02 ޖުލައި

July 02, 2020 37
މާލެސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނުކުރާނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ވެސް ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 13
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާނީ މާދަމާ ރޭ މަޣުރިބުން ފެށިގެން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު...

June 30, 2020 17
މާދަމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ތިން މަހަށް ފަހު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުގެންދާނެ: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 34
މާވެޔޮ މިސްކިތް ޖަނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މާވެޔޮ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ ބައްޕާފުޅުގެ ހަނދާނުގައި ކަމަށް، އެތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާ، މަސީގެ ރައީސް...

June 22, 2020 7
މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ

ރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 34
މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި، ޖަމާއަތެއް ނުހެދޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް މިރޭގެ މަގުރިބް ނަމާދާ އެކު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 15
މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަންފަށަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 4
7 ރަށެއްގެ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ނުކުރުން އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޖަމާއަތުގައި މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ހަތް ރަށުގައި، އެ އުސޫލު އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 8
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.6 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 6.6 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 24
އައްޑޫގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި 1،031 މީހަކު

އަައްޑޫގައި މި އަހަރު ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްކުރީ 1،031 މީހުން ކަމަށާއި ފިތުރު ޒަކާތް 12،494 މީހުން ދެއްކި ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ...

20 މެއި

May 20, 2020 29
ކަދުރު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލްގައިި އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ގެތަކަށް ބަހަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަދުރު ހޯދަން ނަން ނޯޓުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 20, 2020 2
ފަގީރުން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލާނީ ހާލަތު ބަދަލުވުމުން

ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓްގައި ޖެހެން މިއަހަރު ހުޅުވައިނުލީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ފޯމް ފުރަން ބައެއް މީހުންނަށް...

18 މެއި

May 18, 2020 18
އީދު ނަމާދު ކުރާނީ ގޭގައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ މި ފަހަރު އީދު ނަމާދު ވެސް ކުރާނީ ގޭގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 7
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 11
ރެންޑަމް ސާމްޕަލަކުން މިސްކިތެއްގެ އިމާމު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭ އިބްރާހިމީ މިސްކިތުގެ އިމާމު، ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 17
ޒަކާތް ބަހަންޖެހޭނީ އަލުން ހަދާ ލިސްޓަކަށް: ޝަހީމް

މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް މި އަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވާތީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 11
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 19
ކަދުރު ބަހައި ނުނިމޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުތައް އަދިވެސް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެ ބަހަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް، ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 10
ވޮލެންޓިއަރުން ކަދުރު ބެހީ ފަގީރުންނަށް އެކަނި

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ބަހާފައިވަނީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ތިބީ 8،764 މީހުން

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެ އިން ރަޖިސްޓަރީވެފަ އިވަނީ 8،764 މީހުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 28, 2020 7
ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލަންޓިއަރުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.