21 ޖޫން

June 21, 2020 1
ކެރިއަރު އޮޔާނުދަނީސް ބަލޮޓެލީ ހޭލަން ޖެހޭ: މަންޗިނީ

ރޯމް (ޖޫން 21) – ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު އޮޔާނުދަނީސް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ހޭލަން، އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 6
2006 ގެ ރޫހު ނެރެން ކަނަވާރޯ ގޮވާލައިފި

ރޯމް (އޭޕްރިލް 2) – ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިކުރުމަށްޓަކައި، 2006 ގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އިޓަލީން ނެރުނު ރޫހު ނެރެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭރުގެ ކެޕްޓަން ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކިއެލީނީ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 17) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން އިއްޔެ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބްރެޒިލްގެ މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީން ފުރުސަތެއް

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖެނުއަރީ 17) - ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 9
އިޓަލީން އާރްމީނިއާ ކޮޅަށް ނުވަ ގޯލު ޖަހައިފި

ޕަލާމޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާރްމީނިއާ އަތުން 9-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ޔުވެންޓަސް އާއި އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ދެ ޓީމުގެ ދިފާއީ ފާރުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކަނާތު ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ގެއްލުންވެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
މަންޗިނީ އަށް ބޮނޫޗީގެ ތައުރީފު

ޓިއުރިން (ޖޫން 8) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ގެންއުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާ ކުރާ އިތުބާރަށް ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ލެއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 10
ތުރުކީން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި

ކޮންޔާ، ތުރުކީ (ޖޫން 9) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީ އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ބަރްޒާލީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 15) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ ބަރްޒާލީ، 37، ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 3
އިޓަލީގެ އާ ޕިރްލޯ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 19) – އިޓަލީގެ އާ އަންދްރޭ ޕިރްލޯގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ސެންޑްރޯ ޓޮނާލީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ކުޅޭއިރު، މިހާރު ވެސް ކްލަބްތަކުން އޭނާ ހޯދަން ކިއޫ ހަދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
އިޓަލީއާ އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލް ސެމީ އަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 18) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އިޓަލީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ޕޯޗުގަލުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 5
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު އިޓަލީ ސަލާމަތްވެ ޕޮލެންޑް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ކޮރްޒޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޕޮލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގެ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތްއިރު ޕޮލެންޑް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން އެއްވަރުވެއްޖެ

ޖެނޯއާ (އޮކްޓޯބަރު 11) – ޖެނޯއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާންތައް އާކުރި، އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރޭން 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން ޕޯޗުގަލުން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

ލިޒްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ޕޯޗުގަލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.