17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
އިރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ރޮކެޓްހަމަލާދީފި

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 27) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ރޭ ދީފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 5
އީރާނުގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިން ޒަޚަމްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫއެސް ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުގެ ތަރުޖަމާން ކެޕްޓަން ބިލް އާބަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 4
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތްހޯދީ ސައްދާމުގެ ބަންކަރުތަކުން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން ހިމާޔަތް ހޯދީ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންގެ ދުވަސްވަރު ހެދި ބަންކަރުތަކަށް ވަދެގެން ކަމަށް ކޮމާންޑަރުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 3
"އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ޕްލޭންކުރި"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން ރައްދުދީފި ނަމަ އީރާނުން އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ސީނިއާ ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 4
އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުން މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް!

ރޭ ފަތިހު، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހޫނު ހަމަލާތައް، އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއަށާއި ބޭރަށް އަމާޒުވި އެވެ. އީރާނުގެ 22 މިސައިލްގެ މި ވާރޭ ހުއްޓުނު އިރު އެ މަރުކަޒުތަކުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ؛ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް ނުވެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 8
އިރާގުން އެމެރިކާ ސިފައިން ބާލަން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 5) - އިރާގުގައި ތިބޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާ ސިފައިން ބާލަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ގަރާރެއް މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 3
އިރާގުގައި ހުރި އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާދީފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 30) - އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އީރާނަށް ވާގިވެރިވާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ކިތާއިބް ހިޒްބުﷲ ގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ވައިގެ ހަމަލާދީ 25 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އިރާގުގައި އައިއެސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ވަނީ

އެއްއިރެއްގައި އިރާގުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަހު ބަލިވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަލުން އިންތިޒާމްވެ، ވަރުގަދަ ވާން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ބޮޑުވަޒީރުގެ އިސްތިއުފާ އިރާގު ޕާލަމެންޓުން ގަބޫލްކޮށްފި

ބަޣުދާދު (ޑިސެމްބަރު 2) - ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަކުރިތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި އިސްތިއުފާ އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ގަބޫލްކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެ އަދި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ފިއްތުންތައް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
ކޮންސިއުލޭޓް އަންދާލި މީހުންނަށް އަދަބުދޭންޖެހޭ: އީރާން

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 28) - އިރާގުގެ ނަޖަފް ސިޓީގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 2
ބަޣުދާދީ ހުރި ތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނީ އިރާގުން

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ ސީރިއާގައި ހުރި ތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އަށް ފޯރުކޮށްދިނީ އިރާގުގެ އިންޓަލިޖެންސް ސާވިސަސް އިން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 4
އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 40 މަރު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިތުރު 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 3
އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސީރިއާގެ އިރު އިތުރުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އާދިލް އަބްދުލް މަހްދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ސީރިއާ އިން ފޭބި އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު އިރާގުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މާކް އެސްޕާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
"އީރާނާއި އިރާގު ޖައްސަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން"

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އީރާނާއި އިރާގާ ދެމެދު ނަފްރަތުގެ އޮށް އިންދުމަށް ދުޝްމަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
އީރާނާއި ސައުދީ ސުލްހަ ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާނުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން...

October 06, 2019 1
އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 100 މަރު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 6) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 100 އަށް ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ބަޣުދާދުގައި ކާފިއު

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 3) - އިރާގު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 5
ގަލްފުގެ ލަޝްކަރުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 13) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ހިމާޔަތް ދޭން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އުފައްދަން އުޅޭ ގަލްފުގެ ލަޝްކަރުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރި ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިރާގުން ބުނެފި އެވެ.