30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 7
މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް ބަލައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަންނަ މަހު ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވަން ވާއިރަށް، "ނިއު ނޯމަލް" އަށް ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް...

June 29, 2020 1
މާވަރުލު އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގދ. މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 14
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިނެއް މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ މެޝިނެއް މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 7
މާފަރުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ސޮނޭވާ ގްރޫޕުން މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓްރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 25
"އައިއޭއެސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާނަން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު މުސާރަތައް ލިބޭ މީހުންގެ މުސާރަތައް ވެސް ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ޔޫއޭއީ އަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޔޫއޭއީގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ފޮނުވާ "ކެއާ ޕެކޭޖުތައް" ބަލައިގަތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

April 16, 2020 1
މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓްގައި ތައިލެންޑް މީހުން ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން 55 މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 13
ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވައިދެނީ

ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 10
ތާށިވި މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަން ސައުތު އެފްރިކާ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ގައުމަށް ނުދެވިި، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި މޮރިޝަސް މީހުން...

April 11, 2020 12
ޓްރިވެންޑްރަމުން 200އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން އަޅަމުން އަންނަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖެ ނާދެވި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 26
މެލޭޝިއާ އިން 200 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި ނާދެވި ތިބި 200 ދިވެއްސަކު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 18
އައިއޭއެސްއެސް އިން ނޯޕޭގެ ފުރުސަތު ދީފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އަށް ނޯ ޕޭ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

April 07, 2020 19
މެލޭޝިޔާގަ ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީ ފޮނުވަން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ ގޮތް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީ އެކަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 07, 2020 6
ކޮޗިންގައި ތާށިވި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް އެއާޕޯޓްތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮޗިންގައި ތާށިވި ބައެއް ދިވެހިން މިރޭ، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އައްޑުއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ދަތުރުފަތުރު މަދުވުމުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާރު ޑިމާންޑު...

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 28
ކޮވިޑް-19 ލަންކާ އަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް މާދަމާ ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔޫއެއް މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 15
އައިއޭއެސްގެ ބޯޑާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
އިންޑިއާއިން ނާދެވުނު ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު، މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވެންދެން، އެ މީހުން އެ ގައުމުގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ...

March 21, 2020 36
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ކެންސަލް، ދިވެހިން ތާށިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު މިއަދު ޓްރިވެންޑްރަމް އިން އަދި މިރޭ ކޮޗިންއިން ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި މީހުންނަށް، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް...

18 މާޗް

March 18, 2020 3
މޯލްޑިވިއަަން އިން ޓްރިވެންޑްރަމް ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަދުވެފައި ވާތީ، ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހަށް މަދުކޮށް ބައެއް މަންޒިލްތަކުގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 24
އައިއޭއެސްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނާނީ 3 ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 5
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 34
އައިއޭއެސްގެ ހަރަދު ބޮޑަސް، ނުހިންގޭހާ ގޯހެއް ނޫން

އަައިލެންޑް އޭވިއޭޝަަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް (އައިއޭއެސް)އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހަރަދު ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނި ހިންގަން މާލީ ގޮތުން ހިންްގަން ހުރަސް އެޅޭހާ ގޯސް ނޫން ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުުނެފި އެވެ.