30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 4
ހަތް ގައިދީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 3
ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހަކު ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން ކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ގޫގުލް އިން ވައްކަންކުރުމުން 18 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގޫގުލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޔުނިޓް ވޭމޯގައި މަސައްކަތްކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނެގިކަން ސާބިތުވެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 5
ސަލްޓަންޕާކު ބޮމުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ޖަލަށް

ސަލްޓަންޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އަބްދުއްލަތީފް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެ އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 2
ތައިލެންޑްގެ ބަޔަކު 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް

ތައިލެންޑްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު އެޑްވާންސްކޮށް ކަސްޓަމަރުންތަކެއް އަތުން ފައިސާ ނަގައި، ބޮޑު އޮޅުވާލުންގަނޑެއް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 21
30 މީހަކު ދޫކޮށްލަން ޕީޖީން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖަލުގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުން މީހުން މަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވާ 30 މީހެއްގެ ބަންދުގެ އަމުރު ރިވިއުކޮށް، ޝަރުތުތަކަކާ އެކު މިނިވަންކޮށްދޭން، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން ކޯޓުތަކުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 9
މިނިވަންވާ މީހުން ހިންމަފުށީގަ ބައިތިއްބާތީ ކަންބޮޑުވުން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު މިނިވަންވާ މީހުން މާލެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށުގައި ބައިތިއްބާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސެލޫނެއް ހުޅުވުމުން ހަފުތާއަކަށް ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ސެލޫނެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެކްސަސްގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލާން ހުމުކްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގައިދީންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ގައިދީންތަކެއް ގޮޅިން ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބައެއް ގައިދީން ގޮޅިން ނުކުމެ ހަމަނުޖެހިން ހިންގައިފި އެވެ.

April 18, 2020 9
ރައީސް، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު މިއަދު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 4
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ބައެއް މީސްމީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭތީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމުން އެ ކަންކަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 2
މާސްކް ނާޅާ ނަމަ މޮރޮކޯގައި ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި އެންމެންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މާސްކް އަޅައިގެން ނޫނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭ ނަމަ ޖަލަށްލުމަށް މޮރޮކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 6
ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް އިންޒާރު ދިނުން އިތުރުވެއްޖެ

މާލޭ ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލުގައި ބައެއް ގައިދީން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު، ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް އިންޒާރު ދިނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 4
ޖަލުތަކުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދު ކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ އަށް މީހަކު ފެނި، ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ޖަލުތަކުގައި އާއިލީ އަދި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތައް ގައިދީންނަށް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ޔޫޓިއުބުން ބައި ގަރުނަށް ޖަލަށް!

ޔޫޓިއުބްގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދި މެކްސިކޯގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ޖާމަން އަބްރަހަމް ލޮއޭރާ އެކޯސްޓާ، މީހަކު ކިޑްނެޕްކޮށް ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ކުށްވެރިވެ 50 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ވަރީގެ ބަދަލުނުދޭން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަންދާލައިފި

ކައިވެނި ރޫޅައިލި އިރު ޗައިލްޑް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް އެއް މިލިއަން ކެނެޑާ ޑޮލަރު ދޭން ޖެހުމުން އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާވެރިއަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ކޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 6
މުނާޒަށް އެއްބާރުލުން ދިނިން: އިމްރާން

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އިމްރާން ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 4
ޖަލުތަކުގެ ރިޕޯޓް ތަންފީޒްކުރަން ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ހާއްސަ ކޮމިޝަނެއް މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.