09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
އީރާނުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 2
އީރާނުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޔުނިވާސިޓީގެ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މެންބަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
ސަަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައިފިން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 4) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތައް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ވެރިޔާ މޭޖާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަލީ ޖާފަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 7
އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ އަޑީގައި ދުޝްމަނުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގައި ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ތިބީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
އީރާނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުރަތަަމަ ތިން ދުވަސްތެރޭ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން އެކަނި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

January 02, 2018 2
ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ، ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 12
އީރާންގެ މުޒާހަރާ މުޅި ގައުމަށް: ދޫދިނުމެއް ނެތް

މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން އީރާންގައި ފެށި މުޒާހަރާ އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަކަށް މިހާރު ފެތުރި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދު...

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 21
އީރާން އުތުރި އަރަން ފެށީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އީރާނުން ފެންނަމުން އެ ދަނީ އެ ގައުމުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބައި ބޯ ސަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު ޝިއާރުތައް ފައުޅުކޮށް އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިއެއް ކަމަށް ކުރާ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ފުޅާވަނީ

އީރާންގެ ތަފާތު ސަހަރުތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ އާއި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން...

December 30, 2017 5
ތެހެރާންގައި މިހާރު ބުރުގާ މަޖުބޫރެއް ނޫން: ފުލުހުން

ބުރުގާ އަަޅައިގެން ނޫނީ އީރާންގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ އާންމު ތަންތަނަށް އަންހެނުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން 38 އަހަރަށް ފަހު އެ ގައުމުން އުވާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ބައްޝާރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އޭނާއާ އެކު ސުލްހައެއް ނެތް

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި، ބައްޝާރާ އެކުގައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ހޫތީން ސައޫދީ އަށް ހަމަލާ ދެނީ އީރާނުގައި އުފައްދާ މިސައިލުން

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިލި މިސައިލްގައި ވެސް ހުރީ، އީރާނުގައި އުފައްދާ އެފަދަ ހަތިޔާރުގައި ހުންނަ ފަދަ ފާހަގަތަކެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 12
އީރާނުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ހަތިޔާރު ވިއްކާ

މެދުއިރުމަތީގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ އެކު އީރާނުން ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ގައިދީއަކު ސަލާމަތް ކުރަން ބޮރިސް ޖޯންސަން އީރާނުގައި

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 10) - އީރާނުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިނގިރޭސި ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ މީހެއް ކަމަށްވާ ނަޒާރިން ޒަގަރީ-ރަކްލޮފް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 25) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އީރާނުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

November 25, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރު: މުހައްމަދު

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 25) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރުގެ ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ސިފަ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
އީރާނުގެ ބިންހެލުން: ވެއްޓުނީ ސަރުކާރުން ހެދި ގެތައް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 15) - އީރާނާއި އިރާގު ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އީރާނާވީ ފަޅިން ގިނައިން ވެއްޓިފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތްތަކެވެ.

November 15, 2017 1
ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން މަގުމަތިވެފައި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 15) - އީރާނާއި އިރާގު ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތްތައް ވެއްޓި ގެދޮރު ގެއްލުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު ގިނަ ބަޔަކު ގަދަ ފިނީގައި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 1
އީރާން-އިރާގު ބިންހެލުން: މިހާތަނަށް 400 މަރު

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އީރާނާއި އިރާގު ބޯޑަރުން ގުޅޭ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400 އަށް އަރާ، 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން...

November 13, 2017 1
އީރާނާއި އިރާގަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 135 މަރު

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އީރާނާއި އިރާގުގެ ބޯޑަރު ގުޅޭ ސަރަހައްދަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.3 ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެއްގައި މިހާތަނަށް 135 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 6
އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 9) - އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނީ އީރާނުން

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިން ބަޔަކީ އީރާން ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
އީރާނުން މިސައިލް އުފެއްދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 29) - ދިފާއީ ބޭނުންތަކަށް އިރާނުން މިސައިލް އުފެއްދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަށް ރޫހާނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސެޓިފައި ނުކުރައްވާ، ކޮންގްރެސް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދޫކޮށްލެވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކަމަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 8
ޓްރަމްޕަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު އީރާނުން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރުތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު މެދުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.