04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 19
ގަމާއި ދެކުނުގެ އެއާޕޯޓްތަކާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ހުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކާއި އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 22
ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ، ބޯޓު ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ފުރާނެ

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އުމްރާ އަށް ފުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސާ މިހާރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މަތިންދާބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން ނިނުމުހާ އަވަހަކަށް ފުރޭނެ ކަމަށް އެ ގުރޫޕުގެ ވެރިޔާ އަބްދުލް އަޒީޒް ހުސެއިން (އަޒީބެ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަނުން ހަވީރެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް، ދެ މީހަކަށް ބެންކޮކް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ގައުމީ އެއާލައިން އިން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ފްލައިޓް ޓިކެޓް 250 ޑޮރަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވާ ހާއްސަ ފްލައިޓްގެ ޓިކެޓެއް 250 ޑޮލަރަށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖޭ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ކެތޭ ޕެސިފިކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރަން ފެށިތާ ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ނޯޓު7 އެރުވުން މަނާ

ސެމްސަންގް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން މީގެ ކުރިން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އެ ފޯން ބޯޓުފަހަރަށް އެރުވުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 12
އެވަރެސްޓަށް ދިވެހިން: ބުރަ އެކަމަކު މިވަރެއް ނެތް

"އެހާ ރީތި، އެހާ ފުރިހަމަ ތަނެއް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކެން."

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ ނުވަ ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ބޮޑު ބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވިއަން އަށް 220 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއާބަސް އޭ 321ގެ މަތިންދާބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 17
ތިން ދިވެހިންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ނަން އެވަރެސްޓަށް

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ސްޕޮންސަކޮށްގެން ތިން ދިވެހިން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އެރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 20
މޯލްޑިވިއަންގައި ނޯޓު 7 ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ސެމްސަންގް އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 6
މޯލްޑިވިއަންގެ ހުރިހާ ފްލައިޓެއް ފުލްވެއްޖެ

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުުވެ، އީދުގެ ކުރިއަށް ޝެޑިއުލްކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ ހުރިހާ ފްލައިޓެއް ފުލްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
ކޮލަމްބޯ އަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް

އީދާ ދިމާކޮށް ގަމުން ކޮލޮމްބޯ އަށް ވެސް ދަތުރެއް ބާއްވާނެ. އެއީ ދެކޮޅަށް 199 ޑޮލަރަށް.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން"ގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސް، އުދުހުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
ތ. އަތޮޅުގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ދެ އަހަރު ތެރޭ ހުޅުވަނީ

ތ. ކިނބިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ރުއްތިބީގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 3
މޯލްޑިވިއަންގެ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން މި ހަފުތާގައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" އިން ގެންނަ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 6
މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ ސިޓީ އަށް މިއަދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 8
އީދަށް ފްލައިޓްތައް އިތުރު ކުރަން މޯލްޑިވިއަން އިން ވިސްނަނީ

އަންނަ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުު ކަމަށާއި މަތިންދާބޯޓު އިތުރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީ ޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 4
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފި

ރޯދައާ ދިމާކޮށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.