24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 4
އީރާނުގެ ރައީސް ނިއުޔޯކުގައި ދަތުރު ކުރެއްވުން "މަނާ"

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވަޑައިގެން ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު...

September 24, 2019 1
އީރާނުން ހަމަލާ ދިން ނަމަ ސައުދީ ފެކްޓަރީ ބިމާހަމަވާނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް އީރާނުން އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިން ނަމަ އެ ދެ ތަން ބިމާހަމަވީސް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސިންގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ތެހެރާނުން...

September 23, 2019 5
އީރާނުގެ އިންޒާރު: ބޭރު ގައުމުތަކުން ގަލްފާ ނުބޭ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ގަލްފުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 9
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދޭން ހުއްދަ ދިނީ ޚާމަނާއީ: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނިން ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ޑްރޯން ހަމަލާ ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ...

September 20, 2019 5
އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އަށް އީރާނުން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެމެރިކާ ނުވަތަ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އީރާނަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ހުޅުފަޅައިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ ތެހެރާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 6
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރި ޑްރޯންގެ ބައިތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެކަމުގައި އީރާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ހޫތީންގެ ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ދިން އިންޒާރެއް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަކީ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ރިޔާޒަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 5
ހަމަލާ ދިނަސް އީރާނާ ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ހަމަލާ ދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 10
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
ޑްރޯން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާ އިން އީރާނުގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ނަމަވެސް ތެހެރާނުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 1
އެމެރިކާއިން ކުރަންއުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރުދައްކައިގެން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ކުރަން އުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ...

September 09, 2019 4
ޓޭންކަރުގެ ތެޔޮ ހުސްކުރީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 ގައި ހުރި 2.1 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް ކަމަށް އީރާނުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 5
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވަނީ ސީރިއާ އަށް ބަނދަރުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 މިހާރު ވަނީ ސީރިއާގެ ތަރްތޫސްގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 3
ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ބޯޓެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ބޯޓެއް މިއަދު ހިފަހައްޓައި އޭގައި ތިބި ފިލިޕީންސްގެ 12 ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން...

September 07, 2019 8
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހެޅީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް އެމެރިކާ އިން މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގެ ހަތް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ތިބި 23 ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ހަތް ފަޅުވެރިއަކު...

September 04, 2019 3
އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އިއްޔެ އަޅައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ރޮކެޓް ގޮވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އިމާމް ޚުމައިނީ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން އުދުއްސާލަން އުޅުނު ރޮކެޓް ގޮވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 5
އީރާނުން އުފެއްދި ބާރުގަދަ ޑްރޯނެއް ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އީރާނުގެ ބޯޑަރުން ބޭރުގައިވާ އަމާޒުތަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބާރުގަދަ ޑްރޯނެއް އެ ގައުމުން މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 5
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ 2.1 މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 4
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުކުރާނީ ދަތިކުރުން ހުއްޓާލުމުން: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ރޫހާނީއާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ:ޓްރަމްޕް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 27, 2019 3
ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ ޓޭންކަރުގައި ހުރި ތެޔޮ ވިއްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 27) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގައި ހުރި 2.1 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާ ދިނިން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 26) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

August 26, 2019
"އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރުން އަދި މާއަވަސް"

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 26) - ފްރާންސްގައި ފެށި ޖީ7ގެ ވެރިންގެ ސަމިޓަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފްއާ ބައްދަލު ކުރުން އަދި މާއަވަސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ...