29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 5
އީރާނުގެ ސައެންޓިސްޓުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލަށް

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 29) - އީރާނުގެ އެންމެ ސީނިއާ ނިއުކްލިއާ ސައެންޓިސްޓް މުހްސިން ފަޚްރިޒާދާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ތުހުމަތު އިޒްރޭލުގެ ބޮލުގައި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އަޅުވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 8
ނަތަންޔާހޫ ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވާހަަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 23) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ސިއްރު ދަތުރެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވަޑައިގެން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސައުދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 12
"އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ"

އިޒްރޭލާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެއްވެސް ގައުމަކާ އެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 13
ބަހުރެއިން ވެސް އިޒްރޭލާ އެކު ސުލްހަވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ބަހުރެއިނުން ވެސް އިޒުރޭލާ އެކު ސުލްހަވެ، އާންމު ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 12, 2020 1
ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓައިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 10
އަރަބި ވެރިންނާ އެކު އިޒްރޭލުން ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް!

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 31) - ވަރަށް ގިނަ އަރަބި ލީޑަރުންނާ އެކު އިޒްރޭލުން ސިއްރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 23
ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ނުހޯދި އިޒްރޭލަކާ ނުގުޅޭނަން:ސައުދީ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނާ އެކު އިޒްރޭލުން ދާއިމީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުން މެނުވީ ޔަހޫދީ ދައުލަތާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 6
ޔޫއޭއީއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 17) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ޓެލެފޯނުގެ ސީދާ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 9
އެއްބަސްވުމަކީ ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަކީ "ތޫނު އެއްޗަކުން ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް" ކަމަށާއި އެ...

August 14, 2020 10
އިޒްރޭލާއި ޔޫއޭއީން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
އެންމެ އަގުބޮޑު ފޭސް މާސްކު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

މާސްކްގައި 18 ކެރަޓްގެ ރަނާ އެކު 3،600 ޖަވާހިރު ހިމެނޭ

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 1
ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާއަށް އެތައްހާސް ބަޔަކު ގޮވާލައިފި

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 4
ކޮވިޑް-19: 30 ސިކުންތުން ނަތީޖާ ލިބޭ ޓެސްޓެއް

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 25) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް، 30 ސިކުންތުން ނަތީޖާ ލިބޭ ޓެސްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިޒްރޭލުގެ ކުންފުންޏަކުން ފަށައފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 22
އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ގޮވާލުމާ އެކު ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް، އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ހުޅަނގު އައްސޭރި އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލުން ގާނޫނާ ޚިލާފު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 30) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލަން އުޅުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު މިޝޭލް ބަޗެލޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
މައްސަލަ ބަލާތީ އައިސީސީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ބަލާތީ އެ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
އިތުރު ބިންތަކަށް އެރުމަކީ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމުގެ ބައެއް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އިތުރު ބިންތަކަކަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހާގެ މަރަކީ ހިތާމައެއް"

ގުދުސް (ޖޫން 8) - އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހަކު މަރާލުމަކީ "ބޮޑު ހިތާމައެއް" ގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 6
ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ގުދުސް (މެއި 25) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ގުދުސްގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 10
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި އެކަމުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅޭ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތީ ރާއްޖެ އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި...

May 17, 2020 18
އިޒްރޭލުގައި ޗައިނާ ސަފީރު އަވަހާރަވެފައިއޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ތެލް އަވީވް (މެއި 17) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ޗައިނާ ސަފީރު ޑޫ ވެއި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 12
ކޮވިޑް-19: ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މާޗް 31) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.