27 މާޗް

March 27, 2020 4
މުޞީބާތަކީ ﷲ އަށް ރުޖޫޢަވާން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ހެދުން

ކައުނުގައިވާ އިލާހީ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޙިކުމަތަކީ، ތަފާތު އެކިއެކި މުސީބާތްތަކުން ﷲ ގެ އަޅުތަކުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދިއުމެވެ. މިގޮތުން ބިންހެލުމާއި އެކިއެކި ޠޫފާންތައް އައުމާއި، ބަލިމަޑުކަމާއި ތަދުމަޑުކަން ފެތުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިނގައެވެ. މިކަންކަން ހިނގުމަށް ﷲ މެދުވެރި ކުރައްވާ ސަބަބުތަކަކީ ކައުނުގައި...

20 މާޗް

March 20, 2020 13
މުސީބާތްތައް މެދުވެރިވުމުގައި ގިނަ ހިކުމަތްތަކެއްވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި އިންސާނުން ތަފާތު އާފާތްތަކާއި މުސީބާތްތަކާއި ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ބިންހެލުމާއި ވަޔާއި ވާރޭގެ ޠޫފާން ފަދަ ސީދާ ޠަބީޢީ ސަބަބުތަކުން މެދުވެރިވާ ކަންކަމަށް ބައެއް ފަހަރު އެ ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ އިންސާނުން އޭގެ ސަބަބުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެންދާ ފަދަ ކަންކަމަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ. މި ދެހާލަތުގައި...

18 މާޗް

March 18, 2020 12
ރާއްޖޭގައި ވެސް ގޭގައި ނަމާދުކުރަން އެދި ބަންގިގޮވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި...

March 18, 2020 171
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރިގެން ދިއުމަކީ ކައުނުގައިވާ އިލާހީ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންނަށް ﷲ ދެއްވާފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެމީހުން ކުރާ ކަންކަންވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ވެސް ﷲ ގެ އިރާދަޔާ އެކު އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭނެ...

08 މާޗް

March 08, 2020 18
ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ހުރިނަމަ މިސްކިތަށް ނުދާން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ބަޔަކު ރާއްޖޭން ވެސް ފެނިފައި ވުމާ އެކު، މި ދުވަސްވަރު މި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުންނަ މީހުން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދިއުމަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިނުވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 67
"ދީނާ ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއާ ގުޅުވީ ނަފްރަތު އުފައްދަން"

ރާއްޖެ އަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ދީނާ ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއެއް ގެނެސް ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް ދެއްކެވީ ފިތުނަ އުފައްދަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ...

03 މާޗް

March 03, 2020 91
"ދީނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގައި މިހާރަކު ނުދެއްކޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާރަކު ނުދެއްކޭ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
މި މަހުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަޚްލާޤަށް ބާރުއަޅާ މިންވަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. އެފޮތުގައި ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޝަރީޢަތާއި އަޚްލާޤު ދެނެގަތުމަށް އޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. ޤުރްއާނުގައި އެހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަން ތަފްސީލުކޮށެވެ....

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 12
މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 64
ޑރ. ބިލާލް ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ ދެކޮޅުހެއްދެވުމާއެކު، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އެކަމަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 68
ބިލާލް ގެނައުން، ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

February 18, 2020 52
ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ވެސް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ހައްޖަށް ގެންދަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 24
"އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް"

އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް އަސާސެއް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2020 38
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފަޔަކަށް އެދުމުން އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 17
އާރުސީސީން ހުޅުމާލޭގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) ން ހުޅުމާލޭގައި މިސްކިތެއް އަޅަން ނިންމައި އެ ތަނުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 10
ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، ދެކޮޅުވެރިވެގެން ނުވާނެ: މެންކް

ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ދެކޮޅުވެރިވެ، ގައުމު ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
މެންކުގެ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ ދީނީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދައުވާތަކުގެ ސައްހަކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އިސްލާމީ މަންހަޖް

އިންސާނާ ގަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ފިކުރެއް ބިނާކުރުމުގައި ޔަގީންކަމާ އެކު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ދަލީލު ލިބެން ނެތްނަމަ އިސްލާމްދީން އެ ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާމަކޮށްފައިވާނެ އެވެ. އޭގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ 36 ވަނަ އާޔަތެވެ. "އަދި ތިބާ އަށް އެކަމާމެދު އެނގުމެއް ނުވާ ކަމަކަށް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 3
މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގައި ރ. މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 14
މުފްތީ މެންކް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ދަރުސް ދެއްވުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.