24 މާޗް

March 24, 2018 1
ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގެ 22 ގައުމެއްގެ 320 ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމްތައް ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
"މެދުއިރުމަތީގައި އެމެރިކާގެ ރޭވުން ފެއިލްކޮށްލެވިއްޖެ"

ތެހެރާން (މާޗް 22) - މެދުއިރުމަތީގައި އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރޭވުމެއް ފެއިލްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އީރާނުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖަލަށް

ތެހެރާން (މާޗް 15) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އީރާނުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ހާމިދު ބަޣާއީ ޖަލަށްލާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 5
އީރާނުން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ނޭންގޭނެ: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (މާޗް 9) - އީރާނުން މެދުއިރުމަތީގައި ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ހުއްދަ ހުޅަނގުން ނުވަތަ އެމެރިކާ އިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
އާއްމު ތަނެއްގައި ބުރުގާ ބޭލި އީރާނުގެ އަންހެން މީހާ ޖަލަށް

ތެހެރާން (މާޗް 8) - އީރާނުގައި ބުރުގާ އަޅަން އޮންނަ އުސޫލާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމު ތަނެއްގައި ބުރުގާ ބޭލި އަންހެން މީހާ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 3
ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ 35 އަންހެނުން ހައްޔަރު

ތެހެރާން (މާޗް 2) - ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދާން އުޅުނު 35 އަންހެނުން އީރާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާއިން ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 1
ބޯޓު ވެއްޓުނު އެއާލައިނުގެ އޭޓީއާރު ބޯޓުތައް ގްރައުންޑް

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 23) - އީރާނުގެ އަސެމަން އެއާލައިންސް އިން ބޭނުން ކުރާ އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަނުން ގްރައުންޑް ކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 13
ދުނިޔެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން: ނަތަންޔާހޫ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 19) - ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
އީރާނުގެ ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް ފަރުބަދަމަތީ ހިސާބަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 18) - ފަސްދޮޅަސް ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު ދަތުރު ކުރި އީރާނުގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓެއް އެ ގައުމުގެ މެދުތެރޭގެ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބަކަށް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 11) - އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ "އަލިފާނާ ކުޅެމުން" ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 2
އީރާނުގައި ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުނު 29 އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 2) - އީރާނުގައި އޮންނަ ޑްރެސްކޯޑާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުނު 29 އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 8
ސައުދީން ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ބޭވަފާތެރިވެފައި: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 18) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލާ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެއްބައިވުމަކީ "ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަށް ބޭވަފާތެރިވުން" ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018
ރޯވި ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 11) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

January 11, 2018 2
ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުން މަރުގެ އަދަބަށް ލުއި ލިބިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގައި ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުން ޑްރަގުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އެތައް ހާސް ކުށްވެރިންގެ މަރުގެ އަދަބަށް ލުއި ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 3
"އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ގައުމުތަކަށް އަދަބު ދޭނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
އީރާނުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދިނުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 2
އީރާނުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޔުނިވާސިޓީގެ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މެންބަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
ސަަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައިފިން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 4) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތައް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ވެރިޔާ މޭޖާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަލީ ޖާފަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 7
އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ އަޑީގައި ދުޝްމަނުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގައި ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ތިބީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
އީރާނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުރަތަަމަ ތިން ދުވަސްތެރޭ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން އެކަނި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

January 02, 2018 2
ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ، ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.