17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
"ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކޮޕް އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފަށަން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޝަކުން ބަޓްރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" 2021 އަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ 2021 ގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
"ހައުސްފުލް 5" ގެ ބައި ގިނަވާނެ

ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ގެނެސްދިން "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެކެވެ. މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެ ފިލްމަށް ކްރިޓިކުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މާސް އޯޑިއެންސް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރަހަތައް ފިލްމުގައި ހުރުމުން އެ ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހިނގި ފިލްމެކެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ސީދާ ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ސިނަމާތަކަށް ނުގެނެވި ދިގުލައިގެން ދިއުމުން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފިލްސް އިން ގެނެސްދޭން ފެށި ފިލްމު "ޑްރައިވް" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމެއް ސިނަމާތަކުގައި ރިލީޒްނުކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ޖޯންގެ "އެޓޭކް" ޖެކްލިން އަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެކްޝަން ފިލްމު "އެޓޭކް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖެކްލިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައި، އޭގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޯޓީޗޫރް ޗަކްނަޗޫރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019
"ޑްރައިވް" ނޮވެމްބަރުގައި 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކަރަން ޖޯހަރު ކުރިން ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމި ފިލްމު "ޑްރައިވް" އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ލަވައެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
"ޑްރައިވް" ތިއޭޓަރަކަށް ނޫން، ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހު ދެ ފަހަރަކަށް އިއުލާންކޮށް، ތާރީހު ކަށަވަރު ނުވެ އޮތް، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަން ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ސިނަމާތަކުގައި ރިލީޒްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ"ގެ އާ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބަޓްގެ "އާތު"ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ތައްޔާރު ވަނީ

މަހޭޝް ބަޓް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އާތު" ގެ ރިމޭކްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.