26 މާޗް

March 26, 2020
"ޝޫޓްއައުޓް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ "ޝޫޓްއައުޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެން ސިދާތު މަލްއުތުރާ ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް މުރްނާލް ތާކޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ޖޯން އަންހެން ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ރިވަތީ ރޯއިގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް އެ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ކިއާރާ؟

ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ބަތަލުންގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކިއާރާ އަދުވާނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ސިދާތެއް ނޫން، އަދިތިޔާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ޖޯން އަބްރަހަމާ އެކު ފެންނާނީ ސިދާތު މަލްއުތުރާ ނޫން ކަމަށާއި ފިލްމަށް މިހާރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އާއި ސިދާތުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ 2014 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްބަރަހްމާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކީގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
18 އަހަރު ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ ފަސް ދުވަހު

މިދިޔަ 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ އެންމެ ފަސް ދުވަހު ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް ބޭނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ކަމަށް ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
"ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކޮޕް އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ޑިޝޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފަށަން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019
"ހައުސްފުލް 5" ގެ ބައި ގިނަވާނެ

ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ގެނެސްދިން "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމެކެވެ. މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެ ފިލްމަށް ކްރިޓިކުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް މާސް އޯޑިއެންސް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ރަހަތައް ފިލްމުގައި ހުރުމުން އެ ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހިނގި ފިލްމެކެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އަންނަ ޑިސެމްބަރުގެ މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ޕާނިޕަޓް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ޖޯންގެ "އެޓޭކް" ޖެކްލިން އަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ އެކްޝަން ފިލްމު "އެޓޭކް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖެކްލިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމި، ނީލް ނިތިން މުކޭޝްގެ ފިލްމު "ބައިޕާސް ރޯޑް" އަންނަ މަހުގެ 8 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.