28 މާޗް

March 28, 2020 12
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 އަށް

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތު އެޕްރީލް 4 ގެ އަސަރު ނަމާދާ ހަމައަށް ދިގުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 21
މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ކުރާނީ މެންދުރުނަމާދު

ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދާ ހަމައަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އޭގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި މެންދުރު ނަަމާދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 12
ރާއްޖޭގައި ވެސް ގޭގައި ނަމާދުކުރަން އެދި ބަންގިގޮވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި...

March 18, 2020 171
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 34
ހުތުބާ އާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުކުރަން އަންގައިފި

ހުތުބާ ކުރުކޮށް މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ވީހާ ވެސް ކުރު ސޫރަތެއް ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 18
ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ހުރިނަމަ މިސްކިތަށް ނުދާން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ބަޔަކު ރާއްޖޭން ވެސް ފެނިފައި ވުމާ އެކު، މި ދުވަސްވަރު މި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުންނަ މީހުން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދިއުމަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ...

March 08, 2020 11
ފަރުޟު ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން އެދި ފަރުޟު ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 17
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ރައީސް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 23
މާވެޔޮމިސްކިތް ނިންމަން އޭޕްރީލް 18އަށް މުހުލަތު ދީފި

މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި އަންނަ މަހުގެ 18ގެ ކުރިން ހަވާލުކުރަން އެތަނުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުހުލަތު ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
އިއްޔެ އުމްރާއަށް ފުރި މީހުން މައްްކާއަށް ހިނގައްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އިއްޔެ ފުރި އުމްރާވެރިން އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 5
އުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާތީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ...

February 27, 2020 12
މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 57
ޝަހީމްގެ ސުވާލު، މަހްލޫފަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުތޯ؟

އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވައިލި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލްމުވެރިންތަކެއް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު...

February 26, 2020 70
ރަށްރަށުގައި ދީނާ ޚިލާފް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިތޯ ބަލަނީ

ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި، ރަށްރަށުގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވިކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 34
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރާގެ ގޮތުގައި 62،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ފެންމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

February 24, 2020 51
ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަވާލުކުރީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނެތި

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރި އިރު އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި މިސްކިތް...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ހައްޖަށް ގެންދަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 11
ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވާން ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިސްކިތްތަކުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 13
"އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭ ފަތުވާ ބޭނުމެއް ނުވޭ"

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަތުވާއެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެ ކުދިން ހިތާންކުރުމަކީ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 24
"އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް"

އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް އަސާސެއް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2020 45
އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ ސިޔާސަތެއް ނޫން: އަމީން

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށް ހިތްވަރު ނުދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރައުޔެއް ހޯދަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

January 22, 2020 38
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފަޔަކަށް އެދުމުން އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 7
ރޭޕާ ގުޅިގެން ކަނޑުހުޅުދޫ މުދިމު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ ރަށު މިސްކިތު އިމާމު މިއަދު މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 10
ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، ދެކޮޅުވެރިވެގެން ނުވާނެ: މެންކް

ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ދެކޮޅުވެރިވެ، ގައުމު ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
މެންކުގެ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ ދީނީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 37
ބޭރުންް ގެންނަ ހާފިޒުން ސްކްރީން ކުރަނީ

ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ، ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަން ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުންނަކީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާ ބައެއްތޯ ބަލަން ކައުންޓަ ރޭޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 14
މުފްތީ މެންކް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ދަރުސް ދެއްވުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.