02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓް އިމޮބިލޭ އަށް

ނޭޕްލްސް (އޮގަސްޓް 2) – ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓާއި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރަންބޫޓް ލާޒިއޯގެ ކެޕްޓަން ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2020 4
ދެ އަހަރު ތެރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 2) – މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ރޯމާ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 40 މެޗުގެ ތެރޭ ފުރަތަމަ...

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
އިމޮބިލޭ، ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރައިފި

ރޯމް (ޖުލައި 30) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބްރެޝިއާ އަތުން ލާޒިއޯ 2-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އިޓަލީ ފޯވާޑް ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖުލައި 27) – ސަމްޕްޑޯރިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ، ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 36 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

މިލާން (ޖުލައި 24) - ފަހު ވަގުތު އުދިނޭޒީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، އިޓާލިއަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް އިން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 5
ރޮނާލްޑޯ އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 21) – އިޓާލިއަން ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލީގާއި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 50 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި މެޗުން ރޭ ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެޓަލާންޓާ ދެ ވަނަ އަށް

ބެރްގާމޯ (ޖުލައި 15) – ބްރެޝިއާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެޓަލާންޓާ އަރައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 3
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީގާ ކައިރިއަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 12) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެޓަލާންޓާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
މިލާނުން ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ޖުލައި 8) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-2 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގާއިމްކުރި މެޗުން ޓޮރިނޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ޖެނޯވާ (ޖުލައި 1) – ޓޮރިނޯ އަތުން 2-1 އިން ލާޒިއޯ ރޭ މޮޅުވި ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް އިން ޖެނޯއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
އިންޓަ އިން ފަނޑު އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

މިލާން (ޖޫން 29) – ޕާމާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން، އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ފަނޑު އުއްމީދު ދެމެހެއްޓިއިރު، އޭއެސް ރޯމާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން ޔޫރަޕުގެ ޖާގައަކަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 1
ލާޒިއޯ އިން ޔުވެންޓަސްގެ ލީޑު ކުޑަކޮށްފި

ރޯމް (ޖޫން 28) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށް ލާޒިއޯ އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖޫން 27) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެއްޗޭ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލާޒިއޯ ބަލިވެއްޖެ، ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މިލާން (ޖޫން 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ، ތަށްޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ ލާޒިއޯ ރޭ އެޓަލާންޓާ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ، ނުވަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބޮލޯނިއާ (ޖޫން 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން، އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
އިންޓަގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން

މިލާން (ޖޫން 22) – ކޮވިޑުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށައި އިންޓަ މިލާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުން ފެނިދާނެ: ގްރަވީނާ

ރޯމް (ޖޫން 2) – މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން، މަދު އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވިޔަސް ދަނޑަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ގެބްރިއަލީ ގްރަވީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
"އިންޓަ އަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

މިލާން (ޖޫން 1) – އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް އެޑްވާންޓޭޖް އެބައޮތް އެކަމަކު އިންޓަ މިލާނަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެނބުރި އައުން ޖޫން 20 ގައި

ރޯމް (މޭ 29) – އިޓާލިއަން ލީގު އަންނަ ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހު ފެށިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
އަންނަ މަހު 13 ގައި އިޓާލިއަން ލީގު ފަށަނީ

ރޯމް (މެއި 14) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހަކީ އަންނަ މަހު 13 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.