22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 8
ޖަޕާނުން 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 117 މިލިއަން ރުފިޔާ (7.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ސޮނީން މި ހެދީ ނަލަ ބައްތިއެއް، ސްޕީކަރެއް

ބައްތިއަކަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ވަރަށް ރީތި ޑިޒައިނަކަށް ސޮނީން ސްޕީކަރެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 3
ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ރޮބޮޓް ހިޔަޅު ނެރެފި

ޖަޕާނުގެ އަވަށެއްގައި ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އިންސާނުންނަށް ވެސް ނުރައްކާވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރޮބޮޓް ހިޔަޅުތަކެއް ނެރެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
ޖަޕާނު މީހުންނަށް އައިވީއެފަށް ހަރަދުކޮށްދެނީ

ޖަޕާނުގެ އާބާދީ އިތުރުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއިން އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު

ޕީއެސް 5 މި މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 "ކުޑަކޮށްލެވޭނެ"

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ދައްކާލުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށުނީ އޭގެ ސައިޒާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ކޮންސޯލް "ބިޔަކަމުން" ޖޯކި ޖެހި މީހުން ބައިވަރެވެ. ބައެއް މީހުން ޕީއެސް ސިފަކުރީ ބޮޑު އުސް ޓަވަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ޕީއެސް އަށް ލޯބިކުރިޔަސް އެހާ ބޮޑު އެއްޗެއް، އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުދިކުދި ތަންކޮޅުގެ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 9
"އެހީ ބޭނުންވާއިރު ޖަޕާނަކީ އެންމެގާތް އެއް ގައުމު"

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ ގައުމު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 67
ޖަޕާނުން 732 މިލިއަނުގެ ލޯނެއް 0.01 ޕަސެންޓުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމުގައި އެހީވުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ފަސް ބިލިއަން ޔެން (732 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެކްސްޖޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ކައިވެންޏަށް ހިތްވަރުދޭން 600،000 ޔެންގެ އެލަވަންސެއް

އެލަވަންސް ދޭން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލުޖް ފެށިގެން ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ހާއްސަ ނޫޑުލްސްއެއް އުފައްދައިފި

އާންމުކޮށް ވިއްކަން މި ހުންނަ ކަޕް ނޫޑްސް ތައްޓަކީ ޖަައްވީ މިޝަންތަކަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސްގައި 100 ޑިގްރީ އަށް ފެން ހޫނު ނުކުރެވުމެވެ. އެހެންވެ ކަޕް ނޫޑްސްލް ޖައްވުގައި މަޑުނުކުރެވި، އެސްޓްރޮނޯޓުން ނޫޑްލްސް އިން މަހުރޫމްވާތީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން މިއޮތީ މިކަމަށް ހައްލެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 3
ޖަޕާން ސްކޮލާޝިޕްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 24 ސްކޮލާޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ފެތުނު ބޯޓުން ދެވަނަ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޓޯކިޔޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޗައިނާ ކަނޑުގައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި ޖެހި، 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަޅުވެރިންނާއި 6،000 ގެރިއާ އެކު ފެތުނު ކާގޯ ބޯޓުން ދެ ވަނަ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިއުފާ ދެނީ

ޓޯކިޔޯ (އޮގަސްޓް 28) - ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެލްޑީޕީ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ޒެފާ މައުސް: ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަކީ ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން މައުސް ބޭނުންކުރާ ބައެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތްތިލައިން ދާހިއްލުން އިތުރުވެ، ގޭމް ކުޅެން ދަތި ވެސް ވެ އެވެ. އެހެންވެ މިއޮތީ އެކަމަށް ހޯދައިދިން ހައްލެކެވެ. މިއީ ޒެފާ މައުސް އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ޖަޕާނުން އެމްއެންޑީއެފަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކަނޑުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ...