27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 9
ޝަރީއަތް ނޭނގޭމީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ނޭނގޭ މީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 3
އިސްތިއުނާފު ނުކޮށްފިނަމަ، ހައްދުގެ އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ

މަރަން ހުކުމް ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ ހައްދާއި ތައުޒީރު ކުރުމުގެ ހުކުމްތައް އަމިއްލައަށް އިސްތިއުނާފް ނުކޮށްފި ނަމަ އެ ހުކުމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން މަތީ ކޯޓުތަކަށް އިތުރަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ދެ ދުނިޔެ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ޢަޤީދާ އަށް ތަބާވެވެގެން

އިސްލާމީ ސަގާފަތާއި ޢިލްމު ލިބިފައި ނުވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ސަގާފަތާއި ޢިލްމު ދޭހަވެފައި ނުވާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީ ހަމައެކަނި ދުނިޔަވީ ހަޔާތެވެ. އަދި މި ހަޔާތުގައި އިންސާނާގެ ދައުރަކީ ހިތްހަމަ ޖެއްސުމާއި އުފާކުރުމާއި އެދުންތައް ފުއްދުމެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޮންމެ ފަދަ ހުރަހެއް ދިމާވިއަސް ކޮންމެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 4
މުސްލިމުން އެއްބައިވަންތަކުރުމުގައި ނަބިއްޔާގެ އަމަލުފުޅު

އިސްލާމީ ރިސާލަތު އިންސާނިއްޔަތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ކުރެއްވެވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތްޕުޅަކީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ވަހުދަތު ދެމެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވެވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި ދެއްވެވި އިރުޝާދު ތަކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 4
ކީރިތި ނަބިއްޔާ އަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ

އިސްލާމީ ރިސާލަތަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަ ރިސާލަތެކެވެ. މި ރިސާލަތުގެ އެންމެ އިސް މަޞްދަރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަ މަޞްދަރެކެވެ. އިންސާނުންނާ ހަމައަށް މި މަޞްދަރު ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތަކީ "އިންސާނިއްޔަވަންތަ ރަސޫލާ" ﷺ އެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އެ ފޮތުގެ ދިރިހުރި މިސާލެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
އިސްލާމީ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފެންނަންޖެހޭ

ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ދައުލަތު ފެށިގެން އައި އިރު މުސްލިމުން ދެއްކި ފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ސިފަތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް...

October 28, 2020 32
ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމީ ފިތުނަ އުފެއްދުން: ސަރުކާރު

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ގަސްތުގައި ހިންގާ އަމަލުތައް ކަމަށާއި އެކަން ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 4
އިސްލާމީ ސަގާފަތާ ފުށުއަރާ ސުލޫކު ކޮޕީ ނުކުރުން

އިންސާނީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަކީ ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ހެވާއި ނުބައި ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ތަނާއި ޒަމާނާއި މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މީހުންގެ ބޭނުންތައް...

October 16, 2020 12
ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 6
ފިތުނަ އާއި ކާފިރުކަން ހުއްޓި ދީންވުމުގެ ޖިހާދު

އިސްލާމް ދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރެވިފައިވާ ޖިހާދުގެ ހަގީގަތާ މުޅިން ދުރުން، ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރުކަށި އަދި ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި،...

October 09, 2020 2
ފެޝަން ޝޯގެ މައްސަލާގައި ރިއާނާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑް ފެންޓީގެ ދަށުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދިން "ސަވޭޖް އެކްސް ފެންޓީ" ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ފަރުދީ ޒިންމާ: އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މުހިންމު ބައެއް

އިސްލާމީ އަޚްލާޤީ ނިޒާމަކީ މީސްތަކުންނަށް އެ މީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އޭގެ ފައިދާ ނުހަނު ބޮޑަށް ލިބެނިވި ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ޚުލްޤުވެރިވާ އިންސާނާއަށް އަޚްލާޤީ ވަކިވަކި ސިފަތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް ދަސްކޮށްދޭ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ހުރެ އެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 17
އެއުރެންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅަދާނަވީހާ ބާރެއް ތައްޔާރުކުރޭ!

އިސްލާމް ދީނަކީ އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ފިކުރުތަކާއި ޢަޤީދާތައް ޞައްޙަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެއަށް އިޙުތިރާމުކޮށް އެ ތަފާތަށް އިޢުތިރާފުވާ ދީނެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ މުސްލިމުން އެހެން މީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ނިކަމެތިކަން މަތީ ތިބެން ޖެހޭނެއެކޭ ނޫނެވެ....

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 6
މަސައްކަތް ނުކޮށް ﷲއަށް އަޅުވެތިވުން ފުރިހަމައެއް ނޫން

މާތް ﷲ އިންސާނުން އުފައްދަވައި ދުނިޔެ އަށް ފޮނުއްވެވީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އެބަހީ އެކަލާނގެ އަންގަވާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި ނަހީ ކުރައްވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށެވެ. މިގޮތަށް އިންސާނުން އަޅުވެތިވުމަކީ ﷲ އަށް އެއިން މަންފާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުން: މޮޅު ކަމަކަށް ނުހަދާ!

އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ދެމެދު ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކުގައި ނުވަތަ ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުން އެއީ ފެޝަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ބައެއް މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އަދި އެއީ ތިމާގެ މޮޅު ކަމާއި ބުއްދިވެރިކަން ހުރި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 6
ދީނަށް ތަބާނުވާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހޭބާ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި، ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ދަލީލު ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ހިޖުރައަކީ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަމުގެ ދަތުރެއް

ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަމުގެ ކޯޅުމަކީ އާދަމުގެ ދަރިން މި ބިންމަތީ އުޅެންފެށީއްސުރެ ފެންނަމުންދާ އަދި ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ދެމި އޮންނާނެ ކަމެކެވެ. މި ކޯޅުމުގައި އަނިޔާ އާއި އުރެދުމާއި ފުރައްސާރައާއި އެނޫންވެސް އެންމެހާ ނުބައިކަމުގެ މުއްދަތު ބައެއް ފަހަރު ދިގުވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަނީ ހެޔޮކަމެވެ....

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 2
ތައުބާ ސޫރަތުގެ މި އާޔަތުގައި އަސްލު އެ ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި އަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ހުއްޖަތް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބާވާލައްވާފައިވާ ހުރިހާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށްލަން ނަފްސު ހޭނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމަށްޓަކައި ނަމާދުކޮށް އެކަމުން އަވަދިވުމާ އެކު ބިމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގޮސް ﷲ ގެ ފަޟްލަވަންތަކަމުން ރިޒުގުހޯދަން އިސްލާމް ދީން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 12
މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަލުން ގުނޫތު ކިޔަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހު ގުނޫތު ކިޔަން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
ނުދެވުނަސް ހިތް އޮތީ މައްކާގައި

މިހާތަނަށް 18 ފަހަރު ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާ ހަސަން ތައުފީގު އަބްދުﷲ އަށް މިއީ މާޔޫސީ އަހަރެކެވެ. މި ގަރުނު ފެށުނު ފަހުން ދެ އަހަރެއް ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހާޖީންނަށް އެހީވާން އޭނާ މި ދުވަސްވަރު ހުންނާނީ މައްކާގެ މަތިވެރި ބިމުގަ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 6
ޖިންސީ ޖަރީމާތަކަށް އިސްލާމްދީން ހުށަހަޅާ ހައްލު ތަފާތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާތީ މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަރުކަށި ޢުުޤޫބާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ޢުޤޫބާތްތަކަށް، އިންކާރު ކުރާ މީހުންވެސް މިކަމަށް ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރެ އެވެ....