22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 8
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ހުއްޓިއްޖެ

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން މި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވިޔަސް އެކަން މިހާރު ނުހިނގާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 43
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ޒިޔާދަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ!

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރަށް ދައުވާ އުފުލައިދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދަން ދިން ހުއްދަ އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 12
މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަލުން ގުނޫތު ކިޔަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހު ގުނޫތު ކިޔަން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 11
ބާރުއަޅަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން މިސްކިތަށް ނުދާން

މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ އީދު ނަމާދު ކުރިޔަސް، ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މިސްކިތަށް ނުދިޔުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 6
ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިފަހަރު އަޟްހާ އީދު ނަމާދު، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނުބާއްވާގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 2
ބަންދު ކުރި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ދިޔަ ތިން މިސްކިތެއް ބަންދުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 2
ފަގީރުންގެ ލިސްޓް މުރާޖައާ ނުކުރެވުނީ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމުގެ ކުރިން ފަގީރުންގެ ލިސްޓު މުރާޖައާ ނުކުރެވުނީ، ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 47
ޒަކާތް ބެހީ އިންސާފަށް ނޫންކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓްގައި ޖެހެން މި އަހަރު ހުޅުވާނުލައި ޒަކާތް ބަހާފައިވަނީ އެންމެ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 43
ހުކުރު ނަމާދުކުރުމުގައި ގައިދުރުކަމެއް ނެތް!

ތިން މަސް ދުވަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރިއިރު، ރައްކާތެރިކަމާއި ގައިދުރުކަމެއް ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 10
ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު ކުރީގެ މާވެޔޮ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު، އޭނާގެ ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ބިނާކުރެއްވި ކުރީގެ މާވެޔޮ މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

July 10, 2020 23
ތިން މަހަށް ފަހު އުފަލުން ހުކުރަށް

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ސާއިފް އަލީ އަށް، މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި އުނދަގޫވީ އެންމެ ކަމަކާ އެވެ: ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރެވުމެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 13
ތިން މަހަށް ފަހު މާލޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ތިން މަސް ފަހުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުކުރު ނަމާދު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 37
މާލެސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނުކުރާނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ވެސް ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 13
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާނީ މާދަމާ ރޭ މަޣުރިބުން ފެށިގެން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު...

June 30, 2020 17
މާދަމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ތިން މަހަށް ފަހު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުގެންދާނެ: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 34
މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށް، އެތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް...

June 22, 2020 7
މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ

ރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 34
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި، ޖަމާއަތެއް ނުހެދޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް މިރޭގެ މަގުރިބް ނަމާދާ އެކު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 15
މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަންފަށަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 4
7 ރަށެއްގެ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރުން އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ހަތް ރަށުގައި، އެ އުސޫލު އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.