13 މާޗް

March 13, 2019 5
ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑައެއް ނުލަން: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މެދުކަނޑާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 12
ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާ ބާއްވަން ތާއީދެއް ނުލިބުނު!

ދައުރުން ބޭރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ގިނަ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާ ބޭއްވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 44
ލަތީފްގެ އަމަލަކީ ނަޝީދަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން: އެމްޑީޕީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެނައުމުގައި ޖޭޕީން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 65
ލަތީފް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ނަގަން ޖޭޕީން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭ ގޮތް ހަދަން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހް ނެގުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އޭނާއަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 31
އެއްވުމަށް ނުކުތް ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރާތީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން މެމްބަރަކު ތިއްބެވި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 29
މެމްބަރުން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ސަބަބު ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި މުހިންމު ބިލްތަކަކަށް ވޯޓަށް އަހަން އޮއްވައި، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 6
ނަޝީދުގެ ހުކުމް ބާތިލް ކުރަން އެދޭ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް އަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް އެދޭ ގަރާރެއް އިދިކޮޅު ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 19
"ރައީސް ބަލިކުރާނީ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެންބަރުން"

ގޮނޑިގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކުން، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 10
އަޅުގަނޑު ބަޣާވާތެއް ކުރާކަށް ނޫޅެން: ގާސިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.