12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ހައްޖު ބީލަން އަލުން ހުޅުވާލަން ސިސިލްފަރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ކުންފުނިތަކަށް ދިން ހައްޖު ކޯޓާތައް ބާތިލްކޮށް، އަލުން ބީލަން ހުޅުވާލަން ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 8
ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި އައްޑޫން ރަޖިސްޓްރީވީ 893 މީހުން

އައްޑޫގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 893 މީހުން ކަމަށާއި ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އައްޑޫން މި އަހަރު 47،7731ރ. ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

June 11, 2019 10
އޭސީސީން އަންގާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން މިހާރު ކުރިއަށް...

June 11, 2019 31
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނިމޭނީ ޖުލައި 31 އަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމަށް ފަހު، މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ޖުލައި...

10 ޖޫން

June 10, 2019 18
ހައްޖުގެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ:އޭސީސީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 15
އީދު މުބާރަކު، މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދު

މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 8
އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މިފަހަރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމްގައި

ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ވީހާވެސް ބޮޑުކުރުމަށް މިފަހަރު ވެސް މާލޭގައި އީދު ނަމާދު ކުރާނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް އިސްލީމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 35
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) މުސްއަބު އަބްދުﷲ މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2019 6
ހައްޖު މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ސިސިލްފަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެ...

28 މެއި

May 28, 2019 14
ސަންގު ޓީވީން ކުރީ އިސްލާމީ ޝިއާރުތަކާ ފުށުއަރާ ކަމެއް

ސަންގު ޓީވީން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ރޯހާ ފުއްޓަރު" ޑްރާމާ އަކީ އިސްލާމީ ޝިއާރުތަކާ ފުށު އަރާ ޑްރާމާއެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 28, 2019 28
މިސްކިތު އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބޮޑު ބަދަލަކަށް އެދެފި

ޒިކްރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި 141 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ...

26 މެއި

May 26, 2019 10
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ އިން އެކަނި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 2
ހައްޖު ހުއްދަ ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމެންދެން، އެ ހުއްދަ ދޫކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމުގެ ވަގުތީ...

May 21, 2019 7
ސިސިލްފަރަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ސިސިލްފަރަށް ނުދިން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 31
އައްޑު އަށް ބަހަން ލިބުނީ 2،675 ކަދުރު ޕެކެޓު

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މި އަހަރު ބަހަން ދިން ކަދުރުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ 2،675 ކަދުރު ޕެކެޓު ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަން ލިބިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2019 64
މިދިއަ އަހަރުގެ 1000 ހައްޖު ކޯޓާ ޕީޕީއެމަށް ބަހާލި

ސައުދީ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އިތުރުކުރި 1،000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖާގަތަކެއް އޭރު ސަރުކާރު ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އިސް މީހުންނަށް ބަހާލިކަން "މިހާރު"އަށް ލިބުނު...

17 މެއި

May 17, 2019 6
ހައްޖު މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބި، ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 6
ހައްޖަށް ދެވޭނެކަން އެނގޭނީ އުސޫލު ހެދުމުން: ޕެންޝަން

ޕެންޝަން ފައިސާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދެވޭނެކަން އެނގޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ނިމުމުން ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2019 12
ސިސިލްފަރު މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފަށައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކުންފުނިން ސިިވިލް ކޯޓަށް...

14 މެއި

May 14, 2019 27
ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!

ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 14, 2019 18
"ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް"

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިން ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަމަލުކުރީ...

13 މެއި

May 13, 2019 42
ސިސިލްފަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ކަމަށް ބުނެ ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 17
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުުރަނީ

ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2019 15
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް

މިއަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 19
މާލޭގައި ސައުދީގެ ކަދުރު ބަހަން ފަށާނީ އާދިއްތަދުވަހު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ވާ ބައި ބަހަން ފަށާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 2
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 5
މުލަ ރޯދައަކީ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 04, 2019 7
ފިތުރު ޒަކާތް އަންގާރަ ދުވަހު ބަލައިގަންނަން ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 21
މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަލުން އިމާރާތްކުރި މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް (ފައި ފުހޭ މިސްކިތް) މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 02, 2019 36
ކަދުރު ދެނީ ފަގީރުންނަށް، ބެހުން ކައުންސިލްތަކަށް

ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ބަހާއިރު އިސްކަން ދޭނީ ފަގީރުންނަށް ކަމަށާއި އެ ކަދުރު ބެހުމަށް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް...