18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 1
މެޗު ދިޔައީ އަހަރެންގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް: މޮރީނިއޯ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗު ދިޔައީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
"ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން، މިއީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފަދަ މެޗަކަަށް ނުތުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާތަކެއް ކޮށްގެން ޓީމަށް ގެއްލުމެއްވާން ނޭދޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 2
ފާގަސަންގެ ރޯލު ބޮޑުކުރަން މޮރީނިއޯ އެދިއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަަސަން އެ ޓީމުގައި މިހާރު އަދާކުރާ ރޯލު ބޮޑުކުރަން ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ސްޓޯކް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖެހުނީސް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ސްޓޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުން ދެއްކި އެންމެ މޮޅު ކަމަށާއި ސްޓޯކް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
"ރޫނީ އަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ"

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ އަށް އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ޔުނައިޓެޑަށް އޮތީ ޒަހަރުލާފައިވާ ހަދިޔާއެއް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިފައިވަނީ ޒަހަރުލާފައިވާ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ލެސްޓާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އުނދަގޫ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ލެސްޓާ ސިޓީ އަދިވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ކުޅޭ މެޗު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
ކުޅުންތެރިން މާ ބޮޑަށް ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓެނީ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ، 20 ފަހަރު އިނގިރޭސި ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޓީމަކަށް ކުޅޭތީ ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ނޭގުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 3
ޔުނައިޓެޑް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ވެޓްފޯޑް، އިންގްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ވެޓްފޯޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޕޮގްބާއަށް ހޭދަކުރި އަދަދު ހަނދާން ނައްތާލާ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ މެދު އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، އޭނާ ކުރަންވީ ކަމަކީ އޭނާ ގަތް އަގު ހަނދާން ނައްތާލުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 5
ޔުރޮޕާ ލީގަކީ މޮރީނިއޯ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ރޮޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ޔުރޮޕާ ލީގަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މުބާރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 3
ގާޑިއޯލާ އަށް އުފަލެއް، މޮރީނިއޯ ކުރީ ޝަކުވާ!

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވުމަކީ އުފާވެރި ނަތީޖާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ޝަކުވާ ކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 7
ދެ ކޯޗުންނަށް ހާއްސަ ބޮޑު ދެ ކްލަބުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިހާރު ވަނީ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް ހާއްސަވެފަ އެވެ. އެއީ ފަހަކަށް އައިސް ފުޓްބޯޅައިގައި ފެނުނު އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ވެސް ވާތީ އެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވީ މޮރީނިއޯ އެދުމުން"

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެދުމުން ކަމަށް އެ ޓީމާ މި ފަަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ގުޅުނު ސްވިޑަންގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 4
"ރެޝްފޯޑަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އަވަސް އަރުވާނުލާނަން"

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 28) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު އަރައި ލަނޑު ޖަހައި ހަލް ސިޓީ އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި މާކަސް ރެޝްފޯޑް މި ސީޒަނުގައި ވަރަށް ގިނަ މެޗު ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުގައި އަވަސް އަރުވާނުލާނެ ކަމަށް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 1
މޮރީނިއޯގެ ލަފާ ބަލޮޓެލީ ހޯދަނީ

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 18) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅޭނެ ކްލަބެއް ނިންމުމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ލަފާ ލިވަޕޫލުގެ ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 2
ޕޮގްބާ އަށް ޗެލެންޖެއް، މޮރީނިއޯ އެހީވާން ތައްޔާރު

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 9) - ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުނައިޓެޑާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
މަޓާ ބޭލީ އޭނާ ލަދުގަންނުވާލަންތަ؟

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 8) – ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ރޭ މޮޅުވި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެރި ހުއާން މަޓާ ފަހު ވަގުތު ބޭލީ، ލެސްޓާ އިން ބޮޑު ބޯޅަ ކުޅެން ފެށުމުން، އޭނާ އަކީ ކުރު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާތީ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
އެންމެ ފަހުން އަހަރެމެންނަށް ޕޮގްބާ ލިބިއްޖެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - ޔުވެންޓަސްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އެންމެ ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ...

August 07, 2016 2
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު: މޮރީނިއޯގެ ރެކޯޑަކީ ކޮބާ؟

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވި މެޗުތަކުގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު އެއް ކޯޗަކީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއާ އެކު، ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 5
ކުޅުންތެރިން ފިޓެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (ޖުލައި 23) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 4-1 އިން އިއްޔެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ދަށްވުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.