03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތްވާން ޕޮޒިޓިވް ގަބޫލުކުރުންތައް

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ކަންބޮޑުވެ ހިތްނުތަނަވަސްވާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން ފަގީރުކަމާއި މަސައްކަތެއް ނުލިބުމާއި ދަރަނިވެރިވުން ފަދަ މާލީ ސަބަބުތައް ހުރެއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިވުމާއި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމާއި ބަރުހެލިވުން ފަދަ ޖިސްމާނީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ކަންކަމާ މެދު...

22 ޖޫން

June 22, 2020 34
މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށް، އެތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
އިސްލާހު ކުރުމުގައި އުފާކުރުވަން އިސްކަން ދިނުން

އިސްލާމްދީނަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. މިގޮތުން ދީނުގެ އެކިއެކި ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށް ވައުޒު ދިނުމުގައި ވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓަ އެވެ. އެހެންވެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވަންނަން ޖެހޭ ކަންކަމުގައާއި ހާލަތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމާ އެކު އެނޫން ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އުފާކުރުވުން އިސްކުރަން...

15 ޖޫން

June 15, 2020 30
ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ ނުބަލަން އެދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެން، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާ ކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުރާނު މިއަދު...

05 ޖޫން

June 05, 2020 2
ކުރިމަގަށް ވިސްނަން އިސްލާމްދީން ސަމާލުކަންދޭ

މާޒީގައިވެފައި ހުންނަ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އެއިން އިބުރަތް ހާސިލު ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މިކަމަށް އަމުރުވެސް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޒީއާއި މުސްކުޅި ތަރިކައިގެ އަސީރުންނަށް މުސްލިމުން ވާކަށް އިސްލާމްދީން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ މާޒީ އާއި ތަރިކައިން އިބުރަތް ލިބިގެން ކުރިއަށް...

24 މެއި

May 24, 2020 70
ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުވެ، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ މައްސަލަ...

May 24, 2020 2
ރޯދައިގެ އެންމެ އަގުހުރި ޣަނީމާ: ތަޤުވާ އާއި ތަޒުކިޔާ

ރޯދައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ ތަޤުވާވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. ތަޤުވާވެރި ކަމަކީ މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބުން މިންޖު ވާނެ އައްޑަނައެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. މި އައްޑަނަ ތައްޔާރު...

21 މެއި

May 21, 2020
ސީދާމަގު އެނގި، ޝައްކުތައް ފިލުމުން ހަމަޖެހުން ލިބޭ

އިންސާނާ ދުނިޔެ އަށް އައިގޮތާއި މި ކައުނު އުފެދުނު ގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ބޭނުމާއި މަރުވުމަށް ފަހު ކަންހިނގާނެ ގޮތާ މެދު އުފެދޭ ސުވާލު ތަކަކީ އިންސާނާ އޭގެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލު ތަކެކެވެ. މާއްދިއްޔަތަށް ލެނބި ހަވާނަފްސު އެދޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ދީލާލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް ވެސް މިފަދަ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަކަށް...

19 މެއި

May 19, 2020
ފިޠުރަތަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެއް

އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަކީ ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ގުޅޭ ކަމެކެވެ. ފިޠުރަތޭ ބުނާ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކައުނުގައިވާ ހަގީގަތްތައް ގަބޫލު ކުރުމާއި ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަން އިހުސާސްވުމަށް އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުން ޖާގަ ލިބިފައި ވުމެވެ. މި ފިޠުރަތުގެ މަތީގައި ދެމިހުންނަ އިންސާނާ އަށް ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ފުށުއެރުމެއް ނެތި އަމާންކަމާ އެކު...

18 މެއި

May 18, 2020 105
ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މީހަކަށް ދައުވާ

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކީރިތި ރަސޫލާއާ މެދު އިހާނެތި ބަސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވަން އެ މަނިކުފާނު ނިންމަވައިފި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 69
ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށުގަ ޖަމާއަތުގަ ނަމާދު ކުރެވެންޖެހޭ

ކޮވިޑް-19 ނުފެތުރޭ ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކޯލިޝަނުން މިރޭ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ދެވަނަ ބައި)

ރޯދައިގެ މަދަރުސާއިން ލިބޭ މަންފާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ ﷲ އާ ދެމެދު އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާއެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކެއް ދަސްވެ އެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގެ ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ. އެއީ ދޫރައްކާތެރިކުރުމާއި، ޙިލްމުވެރިވުމާއި...

12 މެއި

May 12, 2020
ރަންމުތް: ނަފްސަށް ދަސްކޮށްދޭންވީ އިސްރާފުނުކުރަން

ރޯދަމަހަކީ އެއްގޮތަކުން ބަލަންޏާ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަވާން ޖެހޭނެ މަހެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކާއެއްޗެހި...

May 12, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ފުރަތަމަ ބައި)

ދިރިހުރި ޒަމީރަކާއި ބިރުވެތި ހިތެއް އޮވެގެން، އިންސާނާގެ ނަފްސުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް ހަރުނުލާހާ ހިނދަކު އިންސާނުންގެ މެދުގައި އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް...

10 މެއި

May 10, 2020 1
ޚިޟްރުގެފާނު، ފާރެއް ތެދުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅުތައް

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާއަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ހާދިސާ...

07 މެއި

May 07, 2020
ސުލޫކު ދެމެހެއްޓޭނީ ނަފްސު ހާނުވައިގެން

އިޚްތިޔާރީ ސުލޫކެއް އިންސާނާގެ ކިބައިން ފެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރު ސިކުނޑިން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ކަށަވަރުކަން ލިބުމެވެ. ދެވަނަ ފިޔަވަޅަކީ، ސިކުނޑިން ފޮނުވާ ފިކުރު، ހިތުން ބަލައިގަތުމާއި އެއަށް ރުހުން ލިބުމެވެ. މި ދެ ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ދެ ލިޔުމެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެ...

06 މެއި

May 06, 2020
ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިސްލާމްދީނުން ފިލާވަޅު

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލަކީ ގައިދުރުކުރުމެވެ. އެކަމަކު މިއީ މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ރަސޫލާ ދެއްވި ނަސޭހަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރަށެއްގައި ތާއޫން ބަލި ފެތުރެއް ފަށައިފި ނަމަ އެ ރަށަކަށް ތިޔަ ބައި މީހުން ނުދާށޭ އަދި ތިޔަ ބައި...

05 މެއި

May 05, 2020 2
ޚިޟްރުގެފާނު، ކުއްޖަކު ގަތުލުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅު

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާ އަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހާދިސާ ކަމުގައިވާ، ކުއްޖަކު...

04 މެއި

May 04, 2020
ރަންމުތް: ހިތާއި ނަފުސު ވެސް ތައްޔާރު

މާތްވެގެންވާ ރޯދަމާ ދިމާކޮށް، "މިހާރު"ގެ "ރަންމުތް" މިފަހަރު ބައްދަލުކުރާނީ، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހު ނަސްރުﷲ އަލީގެ ހެޔޮ ބަސްތަކާ އެކު އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަސްރުﷲ، ވަރަށް ކުރުކޮށް އެކަމަކު ދީނީ ވަރަށް މުހިންމު ނަސޭހަތްތަކެއް، "ރަންމުތް" މެދުވެރިކޮށް، ގެނެސްދޭނެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 1
ސުލޫކު ބަދަލުކުރަން ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ހިތް

އިންސާނާގެ ކިބައިން (އިޚްތިޔާރީ) ސުލޫކެއް ފެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރު ސިކުނޑިން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ކަށަވަރުކަން ލިބުމެވެ. މި ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ. މިއީ ފެށުމަށްޓަކައި މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވިއަސް، ސުލޫކު ބައްޓަންކުރަން ނުވަތަ...

01 މެއި

May 01, 2020
އިމްތިހާނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭ ކަންކަން

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ، އެސަބަބަކަށްޓަކައި ދިރިހުރުމާއި މަރުވުން ﷲ ލެއްވެވި ސަބަބެވެ. (އަލްމުލްކު 2). އެހެންކަމުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އިންސާނުން އިމްތިހާނު ކުރެވެމުން ދެ އެވެ. މިގޮތުން ބިރުވެރިކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިކުރެއްވުމާއި މުދާތަކާއި ފުރާނަތަކާއި...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ސުލޫކު ބަދަލުކުރަން ފުރަތަމަކަމަކީ ފިކުރު އިސްލާހުކުރުން

އިންސާނާގެ ކިބައިން ސުލޫކެއް ފެނިގެންދާނީ އޭނާގެ ނަފްސުގައި ތިން ކަމެއް ތަރުތީބުވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރަށް ސިކުނޑިން ކަށަވަރުކަން ލިބި ހަރުލުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ހިތުން އެ ފިކުރު ބަލައިގަނެ އެއަށް ރުހުން ލިބުމެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ، އެ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގުނަވަންތަކަށް ހިތުން އަމުރު ނެރުމެވެ. ޝައިޠާނުން އެދޭ...