11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 21
ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ މެޗު ނުނިމެނީސް ގެޔަށް؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭލުމުން އޭނާ މެޗު ނުމެނީސް ސްޓޭޑިއަމުން ނުކުމެގެން ގެޔަށް ދިޔައީ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފަސް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 7) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ މެޗުތަކުގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 13
ރާއްޖޭ އިސްތިހާރުކުރަން ބޭނުމީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި

ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރު ޖަހަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ބޮޑު ކްލަބެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރު އިޝްތިހާރުކޮށްފި ނަމަ ބަޖެޓު އެއްކޮށް ހުސްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ޑި ލިޓް ޔުވެންޓަސްގެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓްގެ ގޯލާ އެކު 1-0 އިން ޓޮރީނޯ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ ވެސް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި!

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ދިމާވީ ހިތްދަތިގޮތެކެވެ. އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި، އަދި ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލެއްޗޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ނަގައި ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އިންޓަ މިލާނަށް ވެސް ގެއްލުނީ އެވެ. ޕާމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
އިންޓަ އިން ޔުވެންޓަަސްގެ ލީޑުކުޑަކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިއްޔެ ރަށުން ބޭރުގައި ސަސުއޯލޯ އަތުން 4-3 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑުކުޑަކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 20) – އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 7) – ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ މިލާން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކުގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
މިއީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް، ހަނގުރާމައެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ހަނގުރާމައެއް ގޮތަށް ސިފަކޮށް ހަމަނުޖެހުމަށް ޖާގަދިނުމުގެ ވިސްނުން މީހުންގެ ސިކުނޑިން ފޮހެލަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
އިންޓަ އަށް ފަސް މެޗުން ފަސް މޮޅު

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) – ލާޒިއޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުން ފަސް މޮޅު ހޯދައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ބަލޮޓެލީގެ ބްރެޝިއާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ބްރެޝިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އޭނާގެ ބްރެޝިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މިލާން ޑާބީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެޗުގައި ރޭ، ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
އިންޓަ މިލާން އެއް ވަނައިގައި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އުދިނޭޒީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 5
ބޮޑު ފަސް ލީގުން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ނިމިގެން ދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑެލޮއިޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 4
ލުކާކޫގެ ގޯލުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި

ކަލިއާރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި ކަލިއާރީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލާ އެކު، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން 4-3 އިން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ކެންސަރުގެ ފަރުވާގެ ތެރެއިން މިހަލޮވިޗް ބެންޗަށް

ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 27) – ލުކީމިއާ އަށް ކީމޯތެރަރީގެ ފަރުވާ ހޯދަމުން ވެސް، ބޮލޯނިއާގެ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެ ޓީމުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވެރޯނާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި...

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 22) – އޭޝިއާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ގިނަ މެޗުތައް ދުވަހުގެ އަވަސް ވަގުތެއްގައި ފަށަން އިޓާލިއަން ލީގަށް، ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 5
އެޓަލާންޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

މިލާން (މެއި 27) – އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ 112 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.