09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 26
ދެ ސްކޫލަކުން ޖާގަހޯދަން އޮޅުވާލައިގެން ލިޔުން ހުށަހަޅާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ގްރޭޭޑް އެކަކުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ލިޔުން ހުށަހަޅާތީ، އެ ދެ ސްކޫލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ޖާގަ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 13
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރަން ވަނަތައް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް

ގައުމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ގިނަ ގިންތިތަކަކުން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އެއްވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 1
ސްކޫލު ގައިޑު: އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ނަމޫނާއެއް

ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅީ، އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ކުއްޖާ އެވެ. އަދި އެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސްކޫލުން ބާއްވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި މާ ބޮޑަށް ބައިވެރިވެ އުޅުމަކީ ކިޔަވަން ވަގުތު ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ޖޭއެސްގެ ބެލެނިވެރިން ހަދިޔާ ބަހައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންނަށް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 6
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަަކަށް އާލާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މިިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާލާ އިބްރާހިމް ސިރާޖު ހޮވިއްޖެ އެވެ.