18 މެއި

May 18, 2020 15
ކުރެއްދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ ބަލި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުންސް އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްް ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
ލީގު އަލުން ފަށާއިރު އިޓަލީ ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

މިލާން (މެއި 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ވަކި ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ކްލަބްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 2
އިޓަލީގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހު 3 ގައި ހުޅުވާލަނީ

ރޯމް (މެއި 16) - އިޓަލީން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އިޓަލީ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަންނަ މަހު 3 އިން ފެށިގެން އެ ގައުމު ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 1
ފުރާ މީހުން ސްކޭންކުރަން "ސްމާޓް ހެލްމެޓް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ސްކްރީންކުރުމަށް އިޓަލީގެ އެއާޕޯޓެއްގައި "ސްމާޓް ހެލްމެޓް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 29
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ އިޓަލީން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އިޓަލީ ޓީމެއްގެ ޖާޒީގައި

އިޓަލީގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކުރެހުމެއް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްޖެ ޖާޒީގެ ރަސްމީ ޑިޒައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުން ދަށަށް

ރޯމް (އެޕްރީލް 13) - ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީ އާއި ފްރާންސް އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ކުރެއްދޫގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުނު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންސީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން 100 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ

ރޯމް (އެޕްރީލް 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް އިޓަލީގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 100 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100000 އަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 10) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

April 10, 2020 1
103 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ބަސް: ސަލާމަތްވީ ހިތްވަރުން

ރޯމް (އެޕްރީލް 10) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ތަޖްރިބާ ކުރެވެނީ ބަލީގެ އާދައިގެ އަލާމާތްތަކެވެ. ނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 64
ރާއްޖެއަކީ އޭނާގެ ނަސީބު: އިޓަލީ މީހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެންމެ ހާލު ބޮޑުވި، އިޓަލީގެ 80 އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަން، ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމުން އުފަލުން ރޮއިގަތީ އެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިނދެ ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތުގައި، އޭނާ ބުނީ، އަމިއްލަ ގައުމުގައި ހުރި ނަމަ، އޭނާ އާއި އަންހެނުންގެ ފުރާނަ ވެސް ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 3
އިޓަލީގައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް

ރޯމް (އެޕްރީލް 4) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިޓަލީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 14
ޓޫރިސްޓު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ކުރެއްދޫގައި

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، ގައުމަށް ފުރުވާލި...

April 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ރަނގަޅުވި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 8
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިލިއަނަކަށް، ބައިލައްކަ މީހުން މަރު

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 2) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިރޭ އެއް މިލިއަނަށް އަރައި އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައި ލައްކަ އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

April 02, 2020 13
ޓެސްޓުން ފާސްވީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް ތައްޔާރުވުމުން

ރާއްޖެ އިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކަށް ވާނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބުން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނުން ފާސްވީ ވެސް އެ...

April 02, 2020 63
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން...

31 މާޗް

March 31, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީ، ސްޕޭނުން ޕޮޒިޓިވި މީހުން ދަށަށް

ރޯމް (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިޔަ އިޓަލީ އާއި ސްޕޭނުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށްދާން ފަށައިފި އެވެ.

March 31, 2020
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ލައްކައަކަށް

ރޯމް (މާޗް 31) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަަށް އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 9
އިޓަލީން 101 އަހަރުގެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރޯމް (މާޗް 29) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިޓަލީގެ 101 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

March 29, 2020 119
އިޓަލީގެ ދެ މީހުން ފުރުވާލުމަކީ ހެދި ގޯހެއް!

"އައިލެންޑް ސަފާރީ-1" ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ މީހަކާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު ފުރުވާލި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް...

March 29, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30،000 އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 30،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 56
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓަކު ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓުގެ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 600،000 އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2020 28
އެއަރޯފްލޮޓަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ދެން ނާރުވާނެ

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއަރޮފްލޮޓްއަށް ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު މި ދުވަސްކޮޅު ނާރުވަން ނިންމައި، އެކަން އަންގައިފި އެވެ.