29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް، އިންޓަ އަށް މޮޅެއް

ބެނެވެންޓޯ (ނޮވެމްބަރު 29) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި ބެނެވެންޓޯ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިންޓަ މިލާނުން، ސަސުއޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ދެ ގޯލުން މިލާން އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

ނޭޕްލްސް (ނޮވެމްބަރު 23) – ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ދެ ގޯލާ އެކު ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު 3-1 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ދެ ލަނޑާ އެކު ކަލިއާރީ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ޔުވެންޓަސް، އިންޓަ އަދި މިލާން އެއްވަރު

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 9) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި ރަނަރަޕް އިންޓަ މިލާން އަދި މިވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗުތައް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
އެނބުރި އައިސް ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަަސް މޮޅުކޮށްދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކޮވިޑް ޖެހިގެން 19 ދުވަސް ވަންދެން އައިސޮލޭޝަނުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމަށް އެނބުރި އައި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން ސްޕެޒިއާ އަތުން 4-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ފަހު ވަގުތު އިންޓަ އަށް ޕޮއިންޓެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 1) – ފަހަތުން އަރައި ދެ ގޯލް ޖަހައި އިންޓަ މިލާނުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޕާމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 1
އިބްރަހިމޮވިޗް ދެ ގޯލް، މިލާން-ރޯމާ އެއްވަރު

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 27) – އޭސީ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ދެ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް ރޭ އެ ޓީމާ ރޯމާ ކުޅުނު މެޗު 3-3 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
ޔުވެންޓަސް ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުން

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 26) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހެލަސް ވެރޯނައާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗުގެ ދެ ގޯލުން މިލާނުން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 18) – ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެގެން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 1
ކޮވިޑާ ހެދި ނަޕޯލީ ދަނޑަށް ހާޒިރެއްނުވި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 5) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނަޕޯލީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗަށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ނަޕޯލީން ހާޒިރެެއްނުވި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ލުކާކޫގެ ދެ ގޯލުން އިންޓަ މޮޅުވެއްޖެ

ބެނެވެންޓޯ (އޮކްޓޫބަރު 1) – ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމަލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބެނެވެންޓޯ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

ރޯމް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރޯމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ޕިރްލޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) – އާ ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓް އިމޮބިލޭ އަށް

ނޭޕްލްސް (އޮގަސްޓް 2) – ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓާއި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރަންބޫޓް ލާޒިއޯގެ ކެޕްޓަން ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2020 4
ދެ އަހަރު ތެރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 2) – މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ރޯމާ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 40 މެޗުގެ ތެރޭ ފުރަތަމަ...

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
އިމޮބިލޭ، ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރައިފި

ރޯމް (ޖުލައި 30) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބްރެޝިއާ އަތުން ލާޒިއޯ 2-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އިޓަލީ ފޯވާޑް ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ޔޫރަޕުގެ ރަންބޫޓް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރިއަށް އަރައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖުލައި 27) – ސަމްޕްޑޯރިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ، ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 36 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

މިލާން (ޖުލައި 24) - ފަހު ވަގުތު އުދިނޭޒީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، އިޓާލިއަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް އިން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 5
ރޮނާލްޑޯ އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 21) – އިޓާލިއަން ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލީގާއި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 50 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި މެޗުން ރޭ ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އެޓަލާންޓާ ދެ ވަނަ އަށް

ބެރްގާމޯ (ޖުލައި 15) – ބްރެޝިއާ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެޓަލާންޓާ އަރައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 3
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީގާ ކައިރިއަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 12) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެޓަލާންޓާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.