21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 8
"ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް ހިފާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 21) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސްގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ އެމެރިކާ އިން ކުރި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ދުޝްމަން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވަރަށް ހިތި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގުދުސް ފޯސްގެ އާ ކޮމާންޑަރު އިސްމާއިލް ގާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ދޭން އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 19) - މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ވައްޓާލި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ޔުކްރޭނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ތަސްނީމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 6
ޚާމަނާއީގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: ދިފާއު ކުރެއްވީ އަސްކަރިއްޔާ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 17) - އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ ދިފާއު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

January 17, 2020 5
އީރާނުގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިން ޒަޚަމްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
"ބޯޓު ވައްޓާލި ސަބަބު ސިފައިން ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 16) - އޮޅުމަކުން މިސައިލެއް އަރައިގެން ނަމަވެސް ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވައްޓާލި ސަބަބު އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ...

January 16, 2020 4
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތްހޯދީ ސައްދާމުގެ ބަންކަރުތަކުން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 11
މިސައިލް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 15) - އީރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލް ޔޫކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް އަރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 14) - އެކްސިޑެންޓަކުން ނަމަވެސް މިސައިލެއް އަރައިގެން ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނުން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ...

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
މިސައިލް ހަމަލާއަކީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު: ހިޒްބުﷲ

ބޭރޫތު (ޖެނުއަރީ 13) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ދިގު މަގެއްގައި އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު...

January 13, 2020 18
އީރާނުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ގަދަކަން ދެއްކުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 13) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގެ ބޭނުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދުޝްމަން ސިފައިން މެރުން ނޫން ކަމަށާއި މިސައިލް ހަމަލާތައް ދިނީ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މަޝްވަރާތަކަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އީރާން އަށް

ދޯހާ (ޖެނުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް އަލް ސާނީ ތެހެރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

January 12, 2020 20
އީރާނަށް ގޮތެއް ނިންމަން ލިބުނީ 10 ސިކުންތު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 12) - ޔުކްރޭނުގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލީ މިސައިލް އޮޕަރޭޓަރަށް އެއީ މިސައިލެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އޭނާ އަށް ލިބުނީ 10 ސިކުންތު...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި އިރު އީރާނުން އުޅުނީ އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރްމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 11, 2020 3
"އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ފަޚުރެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ...

January 11, 2020 28
ބޯޓު ވެއްޓުނީ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ މިސައިލްގެ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 3
"އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ޕްލޭންކުރި"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން ރައްދުދީފި ނަމަ އީރާނުން އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭން...

January 10, 2020 14
ޔޫކްރޭނުގެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 10) - ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 5
އީރާނާ ޝަރުތެއް ނެތި މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވޭ: އެމެރިކާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 9) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާންއާ އެކު ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކަށް ދާން ބޭނުންވާކަން އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް އަންގައިފި އެވެ.

January 09, 2020 12
އީރާނުން ހަމަލާ ދިނީ އެމެރިކާއަށް ގެއްލުން ކުޑަވާގޮތަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން އިއްޔެ މިސައިލް ހަމަލާ ދިން އިރު އެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ލިބޭ...

January 09, 2020 14
އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނދާން ނުފިލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 9
ޓްރަމްޕް ދެއްވީ ރައްދު ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާ އިން ރައްދު ނުދޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް...

January 08, 2020 4
އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުން މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް!

ރޭ ފަތިހު، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހޫނު ހަމަލާތައް، އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއަށާއި ބޭރަށް އަމާޒުވި އެވެ. އީރާނުގެ 22 މިސައިލްގެ މި...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 7
ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާގައި ފިތިގެން 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލި އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާ އަށް މިއަދު ޖަމާވި މީހުން ގިނަވެގެން ގޮސް، ފިތިގެން 30 މީހުން...

January 07, 2020 6
ބައްޕަގެ މަރާއެކު އެމެރިކާއަށް ކަޅުދުވަހެއް ކުރިމަތިވާނެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން އެމެރިކާ އށް "ކަޅު ދުވަހެއް" ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސުލައިމާނީގެ އަންހެން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 29
"ހަމަލާދީފި ނަމަ ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ހައިފާ އާއި ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ...

January 06, 2020 5
ސުލައިމާނީގެ މަރާއެކު ހިޒްބުﷲގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އަށް

ބޭރޫތު (ޖެނުއަރީ 6) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަގު އެމެރިކާ އިން އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ވަރުގަދަ...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 23
އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ހުރީ ކިހާވަރަކަށް؟

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 5) - އީރާނުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް އަސްކަރީ ލީޑަރު، ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ، އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ...

January 05, 2020 3
ބަދަލު ހިފައިފި ނަމަ އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާދޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން ހަމަލާދީފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 5
އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް ފޮނުވަން ޕެންޓަގަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 04, 2020 8
އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވޭންދެނިވި ބަދަލެއް ހިފާނަން:އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވޭންދެނިވި ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 3
"އީރާނަށް ނުރައްކާކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ކުރިމަތިލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރާ ކޮންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ކުރިމަތިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފި އެވެ.

January 03, 2020 10
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު އަވަހާރަކޮށްލީ ޓްރަމްޕުގެ އަމުރަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސީދާ އަމުރަށް ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން...

January 03, 2020 16
އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 3) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 2
އީރާނަށް "ރަތް ރޮނގެއް" ޓްރަމްޕް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 31) - އެމެރިކާ މީހުން މެރުމަކީ "ރަތް ރޮނގު" ހުރަސް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

December 31, 2019
ހިފެހެއްޓި ބޯޓުގައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ 16މީހުން ހައްޔަރު

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 31) - ވަގަށް ތެޔޮ އުފުލަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޯޓެއް އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. އަދި އެ ބޯޓުގައި ތިބި މެލޭޝިއާގެ 16 ފަޅުވެރިން...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ވަނީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދީފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 30) - އިރާގުގައިވާ އީރާނުގެ މަދަދު ލިބޭ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ކިތާއިބް ހިޒްބުﷲގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދިނުމަކީ އެ ގައުމުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އީރާން، ޗައިނާ، ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކެއް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 29) - އީރާން، ޗައިނާ އަދި ރަޝިޔާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމައިގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް އިންޑިއާ ކަނޑާއި ގަލްފް ކަނޑުގައި ފަށައިފި އެވެ.