23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 29
ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ ހޯރަފުއްޓަށް އިތުރު ފްލައިޓެއް

ޑިމާންޑު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް މި މަހު އިތުރު ފްލައިޓެއް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފި އެވެ.

November 23, 2020 4
އަންނަމަހުން ފެށިގެން ހޯރަފުއްޓަށް ހަފުތާއަކު 3 ދަތުރު

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހަފުތާއަކު ތިން ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 26
މޯލްޑިވިއަންގެ މުވައްޒަފަކު ޚިޔާނާތްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފަކު އޮޅުވާލައިގެން އެ ކުންފުނިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 33
އައިއޭއެސްގެ އެލަވަންސާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ އެންގުމެއް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ ކުންފުނި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ބެލިއިރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލްތަކާއި ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ބޭރުން އިތުރު އެލަވަންސެއް ސީނިއަ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 72
އައްޑު އާއި ހުވަދުއާ ދެމެދު އަލުން ސީޕްލޭން

އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އާއި އައްޑޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 16
ސިފައިންގެ ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނު ނުފެށިއޮތީ ކޮވިޑާހެދި

ސިފައިންގެ އިންޖީނިއަރުން ތަމްރީނުކުރަމުން އައި ނަމަަވެސް ވިއަސް ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޕައިލެޓުންގެ ތަމްރީނުތައް މިވަގުތު ނުފެށި އޮތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 16
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ "އެއާ ޓްރެވެލް ބަބުލް" އާ އެކު، ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 17
އޭ330 ހުއްޓުވީ ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުން:އޭސީސީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އެއާބަސް އޭ330 ބޯޓު ގެންނަން ހުޅުވައިލި އިއުލާނާ ގުޅިގެން، ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މަހަކަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެކަން ހުއްޓުވީ، ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުބަލައި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި ޖަވާބުދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ބުދަދުވަހު ދަތުރެއް

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަތުރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އވެެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 7
މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް ބަލައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަންނަ މަހު ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވަން ވާއިރަށް، "ނިއު ނޯމަލް" އަށް ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް...

June 29, 2020 1
މާވަރުލު އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 14
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިނެއް މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ މެޝިނެއް މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 7
މާފަރުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ސޮނޭވާ ގްރޫޕުން މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓްރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 25
"އައިއޭއެސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާނަން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު މުސާރަތައް ލިބޭ މީހުންގެ މުސާރަތައް ވެސް ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ޔޫއޭއީ އަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޔޫއޭއީގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ "ކެއާ ޕެކޭޖުތައް" ބަލައިގަތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

April 16, 2020 1
މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓްގައި ތައިލެންޑް މީހުން ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން 55 މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 13
ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވައިދެނީ

ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 10
ތާށިވި މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަން ސައުތު އެފްރިކާ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ގައުމަށް ނުދެވިި، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި މޮރިޝަސް މީހުން...

April 11, 2020 12
ޓްރިވެންޑްރަމުން 200އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން އަޅަމުން އަންނަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 26
މެލޭޝިއާ އިން 200 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި ނާދެވި ތިބި 200 ދިވެއްސަކު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 18
އައިއޭއެސްއެސް އިން ނޯޕޭގެ ފުރުސަތު ދީފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އަށް ނޯ ޕޭ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

April 07, 2020 19
މެލޭޝިޔާގަ ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީ ފޮނުވަން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ ގޮތް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީ އެކަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 07, 2020 6
ކޮޗިންގައި ތާށިވި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް އެއާޕޯޓްތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮޗިންގައި ތާށިވި ބައެއް ދިވެހިން މިރޭ، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އައްޑުއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު މަދުވުމުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާރު ޑިމާންޑު...

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން...