08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހެޑް އޮފީސް ބަދަލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފީސް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
ހައްޖުވެރިން އަންނަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 13
ހަރަމައިން ޖަމާއަތުގެ މީހުން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި، އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ މީހުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 55
"ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން"

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 13
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޖުލައި މަހު ހުޅުވަނީ

ސައުދީ ސަރުކާރުން މާލޭގައި ބިނާކޮށްދޭ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އަންނަ ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 9
ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުބޮޑު: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 36
ރޯދައަށް މާލޭގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 22
ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހުންނަށް، ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ގުރުއާން ކިޔަވައިދެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 56
އިމާމުންނާ ހެދި، މިސްކިތަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވޭ

އިމާމުންގެ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރު ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، މިސްކިތްތަކަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 24
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އޮފީސް ބައިތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރި އަށް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 24
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ، ސްރީލަންކާގެ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 7
ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި މަސްމާރުކޭޓެއް

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ މިސްކިތަކާއި ދާއިމީ މަސް މާރުކޭޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 28
"ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ބާކީ ފައިސާ މިމަހު ހަވާލުކުރާނަން"

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިން މިހާތަނަށް ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 120
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަނގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ދޭނެ މީހަކު ނުވި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 60
ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ހިލާފެއް ނުވާނެ: ޒިޔާދު

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ޚިލާފު ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާނީ ހަދަހަދައިގެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 9
ޒަކާތު ފަންޑުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ޒަކާތު ފަންޑުން، ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްކޮލަޝިޕް ދޭން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

January 15, 2018 18
ބޯންމެރޯ ހަދަން 32 ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ޚަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން 32 ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ދީ އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ދީނީ ތަފާތުވުން އަސާސީ ކަމަކަށް ނުހަދާ: ޒިޔާދު

އެންމެންގެ ވެސް ވާޖިބަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ އަސާސީ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 15
އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަކި އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 6
ހައްޖު ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް "ފަހެލި" ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 12
އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ބާއްވާ ގުޅުމުން ފައިދާވޭ: އަޒްލީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފައިދާ ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.