01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 30
ލާދީނީ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ދުއާކޮށްފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދުއާކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 19
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އީދު ސަލާމް މިސްކިތުން

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އީދު ސަލާމް ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 40
އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ހާއްސަ ޕާކިންއެއް ހަދަނީ

އިސްލާމިކް މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ދާ މީހުން، އެ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައ ހުރި މާބުލްތައް މަތީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 30
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުކަން ޝެއިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއަށް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމުގެ މަގާމަށް، ބ. ކެންދޫ އެއްގަމުގޭ ނަސްރުﷲ އަލީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 61
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާ ތަން ރަނގަޅެއް ނޫން

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި، ތާރީޚީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 15
ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އާއި ހެލްތުގެ ނައިބު ހަމަޖައްސައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އަހުމަދު ސައީދު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ޝިޔާމާ މުހައްމަދު އަދި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝެއިހު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 47
90 ދުވަސްތެރޭ މަގުތައް އަލުން ހުޅުވާލާނެ: ސަރުކާރު

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، ހުޅުވާލަން ޖެހޭ މަގުތައް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 87
ބަންދުކުރި ދެ މަގު ހުޅުވަން ޖެހޭ: ޑްރައިވަރުން

މާލޭގެ މަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް އާންމުންނާ އެކު ބާއްވަވާ އިރު، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކުރި އަމީރު އަހުމަދު މަގާއި މެދު ޒިޔާރާތް މަގު ހުޅުވަން ޖެހޭ ކަމަށް، ބައެއް ޑްރައިވަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 24
މަރުކަޒުގެ ނަމާދުކުރާ ބަޔަށް ފެންފޭބުން ހައްލެއް ނުވި!

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ނަމާދުކުރާ ބަޔަށް ފެން ފައިބާ މައްސަލަ ހައްލު ނުވެ ދިގުލައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

October 30, 2018 25
އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޗާލުކޮށްދޭ އަންހެންވެރިން

ފެހި ކުލައިގެ ހެދުމުގައި، މުޅި ގައިގައި ފޮތި އޮޅައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އެ މީހުން ތިބީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން ހުރި ސިޑިމަތި ގާނާށެވެ. އަތަށް ލެވުނު ބާރެއް ލައި އުނގުޅުމުގެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2018 21
ފަތުވާތައް ފިތުނައަށް ވެގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު

އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރޭ ފަތުވާތަކަކީ ފިތުނައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު އުނގަންނައިދެއްވުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފިރާސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 15
އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަކި އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 18
ހުކުރު ދުވަހު ހުތުބާ ދެއްވާނީ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވައި، ހުތުބާ ދެއްވާނީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިޕިލްސް ކަމަށް، އެކަން އިންތިޒާމް ކުރާ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 23
މުސްހަފު މާލްދީފް 40 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެނަށް

ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޗާޕްކުރި މުސްހަފު މާލްދީފް، 15 އަހަރާއި 39 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 56
ސައޫދީ އެމްބަސީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަވީއްލުން ދެނީ

މި ރޯދަމަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރޯދަވީއްލުން ދޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެބްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 32
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އާ މާބްލް ޖަހައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި ރެނދުލި ތަށިމުށިތައް ނަގައި، އާ މާބްލް ޖަހައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 17
އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މަޝްރޫއު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝިމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް، 25 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 1
ބަޔަކު ނަމާދަށް ތިއްބާ ބަޑިޖަހާ ތިން މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 20) - ސްވިޒަލެންޑުގެ ޒިއުރިކުގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދަށް އަރާ ތިއްބާ ބަޑިން ހަމަލާދީ ތިން މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 15
އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި އަލުން ޓައިލްސް ޖަހަނީ

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ބައެއް މާބްލްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލާފައިވާތީ އެ ޓައިލްސްތައް ނަގައި އަލުން އެ ސަރަހައްދު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.