27 ޖުލައި

July 27, 2018 25
ހަނގުރާމަ ފަށައިފި ނަމަ އެމެރިކާ ނެތިކޮށްލާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަނގުރާމަ ފައްޓަވަންވީ ކަމަށާއި އީރާނުން އެ ހަނގުރާމަ ނިންމާނީ އެމެރިކާގެ ބާރުގައިވާ ހުރިހާ ތަނެއް ނެތިކޮށްލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ކޮމާންޑަރު މޭޖާ ޖެނެރަލް ގައްސާމް ސުލައިމާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އީރާނުން އެތެރެކުރި ތެލަށް ސައިފަތުން އަގު ދައްކަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ކުރިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތެލަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެ އަގަށްވާ ވަރަށް ސައިފަތް ފޮނުވައިގެން ޕޭމަންޓް ހަމަޖެއްސޭތޯ ލަންކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 1
ގަލްފުގެ ތެޔޮ ހުއްޓުވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އީރާނުން ދީފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 22) - އީރާނުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވައިފި ނަމަ ސަރަހައްދީ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވާފައިވާ އިޝާރާތަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އީރާނުން އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - އެއްވެސް އިންސާފެއް ނެތި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް ތެހެރާނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
އީޔޫގެ ކުންފުނިތަކަށް ލުއި ދޭން އެމެރިކާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 16) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ޔޫރަޕުގެ ކުންފުނިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް އީޔޫ އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެމެރިކާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
އީރާނަށް ދަތިކުރާ ވަރަކަށް އެމެރިކާ ދަނީ އެކަހެރިވަމުން: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ޖުލައި 15) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާވަރަކަށް އެ ގައުމު ދުނިޔޭގައި ދުވަހަކު ވެސް ބާކީ ނުވާ ވަރަށް ބާކީ ވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
އައިއެސްގެ އަށް މީހުން އީރާނުން ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 8) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓަށާއި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ ޒިޔާރަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަމަލާ ދިން އައިއެސްގެ އަށް މީހަކު އީރާނުގައި ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
އެމެރިކާގެ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އެމެރިކާއިން އަޅާ ހުރަސްތައް ހުއްޓުވާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 2) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވަން އެމެރިކާ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާނެ ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
އެެމެރިކާގެ ބިރުތަކަށް ކުންފުނިތަކުން ޖެހިލުން ނުވަން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 1) - އެމެރިކާ އިން ދޭ އިންޒާރުތަކާއި ދައްކާ ބިރުތަކަށް އީރާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ޖެހިލުން ނުވަން ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 01, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވަރަށް އަރިސް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އާއި ނިއުޓް ގިންގްރިޗް...

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
އީރާނުގެ ބޯޓުގެ ދަލެއްގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ފެނިއްޖެ

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް އުރުނު އީރާނުގެ ބޯޓުގައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ދަލެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ދެ ޕެކެޓެއް މިއަދު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އުލިގަމު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި...

June 28, 2018
އިގްތިސާދު ހަލާކު ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

ތެހެރާން (ޖޫން 28) - އީރާނުގެ އިގްތިސާދު ހަލާކު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ގައުމުގެ ޖުޑިޝަރީ އަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ގޮވާލައްވައިފި...

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން

އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓްގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިމެނުނު މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހުރަހެއް ނެތް: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި އީރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ ޔުނީފޯމްގައި

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ގޮސް ތިބި އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ސީރިޔާ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމްގައި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 53
އީރާނުގެ ބޯޓު މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުރުނު އީރާނު ބޯޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނި، އެތަކެތި ރަށްރަށަށް ލައްގަމުން ދާއިރު އެ ބޯޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. ފަރަށް އެރި އެބޯޓަށް އެހީތެރިވާން ސިފައިން ދިއުމުން އޭގައި ތިބި އަށް މީހުން ވަނީ ބޯޓްގައި...

24 މެއި

May 24, 2018
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެމިތިބެން އީރާނުން ޝަރުތުތަކެއް

ތެހެރާން (މެއި 24) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
އެންމެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 22) - ތާރީޚުގައި ވެސް އަޅާފައި ނުވާވަރުގެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018
އެއްބަސްވުން ސަލާމަތްކުރަން އީރާނުގެ ވަޒީރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއްގައި

ބެއިޖިން (މެއި 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތް ކުރަން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.