18 މެއި

May 18, 2020 9
އައިޓީއެފްސީން އެސްޓީއޯއަށް 15މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ހޯދުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ)ން އެސްޓީއޯ އަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަަރު (231 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 33
އައިޓީއެފްސީން ރާއްޖެއަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު

ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 23 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނު ދިނުމަށް ރާއްޖެ އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އާ ދެމެދު ފްރޭމް ވޯކެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.