26 ޖޫން

June 26, 2020 4
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސް ފީތަކުން 20 ޕަސެންޓް މާފުކޮށްދީފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ހުރިހާ ކޯސްތަކެއްގެ ފީ 20 ޕަސެންޓް މާފުކޮށްދީފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 21
އައިޔޫއެމްގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ގޮވީ ބޯބުރިކުރަން: އިންތި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ބަދަލުގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީއެއް ގާއިމްކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމުން ބައެއް މީހުން ގޮވާލީ ބޯ ބުރިކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
އައިޔޫއެމްގެ ފެކަލްޓީތަކަށް ޑީނުން އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކަށް މިއަދު ޑީނުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 9
އައިޔޫއެމަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 35
ސީރަތު: މި އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކީކޭ؟

ރާއްޖޭގައި ދީނީ އަރައިރުން ނެތެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ؛ ދެކޮޅަށް ވިސްނާއިރު ވެސް މި މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. އޭގެ ހުޅުގަނޑު އޮތީ ފަޅައިގެން ދާން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ނުރައްކާ އޮތީ އިންތިހާ އަށެވެ! ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި އަމަލުތައް ހިންގުން މިދަނީ އާންމު ކަމަކަށް ވަމުންނެވެ. މި މައްސަލަ އަށް ދެން އޮތީ ކޮން...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 3
އައިޔޫއެމްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އިލްމީ ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަހާސިންތާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 2
ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް: ހާއްސަ ދާއިރާތަކުގެ ކީނޯޓްތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް މި ފަހަރު ބާއްވަނީ...

August 26, 2019 11
ޒަކަރިއްޔާ: އައިޔޫއެމްއާ މެދު ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް

އެ ޔުނިވާސިޓީގައި ދިވެހިންނާ އެކު ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރަން ހާއްސަ ތަނަކަށް ކުރިއަށް...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 24
ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް ޝަރީފާއި ޒަކަރިއްޔާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ...

August 20, 2019 50
ދެ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން، އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 17
މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު އޮތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އައިސީއައިއޭގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަލެކްޗުއަލް އެޑްވާންސްމެންޓް (އައިސީއައިއޭ) ކޮންފަރެންސްގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 89
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ މެދުކަނޑައެއް ނުލާނެ: ރައީސް

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ހިންގުން މެދު ކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 61
"ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުން ލާޒިމް"

އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާއި އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

June 25, 2019 49
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް: ޖަމީލު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ތަން ވަކިން ހަރުދަނާކުރުން މާ މުހިއްމު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

02 ޖޫން

June 02, 2019 46
"އިސްލާމީ ދެ މުއައްސަސާއަށް ވެރިން ނުލާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް މި ސަރުކާރުގައި ވެރިން ނުލައި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މުއައްސަސާ އޮޔާ ދަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
އަމާޒަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކުރުން: ރައީސް

‏‏އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 18
ޔުނިވަސިޓީ ބެލެހެއްޓީ ތެދުވެރިކަމާއެކު: ޝަހީމް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވިޔަސް...

February 28, 2019 10
އައިޔޫއެމުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް!

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލައެއް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހާމަކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 4
ފުވައްމުލަކުގައި އައިޔޫއެމްގެ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ލާނިން ސެންޓަރެއް ހަދަން އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.