27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 51
ސަލަފް އުވާލާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން: ނަޝީދު

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފް އުވާލަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 33
ސަލަފާއި ޝަހީމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ފާސްކޮށްފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފާއި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ ކުށް ކުރި އެންމެނަށް ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 62
ރިޕޯޓު ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތުހުމަތެއް ނެތް: ސަލަފް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި...

November 22, 2019 33
ދައުވަތާއި ހައްދުފަހަނައެޅުން އެއްކަމަކަށް ހެދުން ގޯސް

އިސްލާމްދީނުގެ ހައްގު ދައުވަތު ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހައްދު ފަހަނައެޅުމުގެ އަމަލުތައް އެއީ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން މަސަައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 37
ސަލަފް ޖަމިއްޔާ އުވާނުލާން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ މެދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 8
ސަލަފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުން ބާއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ހުނަރުގެ ދެ ވަނަ ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ރޭ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 56
މޫނު ބުރުގާގެ މައްސަލައިގައި އިހްތިޖާޖުކޮށްްދޭން އެދެފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އިހްތިޖާޖު ކޮށްދޭން ސަލަފު ޖަމިއްޔާ އިން އެދެފި އެވެ.