15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 1
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ކާމިޔާބެއް

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިޒްރޭލުގެ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 2
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 3
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ވަރުގަދަ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދެނީ

ގާޒާ ސްޓްރިޕް (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސްޓްރިޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 5
ބްރެޒިލްގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (ނޮވެމްބަރު 3) - ތެލް އަވީވުގައި މިހާރު ހުރި ބްރެޒިލްގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 2
އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓްކުރި ދަރިވަރު އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އިޒްރޭލް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ އިޒްރޭލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 6
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތަކުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި

ގާޒާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކުން ގާޒާގެ އެކި ތަންތަނަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 1
ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ނަތަންޔާހޫ ދީފި

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ހަމާސް އަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނާއަށް ރެއާލުން ދިން ދައުވަތަށް އިޒްރޭލް ރަތަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އަށް މަސް ދުވަހު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ފަލަސްތީނުގެ 17 އަހަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދް ތަމީމީއާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރުމުން އިޒްރޭލުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 8
ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު ވައްޓާލުމުން ރަޝިޔާގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލަށް

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ސީރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވައްޓާލީ އިޒްރޭލުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސާގީ ޝޮއިގޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 1
ދިމިޝްގު އެއާޕޯޓަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި، އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ،ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދު ތަމީމީ ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 8
މެދުއިރުމައްޗަށް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަނީ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 28) - މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުގައި މުޒާހަރާ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 12) - އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ތެލް އަވީވްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު މީހަކާ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ގާޒާ (އޮގަސްޓް 9) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 18 މަހުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ އެތެރެ ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި

ގާޒާ (އޮގަސްޓް 2) - ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2018 5
ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ނުކުރަން އީރާނަށް ނަތަންޔާހޫގެ އިންޒާރު

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - ރަތް ކަނޑުގެ ދެކުނުން ވަދެ ނުކުމެވެން އޮންނަ ބާބުލް މަންދަބް ކަނޑުއޮޅި އީރާނުން ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިޒްރޭލުން...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ގާޒާ އަށް އެހީ ގެންދާ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި

ގާޒާ (ޖުލައި 30) - ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް އިޒްރޭލް ސިފައިން ކަނޑު މަތިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 30, 2018 1
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

ރާމުﷲ (ޖުލައި 30) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އިއްޔެ މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހުދު ތަމީމީ އަށް އެތައް ބައެއް...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކުރުމުން ޕާލަމެންޓް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 29) - އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން އެކަމާ އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގެ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ވައްޓާލައިފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 25) - އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަން ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

July 25, 2018 8
"ތުރުކީގައި އޮތީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް"

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 25) - ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ތުރުކީގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 1
"ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ އިޒްރޭލް"

އަންކަރާ (ޖުލައި 24) - ދުނިޔޭގައި އޮތް ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ އިޒްރޭލް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.