27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ރަކޫލް ޕްރީތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ކްރޮސް ބޯޑާ ލަވް ސްޓޯރީ އަށް ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގެ ކާސްޓަށް ޖޯން؟

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެކްޝަން ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ކާސްޓުން ޖޯން އަބްރަހަމް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މައުންޓް ޒެން މީޑިއާގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އިއުލާންކުރި އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ލަކްނޫގައި ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ޖޯން "ޕަރްމަނޫ"ގެ ޑައިރެކްޓަރާ އެކު

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "ޕަރްމަނޫ: ދަ ސްޓޯރީ ޕޮކްރާން" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބީޝެކް ޝަރުމާއާ އެކު ޖޯން އަބްރަހަމް އިތުރު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަދިތިޔާ "ދޯ ވިލަން" ދޫކޮށްލައިފި؟

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ސީކްއެލް އިން އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
ޖޯން އަބްރަހަމް "ހަލްކް" ކަހަލަ ކެރެކްޓާއެއްގައި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު އެކްޝަން ފިލްމު "ސަތިއަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ސީރީޒްގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުން ޖޯން ފެންނާނީ "އެވެންޖާޒް" ގެ ފިލްމުތަކުގައި ފެންނަ ހަލްކް ކެރެކްޓާ ކަހަލަ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލަކުން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު މިލަޕް މިލަން ޒަވޭރީ ބުނެފި...

28 މެއި

May 28, 2020
މަލަޔާޅަމް ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ޖޯން އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކުރި ވަރަށް ކާމިޔާބު މަލަޔާޅަމް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އައްޔަޕަނަމް ކޮޝިޔުމް" ގެ ރައިޓްސް ގަނެ، އޭގެ ހިންދީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ ޒިންމާއާ ޖޯން އަބްރަހަމް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ގެ ނަން "ދޯ ވިލަން" އަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން 2" ގެ ނަން "ދޯ ވިލަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
އެޑަލްޓް ކޮމެޑީއެއް ނުކުޅޭނަން: ޖޯން

ދުވަހަކު ވެސް އެޑަލްޓް ކޮމެޑީއެއް ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެ ސްޓައިލްގެ ފިލްމުތަކާ އެހާ ގަޔާނުވާ ކަމަށް ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 4
އެހީ ދިނަސް އެކަން ހާމައެއް ނުކުރާނަން: ޖޯން

ޚައިރާތަށް ދޭ އެހީގެ ވާހަކަ އަމިއްލަ އަށް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އެހީއެއް ދިނަސް އެކަން ބާއްވަން ބޭނުން ވަނީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
"ޝޫޓްއައުޓް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ "ޝޫޓްއައުޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެން ސިދާތު މަލްއުތުރާ ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް މުރްނާލް ތާކޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ޖޯން އަންހެން ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ރިވަތީ ރޯއިގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެކްޓަރު ޖޯން އަބްރަހަމް އެ ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ކިއާރާ؟

ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ބަތަލުންގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކިއާރާ އަދުވާނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" އަށް ސިދާތެއް ނޫން، އަދިތިޔާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައިގައި ޖޯން އަބްރަހަމާ އެކު ފެންނާނީ ސިދާތު މަލްއުތުރާ ނޫން ކަމަށާއި ފިލްމަށް މިހާރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.