16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
މަޝްރޫމުން ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރާ ދުރުކޮށްދޭ

އާދަކޮށް މަޝްރޫމް ކާ ފިރިހެނުންނަށް ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 1
ކްރެޑިޓް ކާޑު "ހިތުދަސްކޮށް" ވައްކަން ކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯގެ މޯލެއްގައި ޕާޓްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޭޝިއަރަކު ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓް ކާޑްގެ މައުލޫމާތުތައް "ހިތުދަސްކޮށް" ނާޖާއީޒު ފައިދާތަކެއް ނަގާ މައްސަލަ ފަޅާއަރައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ސޮނީގެ ވޯކްމަން އެނބުރި އަންނަނީ

މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނާއި އައިޕޮޑް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ކުރިން މިއުޒިކް އެހުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި ވޯކްމަން ނެރުނުތާ 40 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުނިން ވޯކްމަން އަލުން ނެރެން ނިންމައި، އޭގެ ވީޑިއޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
އެންމެ ރައްކާތެރި ސިޓީ އަކީ ޓޯކިއޯ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި ސިޓީ އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިއޯ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ދި އިކޮނޮމިސްޓް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ ސޭފް ސިޓީޒް އިންޑެކްސް (އެސްސީއައި) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އެޕަލް ވޮޗް 5: ފަސް ވަނަ ޖީލުގެ ގަޑިތައް

މިއީ އާދަކާދަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް ލޯންޗްކުރާ ތާރީޚް ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ލިޔާނެ އެހެން ޚަބަރެއް ނޫސް މަޖައްލާތަކަކަށް ނުލިބެ އެވެ. އެ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް ދެއްކޭކަށް ވަފާތެރިންނަކަށް ވެސް ނޯވެ އެވެ. މި ފަހަރު މި އޮތީ އެޕަލް ވޮޗް 5ގެ ވާހަކަތަކެއެވެ. މިއީ އެ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ނަމަ، ފަސް ވަނަ ޖީލުގެ ގަޑިތަކެވެ. ހިތާމަ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019
ޖަޕާނު "ކިޓްކެޓް" އޮރިގަމީ އަށް ހާއްސަ

ނެސްލޭގެ ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓަށް އެންމެ ބޮޑު މާކެޓަށް އޮންނަ ގައުމަކީ ޖަޕާނެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެ މިލިއަން މިނީ ކިޓްކެޓް ބާ ވިކެ އެވެ. އެއާއެކު ނެސްލޭ ޖަޕާން ވެފައި ވަނީ ޗޮކްލެޓް ބަންދުކުރަން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 380 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށެވެ،

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ޖަޕާނުގައި މޮބައިލް މިސްކިތް

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެ ގައުމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް މިސްކިތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ރާއްޖެ-ޖަޕާނާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ސީދާ ދަތުރުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކުނިން ހެދި މެޑަލްތައް ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުނިން ތައްޔާރުކުރި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މެޑަލްތައް ބުދަ ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
ޖަޕާން ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ތަމްރީންތަކެއް ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސާއި ދިވެހި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
ޖަޕާނުގެ ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި ރޯކޮށްލުމުން 23 މަރު

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 18) - ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ހުރި އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން 23 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 1
ޖަޕާނުގެ ހޮޓަލެއްގައި މަތިންދާބޯޓު ދުއްވިދާނެ

ޗުއްޓީއަކަށް ތަނަކަށް ދާއިރު އަބަދުވެސް ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވޭ ކަހަލަ ތަންތަނަށް ދާން ގިނަ ބަޔަކު އިސްކަން ދެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނަށް ޗުއްޓީއަކަށްދާ ނަމަ މި ވެސް ހަމަ ޖައްސާލަން ހަމަ ޝައުގުވެރި ތަނަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ވެސް ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ރޭހަށް

ފަތްޖެހި ޖެހި ފޯން އުފެއްދުމުގެ ރޭސް ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އާއި ޗައިނާގެ ވާވޭގެ މޭޓް އެކްސް އަށް އިންތިޒާރުކުރާ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
ސްމާޓްފޯން އުފެއްދުން އަގުބޮޑުވެދާނެ

ސްމާޓްފޯން އަދި މައިކްރޮޗިޕް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް މާއްދާތައް، ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ވިއްކުން ދަތިކުރާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްމާޓްފޯން ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ މާއްދާތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 5
ރީތިވާން 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދި މީހެއް

މިއީ ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށް އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ސުބާކީ ތޮމޯމީ އެވެ. އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔައި، މަލާމާތްކުރެ އެވެ. ކުރިން މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސުބާނީ އޭނާ ބޮޑުވެގެން އައީ ސިފަޔާ ދޭތެރޭ ނުރުހިފައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 8
އެމްއެންޑީއެފަށް ޖަޕާނުން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާ އެކު 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 3
ޓްރަމްޕް، އީރާނުން ދައްކާ ވާހަކައާ ދެކޮޅު

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އީރާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ ގައުމުން ދޮގު ކުރިޔަސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ވާހަކަތައް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ދިން ހަމަލާ އީރާނުގެ ބޮލަށް!

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް އިއްޔެ ހަމަލާތަކެއް އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަޕާންގެ ޓޭންކަރު ކައިރިން ނުގޮވާ ހުރި މައިންތަކެއް އީރާނުގެ ސިފައިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ވީޑިއޯއެއް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.