އީރާނުން ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ގައިދީއަކު ސަލާމަތް ކުރަން ބޮރިސް ޖޯންސަން އީރާނުގައި

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 10) - އީރާނުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިނގިރޭސި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ މީހެއް ކަމަށްވާ ނަޒާރިން ޒަގަރީ-ރަކްލޮފް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 25) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އީރާނުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

November 25, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރު: މުހައްމަދު

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 25) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރުގެ ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ސިފަ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
އީރާނުގެ ބިންހެލުން: ވެއްޓުނީ ސަރުކާރުން ހެދި ގެތައް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 15) - އީރާނާއި އިރާގު ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އީރާނާވީ ފަޅިން ގިނައިން ވެއްޓިފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތްތަކެވެ.

November 15, 2017 1
ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން މަގުމަތިވެފައި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 15) - އީރާނާއި އިރާގު ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތްތައް ވެއްޓި ގެދޮރު ގެއްލުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު ގިނަ ބަޔަކު ގަދަ ފިނީގައި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 1
އީރާން-އިރާގު ބިންހެލުން: މިހާތަނަށް 400 މަރު

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އީރާނާއި އިރާގު ބޯޑަރުން ގުޅޭ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400 އަށް އަރާ، 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...

November 13, 2017 1
އީރާނާއި އިރާގަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 135 މަރު

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އީރާނާއި އިރާގުގެ ބޯޑަރު ގުޅޭ ސަރަހައްދަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.3 ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެއްގައި މިހާތަނަށް 135 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 6
އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 9) - އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނީ އީރާނުން

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިން ބަޔަކީ އީރާން ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
އީރާނުން މިސައިލް އުފެއްދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 29) - ދިފާއީ ބޭނުންތަކަށް އިރާނުން މިސައިލް އުފެއްދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަށް ރޫހާނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސެޓިފައި ނުކުރައްވާ، ކޮންގްރެސް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދޫކޮށްލެވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކަމަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 8
ޓްރަމްޕަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު އީރާނުން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރުތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު މެދުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 19
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އީރާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 1
"މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމަކީ ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު މަރާލުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން އީރާން އެޕްތައް ބޭރުކުރަނީ

އީރާނުގައި ބޭނުންކުރާހާ އައިފޯނެއް ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ސައްހަ ނޫން މަގުތަކުންނެވެ. އެޕަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް އީރާންގައި ނުވިއްކަ އެވެ. އީރާނަށް ޚާއްސަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރެއް ނުހުރެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 1
އީރާނާއި ސައުދީގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ދަތުރުތަކެއް ކުރަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 24) - އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން އީރާނަށް ބޭނުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން އުވާލައިފި ނަމަ، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން އީރާނަށް ބޭނުން ވަނީ ފަސް ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓޮމިކް ހަކަތައާ ބެހޭ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ އަލީ އަކްބަރު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 20) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ރައީސް ހސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.