19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 11
ދިވެހިން ތެދުވަންވީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

ހިޖުރީ އާ އަހަރެއް ފެށުމަކީ އާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ގައުމުގެ ހެވަށް މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ދިވެހިން ތެދުވަންވީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 27
އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުން ކެނޑިގެންނުވާނެ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ނަމަވެސް އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކަމާއި އުހުއްވަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންތަކަށް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 33
ތަރައްގީ އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމުގެ ތަރައްގީ އާއި ލުއި ފަސޭހަ އަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.