20 މެއި

May 20, 2020 2
ފަގީރުން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލާނީ ހާލަތު ބަދަލުވުމުން

ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓްގައި ޖެހެން މިއަހަރު ހުޅުވައިނުލީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ފޯމް ފުރަން ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫވެ، ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުބިދާނެތީ ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވުމުން ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 30
ލޮކްޑައުންގައި ތިބެ ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ކުރަނީ

އިސްލާމިކް މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދުކުރަނީ ލޮކްޑައުންގައި ތިބި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 6
މިސްކިތު ފަންޑުން ތިން މިސްކިތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް މަރާމާތުކުރަން މިސްކިތު ފަންޑުން، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
މެންކުގެ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ ދީނީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 30
ލާދީނީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ދުއާކޮށްފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދުއާކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 19
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އީދު ސަލާމް މިސްކިތުން

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އީދު ސަލާމް ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 40
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ހާއްސަ ޕާކިންއެއް ހަދަނީ

އިސްލާމިކް މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ދާ މީހުން، އެ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައ ހުރި މާބުލްތައް މަތީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 30
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުކަން ޝެއިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއަށް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމަށް، ބ. ކެންދޫ އެއްގަމުގޭ ނަސްރުﷲ އަލީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 61
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާ ތަން ރަނގަޅެއް ނޫން

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި، ތާރީޚީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 15
ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އާއި ހެލްތުގެ ނައިބު ހަމަޖައްސައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އަހުމަދު ސައީދު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ޝިޔާމާ މުހައްމަދު އަދި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝެއިހު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 47
90 ދުވަސްތެރޭ މަގުތައް އަލުން ހުޅުވާލާނެ: ސަރުކާރު

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ހުޅުވާލަން ޖެހޭ މަގުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 87
ބަންދުކުރި ދެ މަގު ހުޅުވަން ޖެހޭ: ޑްރައިވަރުން

މާލޭގެ މަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް އާންމުންނާ އެކު ބާއްވަވާ އިރު، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކުރި އަމީރު އަހުމަދު މަގާއި މެދު ޒިޔާރާތް މަގު ހުޅުވަން ޖެހޭ ކަމަށް، ބައެއް ޑްރައިވަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 24
މަރުކަޒުގެ ނަމާދުކުރާ ބަޔަށް ފެންފޭބުން ހައްލެއް ނުވި!

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ނަމާދުކުރާ ބަޔަށް ފެން ފައިބާ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ދިގުލައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

October 30, 2018 25
އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޗާލުކޮށްދޭ އަންހެންވެރިން

ފެހި ކުލައިގެ ހެދުމުގައި، މުޅި ގައިގައި ފޮތި އޮޅައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އެ މީހުން ތިބީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން ހުރި ސިޑިމަތި ގާނާށެވެ. އަތަށް ލެވުނު ބާރެއް ލައި އުނގުޅުމުގެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2018 21
ފަތުވާތައް ފިތުނައަށް ވެގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު

އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ފަތުވާތަކަކީ ފިތުނައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު އުނގަންނައިދެއްވުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފިރާސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 15
އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަކި އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 18
ހުކުރު ދުވަހު ހުތުބާ ދެއްވާނީ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވައި، ހުތުބާ ދެއްވާނީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިޕިލްސް ކަމަށް، އެކަން އިންތިޒާމް ކުރާ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 23
މުސްހަފު މާލްދީފް 40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެނަށް

ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޗާޕްކުރި މުސްހަފު މާލްދީފް، 15 އަހަރާއި 39 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.