21 މެއި

May 21, 2019
ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: އާއިލާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްގުފުޅު

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ މީހެއްގެ އާއިލާގެ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީ އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިރިމީހާ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިކަމުގައި ބޮޑެވެ. މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެއްވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ވަނީ އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ...

20 މެއި

May 20, 2019 1
ރަންމުތް- ކެއުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

19 މެއި

May 19, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ: ރޯދައާ ބެހޭ އިރުޝާދު

ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ނަމޫނާ އެވެ. މިގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވުމުގައި ވެސް މުނާސަބަތާ ގުޅުވާލައްވަ އެވެ. ރަމަޟާން މަސް އައުމުން ހަދީސްކުރެއްވި އެވެ. "ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ތިޔަބައި މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ﷲ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް އެ މަހުގައި ރޯދަ...

18 މެއި

May 18, 2019
ރަންމުތް- މުސީބާތެއް ޖެހިއްޖެ މީހާ ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

17 މެއި

May 17, 2019 6
ހައްޖު މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ސިވިލް...

May 17, 2019 5
ސޫރަތުލްކައުޘަރު: ކުރު، އެހެނަސް ވަރުގަދަ ސޫރަތެއް

ލަފުޒުގެ އަދަދާއި އަކުރުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ޤުރްއާނުގައިވާ އެންމެ ކުރު ސޫރަތަކީ ސޫރަތުލްކައުޘަރު އެވެ. ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މި ސޫރަތް ބޮޑަށް...

16 މެއި

May 16, 2019 1
ދިރިހުރުމާ މެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

15 މެއި

May 15, 2019 12
ސިސިލްފަރު މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފަށައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކުންފުނިން ސިިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 18
"ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް"

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިން ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަމަލުކުރީ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 14, 2019 1
ރޯދައިގެ ތިން އިނާމު: ބޮޑުވެގެންވާ ފުރުސަތެއް

ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތާއި މާތްކަމުގެ ތެރެއިން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވަރަށް މަތިވެރި އިނާމުތަކެއް ހާޞިލުކުރެވެން އޮވެ އެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްސަ ތިން އިނާމަކީ ﷲ ގެ ރަޙުމަތާއި ފާފަ...

May 14, 2019 2
ނަމާދުގައި ހިތަށް ވަސްވާސް ވަދެއްޖެ ނަމަ ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

11 މެއި

May 11, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ:އެންމެ އަމާނާތްތެރި، ތެދުވެރި

ﷲ ގެ ތަރުބިޔަތުން އަދަބުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚުލްޤުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ މީސްތަކުންނަށް ފެނުނެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރަށް މުހިންމު ދެ ސިފަފުޅެއް ހިމެނެ އެވެ: ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 1
ރަމަޟާން މަހު ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ޚުލްޤުފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން

ކީރިތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޝަރަފާއި ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްޤުފުޅުގެ މަތިވެރިކަމެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްޤުފުޅަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. އެބަހީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚްލާޤީ ހުރިހާ...

May 10, 2019
ރަންމުތް- ވިތުރިން ސަލާން ދިނުމަށް ފަހު ކުރާ ޒިކުރު

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 10, 2019 58
އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ

މުސްލިމުންނަކީ ކޮންމެ ދީނެއްގެ ބަޔަކަށް ވެސް އިހުތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 3
އިންޑޮނީޝިއާގައި މުޅި ގުރުއާން އިޝާރާތު ބަހުރުވައިން

ޖަކާޓާ (މެއި 9) - މަންމަނުންނަށް ފަސޭހައިން ޤުރުއާން އެނގޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން މުޅި ޤުރުއާން ތައްޔާރުކުރަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ގްރޫޕަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
އާޔަތުލްކުރްސީ: ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެންމެ މާތް އާޔަތް

އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާންގައި 114 ސޫރަތް އޮންނަ އިރު އެއިން ކޮންމެ ސޫރަތަކާއި ކޮންމެ އާޔަތެއްގައި ވެސް ގިނަގުނަ މާތްކަމާއި ސިއްރުތައް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިގޮތުން އާޔަތުލް ކުރްސީ އަކީ މުޅި ޤުރްއާނުގެ އެންމެ މާތް އާޔަތެވެ. މި އާޔަތް ހިމެނޭ ސޫރަތުލް ބަޤަރާ އަކީ...

04 މެއި

May 04, 2019 5
މުލަ ރޯދައަކީ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 2
ހެޔޮ ގޮތުގައި ރޯދަމަހުގެ ބޭނުން ހިފަން ރާވާލުން

ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ސިފަ ކުރައްވަވާ ގޮތުގައި ރޯދަ މަހަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރަށް މަތިވެރި މަހެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ރޭވުމެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ. އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 5
އަޚްލާޤު ރަނގަޅުނުވާ ނަމަ އީމާންކަން ފުރިހަމަނުވާނެ

މުސްލިމެއްގެ އީމާންކަން ފުރިހަމަވުން ބިނާވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ އޭނާގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ވުމެވެ. އަދި އަޅުކަން އޭގެ ހައްގު ގޮތުގައި އަދާ ކުރިކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ވުމެވެ. މިކަން އެނގެނީ އީމާންކަމާއި އަޚްލާޤާއި، އަދި އަޅުކަމާއި އަޚްލާޤާ ގުޅުވައިގެން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތަކާއި ހަދީސްތަކުންނެވެ....

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 12
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަންޑުތަކަށް 5 ލައްކަ ރުފިޔާ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ފަންޑަކަށް ފައިސާ ހޯދަން މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތުގައި 570،363ރ. ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 4
މެދުމިންވެގެންވާ ސީދާ މަގުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި އިސްލާމީ އުންމަތަކީ މެދުމިނުގެ އުންމަތެވެ. އެ އުންމަތުގެ މީހުން ތިބެން ޖެހެނީ ސީދާވެގެންވާ މަގުގަ އެވެ. މި މެދުމިންވެގެންވާ ސީދާ މަގަކީ އެއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ މަގެކެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ މަންފާތަކެއް ވެއެވެ. މި މަންފާތައް ލިބިގަނެ އުންމަތަށް ލިބިފައިވާ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 3
ދުސްތޫރީ ނިޒާމު އިސްލާމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތް ކުރުން

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ އެކި ކަންކަމުން ދީން އެއްފަރާތްކޮށް ދީނަކީ ހަމައެކަނި ފަރުދީ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކު ﷲ އާ މެދު ބާއްވަން ޖެހޭ ގުޅުމެއް ކަމުގައި ހަދަން ދުނިޔޭގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ. އަސްކަރީ އިސްތިއުމާރު ނިމުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެ ބާރުތަކުގެ އަހުލުވެރިން ބޭނުންވާ...

29 މާޗް

March 29, 2019 6
މަންދޫބުން ކަނޑައަޅާނީ ގާބިލުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް

މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމުމުގަ އާއި، ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގަ އާއި، މައްސަލަތައް ޖެހުމުން އެ ކަންކަމުގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކޮށް ތިބޭ މީހުންނަކީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމްދީން އިރުޝާދު ދެ އެވެ. އެއީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅު މި ބިންމަތީ ގާއިމުކޮށް މީސްތަކުންނަށް ދެ...

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ވިއަސް ރިޝްވަތު ހަރާމް ވާނެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން މިއަދު ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އިސްލާމްދީން އެކަމަކަށް ހިތްވަރުދޭ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައިވާ ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އާދަވެގެން ގޮސް މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް މި ދެކަމުގެ ފަރަގު ވެސް ނޭނގޭ...