28 މާޗް

March 28, 2020
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" އަވަހަކަށް ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާން "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި "ކިކް 2" ގެ ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުން މިއީ އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް...

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ޖެކްލިން އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 23, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ހިތާވި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ...

11 މާޗް

March 11, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތޭރަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް މި އަހަރު އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ހަންގާމާ 2" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުނު: ޖެކްލީން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރި އިރު، އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ލަފާދީ، ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދަން އެޖެންސީން ލަފާ ދިން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
އާސިމަށް ޖެކްލިންއާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ދާދި ފަހުން ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި އާސިމް ރިއާޒް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
"ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކޮޕް އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފަށަން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޝަކުން ބަޓްރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" 2021 އަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ 2021 ގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
"ހައުސްފުލް 5" ގެ ބައި ގިނަވާނެ

ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ގެނެސްދިން "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެކެވެ. މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެ ފިލްމަށް ކްރިޓިކުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މާސް އޯޑިއެންސް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރަހަތައް ފިލްމުގައި ހުރުމުން އެ ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހިނގި ފިލްމެކެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ސީދާ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ސިނަމާތަކަށް ނުގެނެވި ދިގުލައިގެން ދިއުމުން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފިލްސް އިން ގެނެސްދޭން ފެށި ފިލްމު "ޑްރައިވް" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ސިނަމާތަކުގައި ރިލީޒްނުކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ޖޯންގެ "އެޓޭކް" ޖެކްލިން އަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެކްޝަން ފިލްމު "އެޓޭކް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖެކްލިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.