21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ހާއްސަ ނޫޑުލްސްއެއް އުފައްދައިފި

އާންމުކޮށް ވިއްކަން މި ހުންނަ ކަޕް ނޫޑްސް ތައްޓަކީ ޖަައްވީ މިޝަންތަކަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސްގައި 100 ޑިގްރީ އަށް ފެން ހޫނު ނުކުރެވުމެވެ. އެހެންވެ ކަޕް ނޫޑްސްލް ޖައްވުގައި މަޑުނުކުރެވި، އެސްޓްރޮނޯޓުން ނޫޑްލްސް އިން މަހުރޫމްވާތީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން މިއޮތީ މިކަމަށް ހައްލެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 3
ޖަޕާން ސްކޮލާޝިޕްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 24 ސްކޮލާޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ފެތުނު ބޯޓުން ދެވަނަ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޓޯކިޔޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޗައިނާ ކަނޑުގައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި ޖެހި، 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަޅުވެރިންނާއި 6،000 ގެރިއާ އެކު ފެތުނު ކާގޯ ބޯޓުން ދެ ވަނަ ފަޅުވެރިއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިއުފާ ދެނީ

ޓޯކިޔޯ (އޮގަސްޓް 28) - ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެލްޑީޕީ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ޒެފާ މައުސް: ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަކީ ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން މައުސް ބޭނުންކުރާ ބައެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަތްތިލައިން ދާހިއްލުން އިތުރުވެ، ގޭމް ކުޅެން ދަތި ވެސް ވެ އެވެ. އެހެންވެ މިއޮތީ އެކަމަށް ހޯދައިދިން ހައްލެކެވެ. މިއީ ޒެފާ މައުސް އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ޖަޕާނުން އެމްއެންޑީއެފަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކަނޑުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އެމްއެންޑީއެފަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
ޓޮޝިބާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮމްޕިއުޓަރު އުފެއްދުމުގައި 35 އަހަރުގެ ތާރީހެއް އޮތް ޖަޕާނުގެ ޓޮޝިބާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 7
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޖަޕާނުން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2020
އެމްވީޑިއާ އަށް އާމް ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކުން ގަނެފައިވާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ އާމް ލިމިޓެޑް، އެމެރިކާ އަށް ވިއްކައިލުމަކީ ބޮޑު ގޯހަކަށްވާނެ ކަމަށާއި...

August 05, 2020
ބަސް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ސްމާޓް މާސްކެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓަށް "ސީ-ފޭސް ސްމާޓް މާސްކް" ނެރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ފަހުން

29 ޖުލައި

July 29, 2020 2
އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި މަތިމަސް ބާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހެރީ ހެރިސް މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތުން ސިފަކޮށްދެނީ ޖަޕާނުގެ ދަށުގައި އެ ގައުމު އޮތް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް ކަމެއް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މަތިމަސް ބާލުއްވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ނިންޓެންޑޯގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ވާހަކަ އިނގިރޭސި ބަހުން

"ނިންޓެންޑޯ" ވީޑީއޯ ގޭމްގެ ތާރީހުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޖަޕާނުގެ ސަޓޯރޫ އިވާޓާގެ ޓްރިބިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޖަޕާނު ބަހުން ނެރުނު ފޮތް "އިވާޓާ-ސެން" އަންނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
ސޮނީން އެޕިކް ގޭމްސްގެ ހިއްސާ ގަނެފި

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓް ވުޖޫދަށް ގެނައި އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެޕިކް ގޭމްސް އިން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުންޏަށް މައިނޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 51
ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު ކަމަށް އަމީތު އައްޔަން ކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރުގެ ނައިބު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އައްޔަން ކުރައްވަައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
އޮލިމްޕަހުން ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފި

ފޮޓޯ ނަގާ ކެމެރާ އުފެއްދުމުގެ ދިގު ތާރީއެއް އޮތް ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕަސް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ބްރޭންޑްގެ ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 37
ޖަޕާނުން ބޮޑު އެހީއެއް، މިފަހަރު 86.4 މިލިއަން

ޖަމާނުންސުރެ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން އަންނަ ޖަޕާން، ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 86.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މިއަދު ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ފޭސް މާސްކް އެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކު ވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟