12 ޖުލައި

July 12, 2019 1
ޖަޕާނުގެ ހޮޓަލެއްގައި މަތިންދާބޯޓު ދުއްވިދާނެ

ޗުއްޓީއަކަށް ތަނަކަށް ދާއިރު އަބަދުވެސް ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވޭ ކަހަލަ ތަންތަނަށް ދާން ގިނަ ބަޔަކު އިސްކަން ދެ އެވެ. އެހެންވެ ޖަޕާނަށް ޗުއްޓީއަކަށްދާ ނަމަ މި ވެސް ހަމަ ޖައްސާލަން ހަމަ ޝައުގުވެރި ތަނަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ވެސް ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ރޭހަށް

ފަތްޖެހި ޖެހި ފޯން އުފެއްދުމުގެ ރޭސް ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އާއި ޗައިނާގެ ވާވޭގެ މޭޓް އެކްސް އަށް އިންތިޒާރުކުރާ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
ސްމާޓްފޯން އުފެއްދުން އަގުބޮޑުވެދާނެ

ސްމާޓްފޯން އަދި މައިކްރޮޗިޕް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް މާއްދާތައް، ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ވިއްކުން ދަތިކުރާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްމާޓްފޯން ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ މާއްދާތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 5
ރީތިވާން 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދި މީހެއް

މިއީ ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށް އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ސުބާކީ ތޮމޯމީ އެވެ. އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔައި، މަލާމާތްކުރެ އެވެ. ކުރިން މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސުބާނީ އޭނާ ބޮޑުވެގެން އައީ ސިފަޔާ ދޭތެރޭ ނުރުހިފައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 8
އެމްއެންޑީއެފަށް ޖަޕާނުން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާ އެކު 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 3
ޓްރަމްޕް، އީރާނުން ދައްކާ ވާހަކައާ ދެކޮޅު

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އީރާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ ގައުމުން ދޮގު ކުރިޔަސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެ ވާހަކަތައް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ދިން ހަމަލާ އީރާނުގެ ބޮލަށް!

އުމާން ކަނޑު އޮޅިން ދަތުރުކުރި ޖަޕާނާއި ނޯވޭގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް އިއްޔެ ހަމަލާތަކެއް އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަޕާންގެ ޓޭންކަރު ކައިރިން ނުގޮވާ ހުރި މައިންތަކެއް އީރާނުގެ ސިފައިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ވީޑިއޯއެއް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 2
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އީރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ކުރިއްސުރެ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އީރާނަށް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
ވަކިލާރި ރައްކާކުރަން އަނގައެއް

ވަކިލާރި ރައްކާކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ފަހަރަށް މިކަން ކުރަނީ އެއަށް ލާ އެއްޗެހި ނަގަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ލާރި ވައްޓާލައިގެންނެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޖަޕާނު އަންހެނުން ހައި ހީލްސްއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ ރަސްމީ ޑްރެސް ކޯޑްގައި އަންހެން މުވައްޒަފުން ހައި ހީލްސް އަށް އަރަން ޖެހޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަންހެނުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ސްޓަން ގަން އިން ދަރިންނަށް ބިރުދައްކާތީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރިންނަށް ބިރު ދައްކަން ސްޓަން ގަންއެއް ގެންގުޅުނު ފިރިހެނަކު ޖަޕާނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ކޮކެއިން ޕެކެޓްތަކެއް ދިރުވާލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މެކްސިކޯއިން ޖަޕާނަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ފަސިންޖަރަކު ކޮކެއިން ޕެކެޓްތަކެއް ދިރުވާލުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ދުވެލި އެންމެ ބާރު ރޭލު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ދުވެލި އެންމެ ބާރު ބުލެޓް ޓްރެއިން ޖަޕާނުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕަރާއަކަށް ނަރުހީޓޯ

ޓޯކިޔޯ (މެއި 1) - ބައްޕާފުޅު އަކިހީޓޯ ޖަޕާނުގެ އެމްޕަރާގެ މަގާމު ދޫކޮށްލެއްވުމުން ދަރިކަލުން ނަރުހީޓޯ ތަހުތަށް މިއަދު އިސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
މި ފާހާނާ އިން އިހުސާސް ކުރެވޭނީ ކަނޑު އަޑި

ޖަޕާނަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކަންކަން ކުރަން މަޝްހޫރު ގައުމެކެވެ. ފާހާނާތަށީގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ ތަށިތަކެއްގައި ކެއުންތައް ސާވްކޮށްދޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް ޖަޕާނުގައި ހުޅުވި ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ދެކެވުނެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 32
ޖަޕާނުން ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތަކެތި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 3
ޖަޕާނުގެ ފެރީއެއް ބޮޑު މަހެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (މާޗް 10) - ޖަޕާނުގެ ފެރީއެއް ބޮޑު މަހެއްގައި ޖެހި 87 މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެފި އެވެ.