18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 26
ހަރުކަށި ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ

ހަރުކަށި ދީނީ ވިސްނުމާ އިދިކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުން ގޮސްފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާ އިރު ރައްކާތެރި ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު ދާއިރާތަކުގައި ވެސް ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން ވަނީ ބިންގާ އަޅައިފަ އެވެ. ސަރުކާރާއި ގައުމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ހިސާބުގައި ތިބި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 92
ރާއްޖެ އެހެން ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން އެބައުޅޭ: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް، "އަނބުރާލަން" ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 17
އަސަރު ގަދަ ޚުތުބާއެއް: ގިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން

މާތް ﷲ ދެއްވި ކުޑަ އިލްމުވެރިކަމަކުން ހޯދި މާއްދީ ތަރައްގީގެ ތެރޭގައި ރޫހާނިއްޔަތު ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ވެސް ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް އިންސާނުން ވެއްޓުމަކީ ހިތާމައެއް...

September 13, 2019
އަމާންކަން ގެއްލިދާ އެންމެ ކުދި ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުން

އަމަން އަމާންކަމަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން މި ނިޢުމަތުން ބައެއް މީހުން މަޙްރޫމްވެ މީސްތަކުންގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 23
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާތީ ތިނަދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގދ. ތިނަދޫން މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 62
ދީނާ ހިލާފު ފޮތްތަކެއް ވިއްކަނިކޮށް އަތުލައިފި

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ހިލާފު ފޮތްތަކެއް، ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާގައި ހުރެގެން، ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިއްޔެ ގެންގޮސްފި އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 5
އުނގެނުމުގައި މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ އަދަބުވެރިކަން

ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭ މީހުންނާއި އުނގެނޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އަޚްލާޤީ ސިފަތަކަކާއި އަދަބުތަކެއްވެ އެވެ. މި ސިފަތަކާއި އަދަބުތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ކަހްފު ސޫރަތުގައިވާ މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިން ފެނިގެންދެ އެވެ. މިއީ އެދުރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 70
އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަން މައުމޫންގެ ތާއީދު

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މިހާރުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

August 23, 2019 2
ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސޫލާ ސިފަކޮށްދެއްވި ގޮތް

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތައް އިސްލާހުގެ މަތީ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އެ މުޖުތަމައުގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން އިސްލާހު ވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެވެ. ހަމަމިއާ އެކު ޖަމާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މެދު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 92
ގުރުއާން މުބާރާތްތައް ނުބާއްވާތީ ޝަހީމްގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އައި ގުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މަޑުޖެހިފައިވާތީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

August 16, 2019 3
ޒުވާނުންގެ ބައެއް ނަމޫނާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް އުފުލައި، ފުތޫހާތުތައް ފުޅާކޮށް، އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ކާމިޔާބުކޮށް، ޙަޟާރަތު ގާއިމު ކުރުމުގައި ނަބަވީ މަދަރުސާއިން ތަރުބިޔަތު ލިބުނު ޒުވާނުންގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
އަރަފާތު ބިމަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އަރަފާތު ބިމަށް ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބައެއް ފޭލިގެތައް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި...

August 10, 2019 5
އިންތިޒާމު ރަނގަޅު، ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގައި

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިޔަ 2،000 ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ވެސް މިއަދު ހެނދުނު އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި އަޟްހާ އީދުގެ އުފާ

މާދަމާއަކީ، ބަރަކާތްތެރި حجّ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އަންނަނީ، އުފާވެރި أضحى عيد ދުވަހެވެ. މި ބާއްޖަވެރި ދެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް إخلاص ތެރި ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދީ ފޮނުވަމެވެ. أضحى عيد މިއަންނަނީ، حجّ ގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ ވިދިގެންނެވެ. حجّ އަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް خاصّ...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
އަމީރުލް ހައްޖަކަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ ދިވެހިންގެ އިސްވެރިއަކީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 1
މިނިވަންކަމަކީ ހައްގު ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުވެތިނުވުން

މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ފިޠުރީ ގޮތުން، އެބަހީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އަނެކެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއާ އެކު އިންސާނީ އެހެން ފިޠުރަތެއްގެ ދަށުން އެއްކައުވަންތަ ފަރާތަށް ބޯލަނބައި އަޅުވެތިވާން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ....

21 ޖުލައި

July 21, 2019 10
ހައްޖަށް ފުރާ އިރު ވެސް ހަރަމައިންގެ މައްސަލަ ނުނިމޭ!

ހައްޖަށް ގެންދަން އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ ކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި މައްސަލަ ބަލައި އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 8
ރަސޫލާގެ ރިސާލަތާ މެދު ޝައްކު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް

މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުހާސް އަހަރު ކުރީގެ ޒަމާނުގައި ދުނިޔޭގައި ބައެއް ޙަޟާރަތްތައް ގާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެސް ޢަރަބި ކަރައަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައެއްގައި އޮތް ތަނެކެވެ. ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގައި ބައެއް މީހުން މޮޅަސް، އާންމު ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމެއް ނެތެވެ. ލިޔެކިޔަން ދަންނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. އެންމެން ތަބާވާ ވަކި ޤާނޫނެއް ނޯވެ އެވެ....

13 ޖުލައި

July 13, 2019
އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ހިރާ އަށް

އައްޑޫގެ 15 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރި އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުން ހޯދައިފި އެވެ.

July 13, 2019 7
އިންސާނީ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް

ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިކަމެތި ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އިސްތިޢުމާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްތިޢުމާރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ގަތުމާއި ނިކަމެތި ފަރާތްތަކުގެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާގައި ޒަމްޒަމް ފެން އުފުލުން ހުއްދަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާ ލައިން، އެއާ އިންޑިއާގައި ދަތުރުކުރާ ހައްޖާޖީންނަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިންޑިިއާ އަށް ޒަމްޒަމް ފެން ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ "އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތް" 279 ބައިވެރިންނާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 19
އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާގެ ވެރިޔަކަށް ޝަހީމް

އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ އޮން ޓޮލަރެންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވެރިއަކަށް، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.