15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އަންކަރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ ތުރުކީއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފިން: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 7) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ހުވަފަތް އަނތްބަކު ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 8
ބަޣުދާދީގެ ދައްތަ ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަލަބް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 5) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ދައްތަ ސީރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 12
އައިއެސްގެ އާ ލީޑަރުވެސް އެމެރިކާއަށް އެނގޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ މަރަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އާ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި އަބޫ އިބްރާހިމް އަލް ހާޝިމީ އަލް ގުރައިޝީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އަށް އެނގޭ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ ބޮލަށް ހުށަހެޅި 25 މިލިއަން ކާކަށް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ އެންމެ ފަހުން ދިރިއުޅުނު ކަމްޕައުންޑަށް އެމެރިކާގެ ކޮމާންޑޯ އިން ވަދެފައި ވަނީ ކޮންމެވެސް...

November 01, 2019 12
"ބަޣުދާދީ މަރުވެއްޖެ، އާ ލީޑަރަކު ހަމަޖައްސައިިފިން"

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވިކަން އެ ޖަމާއަތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 14
ބަޣުދާދީ މަރާލަން ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލަން އެމެރިކާ ސިފައިން ސީރިއާގެ އުތުރުގެ އިދްލީބަށް ދިން ހަމަލާގެ ވީޑިއޯގެ ފުރަތަމަ ބައި ޕެންޓަގަނުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 6
ބަޣުދާދީގެ ބަދަލުގައި ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ މަރާލާފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ހަވާލުވާން ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކަނޑު ފައްތައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ކަނޑު ފައްތާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2019 3
ބަޣުދާދީ މަރާލަން ދިން ހަމަލާގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލަން އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސް އިން ދިން ހަމަލާގައި އެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އިސް ދެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 54
"ބަޣުދާދީ މަރުވީ ތިން ދަރިންނާ އެކު އަމިއްލަ އަށް"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިސްލާމިކް ސްޓެޓޭ (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވީ ސީރިއާގެ އިދްލީބުގައި އެމެރިކާގެ ޚާއްސަ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުން ފިލަން ވަން ކޮޅު...

October 27, 2019 15
ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލަކު ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އައިއެސް އެނބުރި އަންނަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ތުރުކީ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެން އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 12
އައިއެސްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައިފި ކަމަށް ބަޣުދާދީ ބުނެފި

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަރަކާތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 45
"ބީއެޗްއެމްގެ ފައިސާ ފޭރުނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތަކުން"

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތީ، ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރުގެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 11
އައިއެސް ދަނީ އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދަނީ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބާރުގަދަކުރަމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ސީއައިޑީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 25) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) ގެ ވެރިޔާ ރަވީ ސެނަވިރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 23
އައިއެސްއަށް ތާއީދުކޮށް ގްރެފިޓީ ކުރެހި މަައްސަލައެއް

ހަނގުރާމަވެރި އައިއެސް ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކޮށް، އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ގްރެފިޓީ ކުރެހި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 29
ބަޣުދާދީ އަތުލައިގަންނަން ދަތިވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

ބަޣުދާދު (މެއި 3) - އެއީ ދުނިޔޭގައި ހޯދަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ އެވެ. އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.