29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 27
ކްރޫޒްލައިނާތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ފައިބާނެ ގޮތެއް ނެތް!

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކްރޫޒް ލައިނާތައް އަންނަން ފަށާއިރު، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަސޭހަ އިން މާލެ އަށް ފޭބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކުރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 13
އިއްޒުންދީން ފާލަމަށް އުޅަނދު ގާތް ނުކުރަން އަންގައިފި

އިއްޒުއްދީން ފާލަން ކައިރި އަށް އުޅަނދުފަހަރު ގާތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
މަސްވެރިންގެ ޕާކަށް ޓޫރިސްޓުން ބާލަން އުނދަގޫތަކެއް

ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކުރާ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުން އަރައިފޭބުމަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދު އޮތީ އެފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 13
ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ މީހުންނަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އަށް އަރައި ފޭބުމުގައި މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 25
އިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކުރަނީ

އިއްޒުންދީން ފާލަން އެމްޓީސީސީން މަރާމާތުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 46
ވިއްސާރާގައި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ސަތަރިއެއް އެއްލާލައިފި

ގަދަ ވަޔާ އެކު މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގެ ސަތަރިތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.