30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ހުޅަނގު އައްސޭރި އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލުން ގާނޫނާ ޚިލާފު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 30) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލުން ވެރިކޮށްލަން އުޅުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު މިޝޭލް ބަޗެލޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
މައްސަލަ ބަލާތީ އައިސީސީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ބަލާތީ އެ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
އިތުރު ބިންތަކަށް އެރުމަކީ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމުގެ ބައެއް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އިތުރު ބިންތަކަކަށް އިޒްރޭލުން ވެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހާގެ މަރަކީ ހިތާމައެއް"

ގުދުސް (ޖޫން 8) - އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ އޯޓިސްޓިކް މީހަކު މަރާލުމަކީ "ބޮޑު ހިތާމައެއް" ގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 6
ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ގުދުސް (މެއި 25) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަން ޝަރީއަތް ގުދުސްގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 10
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރި އެކަމުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅޭ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާތީ ރާއްޖެ އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި...

May 17, 2020 18
އިޒްރޭލުގައި ޗައިނާ ސަފީރު އަވަހާރަވެފައިއޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ތެލް އަވީވް (މެއި 17) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ޗައިނާ ސަފީރު ޑޫ ވެއި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 12
ކޮވިޑް-19: ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މާޗް 31) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 6
ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަނަށް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނު

ތެލް އަވީވް (މާޗް 5) - އިޒްރޭލުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަނަށް މިފަހަރު ވެސް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ނުލިބުނެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ކޮރޯނާވައިރަސް އިޒްރޭލުން ފެނިއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވުމަށް އިޒްރޭލުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައި ވަނިކޮށް، ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު އެ ގައުމުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 8
2000 އަހަރު ކުރީގެ ކަދުރު އޮށަކުން ގަސް ފަޅައިފި

މީގެ ދެހާހެއްހާ އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ އިން ނެގި ގޮސްފައިވާ ކަދުރުގެ ބާވަތަތެއް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ސައިންސްވެރިންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 14
އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 9) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނދާން ނުފިލާވަރުގެ ވަރުގަދަ ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 29
"ހަމަލާދީފި ނަމަ ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ހައިފާ އާއި ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހްސިން ރިޒާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 16
ގާޒާގެ އާއިލާއެއް ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން: އިޒްރޭލް

ގާޒާ (ޑިސެމްބަރު 26) - މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން ނުވަ މެންބަރުން ޝަހީދުކޮށްލެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 7
އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ގާތް މީހަކީ އަޅުގަނޑު: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވާނީ އެމަނިކުފާން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 5
ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 22) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގައި އިޒްރޭލް ފެއިލްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 21) - އިޒްރޭލުގައި ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ލިބުނު މުއްދަތުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ބެނީ ގާންޒަށް އެކަން ނުކުރެވި ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ވަނަ އިންތިޚާބާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
"ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެ އެޅުން ހުއްދަ"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ އާބާދީ ހެދުން އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ނުދެކޭ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 3
ނައްތާލަން ޖެހެނީ އިޒްރޭލް، މީހުންނެއް ނޫން: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 17) - ނައްތާލަން ޖެހެނީ އިޒްރޭލުގެ ދައުލަތް ކަމަށާއި އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ޔަހޫދީން ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ހަމަލާ ނުދޭނެކަމަަށް ބުނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ގާޒާ އަށް ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދާ އެކު އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އިޒްރޭލުން ރޭ ފަތިހު ގާޒާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.