08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 17
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ އަތެއް ނެތް؟!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓި އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖެއް އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ވަކި މިންވަރެއް ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ނިންމުމަކީ ވެސް މި ވަގުތަށް ވަރަސް ބޮޑު...

26 މާޗް

March 26, 2020
ކޮވިޑް-19: ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގެ 104 ޝަކުވާުއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުވައިގެން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމާއި މުސާރަ ކުޑަކުރުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ 104 ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ޖޮބް ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 32
ކޮވިޑާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކުރާތީ 78 ޝަކުވާއެއް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސޯދީ ދަތިތަކާ ގުޅުވައިގެން، ވަޒީފާ ދަށްކޮށް، މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކުޑަކުރާތީ މިދިޔަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 78 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 55
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މުސާރައިން އުނިކުރާ ނަމަ އަންގާ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު، ވަަޒީފާތަކުން މީހުން ވަކި ކުރާ ނަމަ ނުވަތަ މުސާރަތައް ދަށް ކުރާ ނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 47
ހުރި ހައްގުތައް ވެސް ނުލިބޭ، އަދިވެސް ހަނިކުރަނީތަ؟

މުވައްޒަފުން ހައްގުތަކުން މަހްރޫމް ކުރުމަކީ ދާދި ފަހުން އަންނަން ފެށި ޝަކުވާތަކެއް ނޫނެވެ. މުވައްޒަފުންނާ މެދު ތަފާތު ކުރުމާއި ސިިޔާސީ ބޭނުމަށް މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނުދީ އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ހަފުތާއަކު އެންމެ ގިނަވެގެން މަސައްކަތް ކުރުވޭނެ ކަމަށް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 75
ވަކިކުރީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި!

ހދ. އަތޮޅު ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާ އިން އޭނާ ވަކިކުރީ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށް ވާ ރިސޯޓް ބޯއީޒް މޯލްޑިވްސް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް، ރޭ އެ ރަށުން ފޮނުވާލި މުވައްޒަފު މިއަދު...

December 30, 2019 47
ކަނޑާލި މުވައްޒަފުގެ ދިފާއުގައި ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެެއްޖެ

ރިސޯޓު ބަދުނާމަ ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުގެ ދިފާއުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 14
ސިއްރު ކެމެރާއެއް އިންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މިީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނެވެ. ފާޑުފާޑުގެ ކެމެރާތަކުން ފާރަލައި، މީސްމީހުން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ތަނަކަށް ދާއިރު އެ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. ހުންނަ ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ތަންތަނުގެ ކޮޓަރިތަކާއި ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ކުދިކުދި ސިއްރު...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 18
މިއަހަރު 9،000 ވަޒީފާ އުފެއްދިއްޖެ: ފައްޔާޒް

މި ސަރުކާރުގެ މިދިޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 9،000 އެއްހާ ވަޒީފާ އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށާއި ޖޮބް ސެންޓަރާ އެކު، ވަޒީފާގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް...

November 17, 2019 4
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތުތަކާއި މާކެޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހެދި ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 20
ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ފެންނަނީ ހިތްހަމަޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެންމެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
އެމެޒޯންގެ 30،000 ވަޒީފާ އަށް 200،000 މީހުން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ކުރިމަތިލި އެތައް ހާސް މީހުންނާ އެކު އެ އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 76
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޕޭ ލީވެއް ދެވިދާނެތަ؟

ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުން ކޮއްކޮއަށްޓަކައި އިސްވެ ނުކުތީ އަބްދުލް މުހުސިން އަހުމަދު، 37، އެވެ. ކޮއްކޮގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރި އެވެ. އެ ބޮޑު ގުރުބާނީ ވުމުގައި މުހުސިނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކަށް...

23 މެއި

May 23, 2019 42
މުސާރައާ އެކު ވަޒީފާ އިޔާދަކުރަން ޕީއެންސީން ދަފްތަރެއް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ނުހައްގުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައާ އެކު އެ ވަޒީފާ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ސަރުކާރެއްގައި އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ޕީއެންސީން ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 60
ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން ކަނޑައެއް ނުލަން:ތަރުޖަމާން

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ އިން ވެސް މީހުން ވަކިކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކުރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 58
ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ޝަކުވާއާ އެކު ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލީ

އެއް ތަނުން އޭނާ ކަނޑާލީ ރޯދަމަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އަނެއް ތަނުން، ރޯދަމަހުގެ ވިއްސަކަށް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އުމުރުން ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރުގެ އަހުމަދު ރަޝީދު ބުނާގޮތުގައި ދެ ފަހަރު ވެސް ސަބަބަކަށް ވީ، ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ދޭން އޭނާ އެދުމެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގޮސްގެން އެއް މައްސަލަ އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ސައީދު ކޯޓަށް ދަނީ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރީ ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާއި އަދުލު އިންސާފުގެ އަސާސީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން މުހައްމަދު ސައީދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 14
ވަކިކުރި އިތުރު ދެ ފުލުހަކަށް ވަޒީފާ ދެނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ހިނގި ކަންކަމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދެ ފުލުހަކަށް މާލީ ބަދަލާއެކު ވަޒީފާ ދޭން ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި އިއްޔެ އެގޮތަށް ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 7
ވަކިކުރި ދެ ފުލުހަކަށް ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު އާސިމް އަދި އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް މާލީ ބޮޑު ބަދަލާއެކު ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 10
މާލީ ބަދަލާ އެކު ޝާނީޒަށް ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ބޮޑު އަމުރަށް ފަހު ސިފައިންގެއިން ވަކިކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ޝާނީޒަށް، މާލީ ބަދަލާ އެކު އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 33
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފެނަކަ މުވައްޒަފަކަށް ބޮޑު އަދަދެއް

މާލޭގައި ހުންނަ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، ސ. ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ބަދަލުކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 377،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 149
މުޅި ކޯހުން އެއްވަނަ، އެކަމަކު ވަޒީފާއެއް ނެތް!

ގާނޫނީ ވަކީލް ކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރީ މުޅި ކޯހުން އެއް ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާ އަމަލީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު ވަޒީފާއަކާއި ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ އެކު އެވެ. ނަމަވެސް ކަންދިމާވި ގޮތް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ވަޒީފާއެއް ހޯދަން އުޅޭތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވީއިރު އަދިވެސް ވަޒީފާއެއް ނުލިބެ...