11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
މޮރީނިއޯގެ މިސްރާބު އަލުން ރެއާލާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - މިިދިޔަ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަމާޒު ހިފާފައިހުރީ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗުކަމަށް އަންނަން ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 4
ބެންފީކާގެ ފުރުސަތަށް މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖެނުއަރީ 5) - ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި ބެންފީކާއާ އަލުން ހަވާލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތަށް، ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ޔުނައިޓެޑަށް އަހަރެންގެ އިހުތިރާމް އޮންނާނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
މޮރީނިއޯއާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
މުހިއްމީ ތަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ޓީމުތަކުން ދައްކާ ކުޅުމާއި ކުރާ ހަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ ނޫނީ ތަށީގެ ވާހަަކަ ދެއްކުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ޕޮގްބާ ނަމޫނާ ދައްކަން މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފި

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ނަމޫނާ އަކަށްވާން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރީ އުފަލުން: އޭޖެންޓް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 3
ގަދަ ހަތަރަކާ މެދު މޮރީނިއޯގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެކަން ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
ޕޮގްބާ އަކީ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަކީ ޓީމު ތެރޭގައި އުޅޭ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ކަސިއަސްގެ ވާހަކަތަކަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުމުން އޭނާ އެކަމަށް ރައްދުދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ލީގަށް ވާދަކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު ނުޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަދި ލީގަށް ވާދަކުރާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ޑިފެންޑަރެއް ގަންނަން މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 31) - ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޑިފެންޑަރެއް ގަނެދޭން އެ ކްލަބްގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ގައުމީ ޓީމުތަކަށް މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކްލަބްތަކަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
މީޑިއާގެ ފާޑުކިޔުންތަކުން ޓީމަށް އަސަރުކުރޭ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ގޯސް ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
މޮރީނިއޯއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ހަޒާޑް ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 14) – ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، މޮރީނިއޯ ހާހެއް ނުވޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-2 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލާމެދު ހާހެއްނުވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 7
މޮރީނިއޯ މިރޭ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ: ރިޕޯޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 6) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
މޮރީނިއޯ ވަކިކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ގިގްސް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (އޮކްޓޫބަރު 5) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ރަޔާން ގިގްސް ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކްލަބްގެ އެންމެން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެއް ބަޔެއް ނޫން ކަމަށާއި ކްލަބްގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެން ވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ޓީމުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.