13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 2
ގައުމީ ޓީމަކާ މި ވަގުތު ހަވާލެއްނުވާނަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އޭނާ ދެން ވެސް ވިސްނުން ހުރީ ކްލަބަކާ ހަވާލުވުމަށް ކަމަށާއި މި ވަގުތު ގައުމީ ޓީމެއްގެ ކޯޗުކަމަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 1
ރެކޯޑް މުސާރައަކަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - ޗައިނާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ގުއަންޒޫ އެވަގްރާންޑޭ އިން، ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކަށް މިހާތަނަށް ދޭ ރެކޯޑް މުސާރައާ އެކު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް، މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު ގައުމީ ޓީމަކާ ދިމާލަށް

ލިޒްބަން (ޖޫން 19) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ދެން ފެނުން އެންމެ ގާތީ ގައުމީ ޓީމަކުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 6
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ފައިނަލްތަކުގައި އޭނާގެ ރެކޯޑް ދަށްވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ރޯމާ އާއި ޕީއެސްޖީން މޮރީނިއޯ އަށް ޝައުގުވެރިވޭ

ލަންޑަން (މެއި 5) - މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހޯދަން އިޓަލީގެ ރޯމާ އާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
އެންމެ ރަނގަޅީ އިޓަލީ މީޑިއާ: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 8) - އޭނާ މަސައްކަތްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދިމާވި އެންމެ ރަނގަޅު މީޑިއާތައް ފެނުނީ އިޓަލީން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ސޯލްޝެއާ އަށް ފަސޭހަކޮށްދިނީ މޮރީނިއޯ: ވެން ހާލް

ލަންޑަން (މާޗް 27) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވެނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ނެދަލެންޑްސްގެ ލުއީ ވެން ހާލް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019
އެންމެ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މޮރީނިއޯ

ޕެރިސް (މާޗް 23) - އަންނަ އަހަރު ފުޓްބޯޅަ އަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކުރަން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - އޭނާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 6
ރެއާލުން ބޭނުންވަނީ ޒިދާން ނޫނީ މޮރީނިއޯ: ކަލްޑެރޯން

މެޑްރިޑް (މާޗް 7) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން މިހާރު އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޒިނެދިން ޒިދާން ނޫނީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ތެރެއިން ކޯޗެއް ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމޮން ކަލްޑެރޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 14
ސޯލްޝެއާއާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 4) - ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 7
މެސީ ރުޅިއަރުވާލީ ލޮނުހެޔޮވަރު ކޮށްލަން: މޮރީނިއޯ

މެޑްރިޑް (މާޗް 3) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ރުޅިއަރުވާލަން މެޑްރިޑުގެ ސާޖިއޯ ރާމޯސް މަސައްކަތްކުރީ ގަސްދެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުންވީ މެޗުގެ ލޮނުހެޔޮވަރުކޮށްލަން ކަމަށް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
ފްރާންސް ލީގުން ވެސް ފެނިދާނެ: މޮރީނިއޯ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 18) - ފްރާންސް ލީގުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މިިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 6
އަހަންނަކީ އަދިވެސް މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 18) - ރިޓަޔާކުރާ އުމުރަށް އަދި ނުދާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަކިކުރި ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު އަލުން ރެއާލާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - މިިދިޔަ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗުކަމަށް އަންނަން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 4
ބެންފީކާގެ ފުރުސަތަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖެނުއަރީ 5) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި ބެންފީކާއާ އަލުން ހަވާލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތަށް، ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ޔުނައިޓެޑަށް އަހަރެންގެ އިހުތިރާމް އޮންނާނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
މޮރީނިއޯއާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
މުހިއްމީ ތަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ޓީމުތަކުން ދައްކާ ކުޅުމާއި ކުރާ ހަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ ނޫނީ ތަށީގެ ވާހަަކަ ދެއްކުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ޕޮގްބާ ނަމޫނާ ދައްކަން މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފި

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ނަމޫނާ އަކަށްވާން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފަ އެވެ.