13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ވަސާޗޭގެ ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނަކުން ޗައިނާ ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ވަސާޗޭ އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނެއްގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ހޮންކޮންގާއި މަކާއޯ އަކީ ވެސް ވަކި ދެ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާތީ ޗައިނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ވެނިސްގެ ބްރިޖެއްގައި ކޮފީ ހެދުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިޓަލީގެ ވެނިސްގައި ބްރިޖެއްގެ މަތީގައި ޖަރުމަންގެ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ކޮފީ ހަދައިގެން ބުއި މައްސަލައެއްގައި ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ރިސައިކަލް ކުރި ޕްލާސްޓިކުން ޕްރާޑާގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޕްރާޑާ އިން 2021 އިން ފެށިގެން، ރިސައިކަލް ކުރި ނައިލޮން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި، ކަނޑަށް އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ޕްރާޑާ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރިއާ ދުރަށް

ޖަނާވަރުންގެ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވަނުން އަންނަ އިރު، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަންނަނީ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ވަރަށް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އެ މީހުންހެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އަންނަ އަަހަރު އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 1
އިޓަލީގެ ކެއުން ކައްކަން ވާނީ އިޓަލީ ޝެފުން: އަލްޑޯ

އިޓަލީގެ ކެއުންތައް ކައްކަން ވާނީ ސީދާ އިޓަލީގެ ޝެފުން ކަމަށް، ސޭން ކާލޯގެ ގްރޫޕްގެ ދަށުން އެތައް ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އަލްޑޯ ޒިލީ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
އަލަނާސި ޕިއްޒާގެ ބަހުސަށް ނިމުމެއް ނެތް

ޕިއްޒާއަކީ މިހާރު ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދަމުން އަންނަ މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ރަހަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕިއްޒާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތް އެބަ ހަދަ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
އެންމެ ފުން ޕޫލް ޕޮލެންޑުގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ޕޫލްގެ ރިކޯޑް އޮތީ އިޓަލީއަށެވެ. އުތުރު އިޓަލީގެ މޮންޓެގްރޯ ޓާމީގައި ޢޮންނަ އެ ޕޫލްގެ ފުންމިނަކީ 42 މީޓަރެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 3
މާބަނޑު ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުގައި 22 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް

މަރުވެގެން އިޓަލީގެ ގޮނޑުދޮށަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ލެއްގި ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުން 22 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މަހުގެ ބަނޑުގައިވާ ކުދި ދަރިންތައް ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ނަޓެއްލާ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓަރީ ބަންދު

ނަޓެއްލާ ތައްޔާރުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ޕްލާސްޓިކް ހުސް ފުޅިއަކާއި ދަޅަކަށް ހިލޭ ފޮތެއް

ކުނި މެނޭޖްކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފަދަ އެއްޗިއްސާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިޓަލީގެ ފޮތް ފިހާރައަކުން ތަފާތު ކަމެއް ފަށައިފި އެވެ. އެތަނަށް ހުސް ފުޅި އާއި އެލްމިނިއަމް ހުސް ދަޅެއް ގެންދާ ކުދިންނަށް ހިލޭ ފޮތެއް ދެނީ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019
"ބްލެކް ފޭސް" ޖަމްޕަރާ ހެދި ގުޗީ މާފަށް އެދެފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ގުޗީން ދާދި ފަހުން ވޫލް އިން ތައްޔާރުކޮށް "ބްލަކްލާވާ" ގެ ނަމުގައި ނެރުނު ޖަމްޕަރު ސިފަކޮށް ދެނީ "ކަޅު މޫނެއް" ކަމަށާއި އެއީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔުމުން މާފަށް އެދެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 8
އިޓަލީގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ

އާބާދީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެއް ޑޮލަރަށް ގެ ވިއްކަން ފަށާފައިވާ އިރު، އަނެއްކާވެސް ހަމަ މި މަގުސަދުގައި އެ ގައުމުގެ އަވަށަކަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
އިޓަލީގެ އެކި ހިސާބުތަަކަށް ދުއްވާ ލައިބްރަރީއެއް

އެންޓޯނިއޯ ލަ ކާވާ ދެކޭ ގޮތުގައި ފޮތާ ނުލައި ނުވަތަ ކިޔުންތެރިކަން ނެތި އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެކަނިވެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ މޮޓޯއަކީ "ކިޔަމާ ހިނގާށޭ" އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
އިޓަލީގެ އަވަށަކުން 1 ޑޮލަަރަށް ގެ ވިއްކަނީ

އިޓަލީގެ އަވަށަކުން އެންމެ ޑޮލަރަކަށް ގެ ވިއްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ވައި ވެސް ފްރައި ކޮށްގެން ވިއްކަނީ

ޒަމާނަށް އަންނަަ ބަދަލާ އެކު ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކާ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދެ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ކެއުމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ކާން މި ޖެހެނީ "ވައި" ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
އޮސްކާ ހޯދި އިޓަލީގެ ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ މަރުވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ ހާސިލުކުރި އިޓަލީގެ ހަމައެކަނި ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ ބާޓެލުޝީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ރަންވީރާއި ދީޕިކާގެ ކައިވެނީގެ ދެ ފޮޓޯ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ކައިވެނީގެ ދެ ފޮޓޯއެއް އެންމެ ފަހުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 8
ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ކައިވެނިކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.