24 މާޗް

March 24, 2019 1
އައިއެސް ބަލިކުރި ނަމަވެސް ނުރައްކާ އެބައޮތް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޚިފާލަތު ބަލިކޮށް، އެ މީހުންގެ އަތްދަށުން ހުރިހާ ބިންތަކެއް އަނބުރާ ހޯދި ނަމަވެސް އެ ޖަމާއަތުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 10
ސީރިއާގައި އައިއެސް ނައްތާލައިފިކަން އިއުލާންކޮށްފި

ދިމިޝްގު (މާޗް 23) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 4
އައިއެސްއާ ގުޅުނު މެލޭޝިއާ ބަޔަކު ގައުމަށް ދާން ބޭނުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް ދިޔަ މެލޭޝިއާގެ 13 މީހަކު އެނބުރި ގައުމަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސްޕެޝަލް ބްރާންޗުގެ ވެރިޔާ އައްޔޫބު ޚާން މައިދީން ޕިޗޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 5
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ބަޣުދާދު (މާޗް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ ރައީސް ބަރްހާމް ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 09, 2019 7
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ޔޫކޭ ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (މާޗް 9) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދިޔަ ޝަމީމާ ބޭގަމް އަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅު...

07 މާޗް

March 07, 2019 6
ފިލަން އުޅުނު އައިއެސްގެ 400 ހަނގުރާމަވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިމިޝްގު (މާޗް 7) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އަވަށުން ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި 400 ހަނގުރާމަވެރިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 5
ފަހު ހަމަލާގައި އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަމާން ދެނީ

ދިމިޝްގު (މާޗް 5) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އަވަށް ކަމަށްވާ ސީރިއާގެ ބާޣޫޒް ހިފުމަށް ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތަކުގައި އައިއެސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަމާން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 4
އައިއެސް ނައްތާލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތައް ފަށައިފި

ބަޣޫޒް (މާޗް 2) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) މުޅިން ނައްތާލުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާތައް ފަށައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ކުއްޖާ އެމެރިކާއަށް ނުވެއްދުމުން ކޯޓަށް

އަލަބާމާ (ފެބްރުއަރީ 23) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާ ދޫކޮށް ދިޔަ އަލަބާމާގެ ކޮލެޖް ދަރިވަރު ހުދާ މުސާނާ އެމެރިކާ އަށް ދެން ނުވައްދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

February 23, 2019 20
އައިއެސްއާ ގުުޅުނު ކުއްޖާ އަށް މިހާރު ގައުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދިޔަ ޝަމީމާ ބޭގަމްގެ ރައްވެހިކަން އުވާލުމުން...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އަވަށުން އާއްމުން ނެރެނީ

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 21) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ސީރިއާގައި އޮތް ހަމައެކަނި އަވަށުން އާއްމުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 6
އައިއެސް އިން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފެންނުދީ މަރާލި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަންހެން މެންބަރަކު، އިރާގުގެ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޗޭޖު ޖަހާފައި އަވީގައި ބާއްވައި، ފެން ނުދީ މަރާލި ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 7
ސީރިއާގައި އައިއެސް ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޓްވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
މަރުވި ކަމަށް ބުނި އައިއެސްގެ ލީޑަރުގެ އާ އޯޑިއޯއެއް ނެރެފި

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 23) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަޑު ކަމަށް ބުނާ އާ އޯޑިއޯއެއް އަނެއްކާވެސް އެ ޖަމާއަތުން ނެރެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 2
ސީރިއާގައި އައިއެސް އިން 30 އަންހެނުން ރަހީނުކޮށްފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 31) - ސީރިއާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ އަވަށަކުން 30 އަށް ވުރެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޮނިޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 1
މަހާތިރަށް ބިރު ދެއްކި އައިއެސްގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ދިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
އައިއެސްގެ އަށް މީހުން އީރާނުން ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 8) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓަށާއި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ ޒިޔާރަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަމަލާ ދިން އައިއެސްގެ އަށް މީހަކު އީރާނުގައި ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
އައިއެސްގެ ލީޑަރު ބަޣުދާދީގެ ފިރިހެންދަރިއަކު މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 4) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ސީރިއާ އިން މަރާލައިފި ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ސީރިއާ ބޯޑަރުގައި އިރާގުން ފެންސެއް ޖަހަނީ

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 2) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ މެންބަރުން ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސީރިއާ ބޯޑަރުގައި ސެކިއުރިޓީ ފެންސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018
އައިއެސްގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 29) - މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު މިއަދު ތަންފީޒުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
އައިއެސްގެ ސީނިއާ 45 މީހުން ސީރިއާ އިން މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 24) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ސީނިއާ 45 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިރާގުން ބުނެފި އެވެ.