05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އިޒްރޭލުން ދަަނީ ސުލްހަ އަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އޮފިޝަލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 3
ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކުރަން އިޒްރޭލްގެ ރައީސް ދެކޮޅު

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 30) - ބަންޑީގެ އަޑު މަޑު ކުރަން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރެއުވެން ރިލްވިން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
އައިއެސްއާ ގުޅުން ބޮޑު ބަޔަކަށް އިޒްރޭލުން ބޮންއަޅައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 28) - ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ޖަމާއަތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތަކުން ބޮން އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 7
އިޒްރޭލުގައި ފެތުރުނު ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 27) - އިޒްރޭލުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން އާބާދު ކުރުވައިފައިވާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ ފެތުރެމުންދިޔަ ބިޔަ...

November 27, 2016 1
އަލިފާން ރޯކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 23 މީހުން ބަންދަށް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 27) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 23 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ލުބާ ސަމްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 10
އިޒްރޭލުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން ފަލަސްތީން އެހީވަނީ

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 26) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގައި ފަލަސްތީނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 17
ރޯވި އަލިފާނުން އިޒްރޭލް ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 25) - އިޒްރޭލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ހައިފާގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވި އަލިފާން ފެތުރި މީހުންނަށާއި ގެދޮރާއި މުދަލަށް ނުރައްކާވާން ފެށުމުން އެ ސިޓީގެ 80،000 މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 18
އިޒްރޭލުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 24) - އިޒްރޭލުގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ގްރީސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ، ސައިޕްރަސް އަދި ތުރުކީގެ އެހީއަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 3
ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލް ސުލްހަވާން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދުމަށް އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 5
އިޒްރޭލުގެ ޓީމަށް އައިއެސް އިން ހަމަލާ ދޭން އުޅެފި

ޕްރިސްޓީނާ (ނޮވެމްބަރު 18) - އިޒްރޭލުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަލްބޭނިއާ އަށް ކުރި ދަތުރުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކޮސޯވޯ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
އިޒްރޭލުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓަން ފަލަސްތީނުން އދ އަށް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 15) - ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އދ. އަށް އެ މައްސަލަތައް ގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފަލަސްތީނުން ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 9
ބަންގީގެ އަޑު މަޑު ކުރަން ނަތަންޔާހޫ ތާއީދުކުރައްވައިފި

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 14) - ބަންޑީގެ އަޑު މަޑު ކުރަން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 20
ޓްރްމްޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ފަލަސްތީނުގެ ކަންތައް ނިމުނީ

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ނަފްތަލީ ބެނެޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 5
ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްދަ :ޓްރަމްޕް

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމަކީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ގާނޫނާޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިޒްރޭލާ ބެހޭ ޓްރަމްޕުގެ އެޑްވައިޒަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 12
ގާޒާގައި ދެން ކުރާނީ ފަހު ހަނގުރާމަ: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 25) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި އިޒްރޭލުން ދެން ކުރާނީ ފަހު ހަނގުރާމަ ކަމަށާއި އެ ހަނގުރާމައިގައި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ހަރުކަށި ދިފާއީ ވަޒީރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދޭ މައްސަލާގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އދ. އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަލަސްތީނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 4
ޔުނެސްކޯ އަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭން އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ގުދުސް އާއި އަގްސާ މިސްކިތަކީ ޔަހޫދީންނާ ގުޅުމެއް ނެތް ތަންތަން ކަމަށް ޔުނެސްކޯ އިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭން އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ހަމާސް އިން ބުނަނީ ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އަވަހާރަވި އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒަކީ މުޖްރިމެއް ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނިއިރު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވަނީ ޕެރޭޒަކީ ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 10
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 12
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ހަދާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަރިހު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
އިޒްރޭލުގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އިޒްރޭލުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބިމުން ޖައްވަށް ފޮނުވާ ދިގު ރާސްތާ މިސައިލެއް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އިއްޔެ ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.