03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންގެ ޝަރީއަތް ތުރުކީގައި ފަށައިފި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 3) - ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސައުދީގެ 20 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު ހާޒިރުގައި، އިސްތަންބޫލްގެ ކޯޓެއްގައި ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 10
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް އާއިލާ އިން މާފްކޮށްފި

ޖިއްދާ (މެއި 22) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މާފްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ނިއުކާސަލް ޑީލާ ދެކޮޅަށް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ

އިސްތަންބޫލް (އޭޕްރީލް 29) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް، މީގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގުޖީގެ އަންހެނުން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 4
ހާޝުގުޖީގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ކޮންސިއުލާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝިގުޖީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 8
ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިފުޅު ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިފުޅު، ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރަށް އަހަރެއް: އަދިވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގެ ކޮލަމިސްޓް ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލިތާ މިއަދަށް ވަނީ އެއް އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް އޮކްޓޯބަރު 2، 2018 ގައި ޚާޝުގްޖީ ވަން ފަހުން އޭނާގެ ޚަބަރެއް ނުވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރަން އަމުރެއް ނުކުރަން: ޕްރިންސް މުހައްމަދު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި ލިޔަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލަން އަމުރުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ބުނާ އިމާރާތް ވަނީ ވިއްކާލާފައި

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މިދިޔަ އަހަރު މަރާލި، ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް އިމާރާތް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ޖޫން 20) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލާގައި އދ. އިން ނެރުނު ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުގައި އާ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ މީޑިއާތަކުގައި ކުރިން ވެސް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
"ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ސައުދީ ވަލީއަހުދާ ގުޅުން އެބަހުރި"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 19) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުންހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރިލް 9) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 10
ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިންނަށް އަގު ބޮޑު ގެ އާއި ފައިސާ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިންނަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން "މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެ" އާއި "ފަސް އަދަދުގެ ޕޭމަންޓެއް" ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019
ޚާޝުގްޖީގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ގޮވާލައިފި

ޖެނީވާ (މާޗް 29) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ޝަރީއަތް ބާއްވަން ޖެހޭނީ ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ތަޖްރިބާކާރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 3
"ނޫސްވެރިޔާ މަރާލި މީހުން ހޯދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން"

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 28) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑުވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި

ދޯހާ (މާޗް 4) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 11) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 10
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލަން އެންގީ ސައުދީ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރެއް

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 9) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލީ ސައުދީ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރެއްގެ އަމުރަށް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޝަލާން ބިން ރާޖިހް ޝަލާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ސައުދީން ހުރަސް އެޅި: އދ

އިސްތަންބޫލް (ފެބްރުއަރީ 8) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހުރަސް އަޅާ އަދި ތުރުކީން ވެސް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ސައުދީން ދަތިތައް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ޓީމު ތުރުކީގައި

އިސްތަންބޫލް (ޖެނުއަރީ 30) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބަލާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގު ޓީމުގެ އިސް މެންބަރު ތުރުކީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބަލަން އދ.ގެ ކޮމިޓީއެއް

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 26) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.