06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 34
ހައްޔަރުކުރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ރ. މަޑުއްވަރީގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 72
ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ "ނަގައިފި"

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަޅިން ހަމަލަދިން މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތަކުން ނަގާ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އިރާގުގައި އައިއެސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ވަނީ

އެއްއިރެއްގައި އިރާގުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަހު ބަލިވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަލުން އިންތިޒާމްވެ، ވަރުގަދަ ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 118
މަޑުއްވަރީން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!

ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކަރު ބުރިކޮށްލުމާއި ބޮން ގޮއްވައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމާއި ވައްކަންކުރުމާއި މުދާ ފޭރުމާއި ޅަ އަންހެން ކުދިން ރޭޕްކުރުމާއި އަންހެނުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުން ފަދަ އަމަލުތަކުން ރ. މަޑުއްވަރި މުޅިން ބިރުވެރިކޮށްލައިފި އެވެ. މަޑުއްވަރީގައި މަޑުމަޑުން ފެތުރެމުން އައި...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 9
މަޑުއްވަރީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަދު ފެށި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2019 82
މަޑުއްވަރީ އަށް އެރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޮޑުން ހޯދަން!

ރ. މަޑުއްވަރީގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަނީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރުގައި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރަގަންނަމުންދާ މީހުން ހޯދައި އެ މީހުންގެ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް...

December 18, 2019 58
ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާތީ މަޑުއްވަރީ ގެތަކެއް ފާސްކުރަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މިއަދު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި ބައެއް ގެތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 19
ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ މެދު ޝަހީމްގެ ނުރުހުން!

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރާ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ގުޅުވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަކާ މެދު ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 17, 2019 31
ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިން ހަތް މަސް ތެރޭ ގެންނަނީ

މީހުން މެރުމާއި ބޮން ގޮއްވުން ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ބައިއަތު ހިފައި ސީރިއާ އަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހާލުގައި...

December 17, 2019 90
ފެނުނު ބިރުވެރި، ނުރައްކާތެރި ހާލަތު!

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މޫތައް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ވަރުގަދަކޮށް، އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ "ހާއްޔަކަށް" މި ކުޑަ ގައުމު ވެސް ހަދައިފި އެވެ. ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 45
ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ދޫދެއްވުމެއް ނެތް ކަމަށް

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ފިކުރަށް ވާގިވެރިވެ، ރާއްޖޭގައި އެ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

December 16, 2019 88
މީހުން މަރަން ފަސްނުޖެހޭ 1400 ދިވެހިން އެބަތިބި!

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ފިކުރަށް ތަބާވެ، އެ ފިކުރުގެ ދިފާއުގައި ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާ މަރާލަން ފަސްނުޖެހޭ މިންވަރަށް...

December 16, 2019 104
ރާއްޖޭގައި ބޮން ހަދައި ވައިގެ މަގުން ގޮއްވާލަން އުޅުނު

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގައި ހައްދުފަހަނާޅަފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ލީޑަޝިޕުން ވާގިވެރިވެ، ސީރިއާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު އިސްވެ 2017 ގައި ރާއްޖޭގައި ވައިގެ މަގުން ބޮން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
އައިއެސްއާ ގުޅުނު މީހާ ގައުމަށް ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑަބްލިން (ޑިސެމްބަރު 2) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުމަށް ދިޔަ އަޔަލެންޑުގެ އަންހެނަކު އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމާ އެކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 25
މާއުނގޫދުއަށް ދިޔަ ދޯނި ހޯދިއްޖެ: އިމްރާން

ށ. މާއުނގޫދޫގައި އައިއެސްގެ ލޯގޯ ކުރެހި މީހުން ތިބި ދޯނި ދެނެގަނެވިފައި ކަމަށާއި އެމީހުން މިހާރު ތިބީ ކަނޑުމަތީގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އަންކަރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ ތުރުކީއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފިން: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 7) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ހުވަފަތް އަނތްބަކު ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 8
ބަޣުދާދީގެ ދައްތަ ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަލަބް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 5) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ދައްތަ ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 12
އައިއެސްގެ އާ ލީޑަރުވެސް އެމެރިކާއަށް އެނގޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ މަރަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އާ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި އަބޫ އިބްރާހިމް އަލް ހާޝިމީ އަލް ގުރައިޝީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އަށް އެނގޭ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ ބޮލަށް ހުށަހެޅި 25 މިލިއަން ކާކަށް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ އެންމެ ފަހުން ދިރިއުޅުނު ކަމްޕައުންޑަށް އެމެރިކާގެ ކޮމާންޑޯ އިން ވަދެފައި ވަނީ ކޮންމެވެސް...

November 01, 2019 12
"ބަޣުދާދީ މަރުވެއްޖެ، އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސައިިފިން"

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވިކަން އެ ޖަމާއަތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 14
ބަޣުދާދީ މަރާލަން ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލަން އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގެ އުތުރުގެ އިދްލީބަށް ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯގެ ފުރަތަމަ ބައި ޕެންޓަގަނުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 6
ބަޣުދާދީގެ ބަދަލުގައި ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ މަރާލާފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ހަވާލުވާން ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކަނޑު ފައްތައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކަނޑު ފައްތާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2019 3
ބަޣުދާދީ މަރާލަން ދިން ހަމަލާގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލަން އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސް އިން ދިން ހަމަލާގައި އެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އިސް ދެ...