14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
"ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ ފުރުސަތު ދޭނަން"

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ހުރަސްނާޅާނެ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 3
"ބޭބެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭތީ ޕޮގްބާ ހުރީ އުފަލުން"

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ސެއިން އެޓިއެން އަށް ކުޅޭ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ފްލޮރެންޓީން ޕޮގްބާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 2
ޔުނައިޓެޑަށް ލީގުގެ މަތީ މަގާމެއް ހައްގު: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 10) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މިހާތަނަށް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެ ޓީމަށް ލީގުގެ މަތީ މަގާމެއް ހައްގުވާ ކަމަށް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޝެޑިއުލް އުނދަގޫވުމުން މޮރީނިއޯ ޝަކުވާކޮށްފި

އޮޑެސާ، ޔޫކްރެއިން (ޑިސެމްބަރު 8) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ކުޅޭއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޮތީ އުނދަގޫ ޝެޑިއުލެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ފެލައިނީ އަށް ފާޑުކިޔުން، މޮރީނިއޯ އޭނާގެ ދިފާއުގައި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) – ފަހު ވަގުތު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މައުރޯނޭ ފެލައިނީ އަރައި ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެވަޓަން އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީން ރޭ އެ ޓީމު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް، ފެލައިނީ އެރުވުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް ނޫން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
"އަތް އުރާލައިގެން ތިބެގެން ހާލަތު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ"

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ލީގު ފޯމަކީ ބޮލު ރިހުމެއް ކަމަށާއި އަތް އުރާލައިގެން ތިބެގެން ޓީމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ...

December 04, 2016 2
ރޮނާލްޑޯ އާއި މޮރީނިއޯ އަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަދި އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް ވެސް ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަަށް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
މޮރީނިއޯގެ އިތުބާރު ޝްވައިންސްޓައިގާ ހޯދައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 3) - އޭނާގެ އިތުބާރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ބަސްޓިއަން ޝްވައިންސްޓައިގާ ހޯދައިފި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
"މިކިތާރްޔަން އާއި ރޫނީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދީފި"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ފެޔަނޫޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވޭން ރޫނީ އާއި ހެންރިކް މިކިތާރްޔަންގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދީފި ކަމަށާއި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް މިރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ނުކުންނައިރު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމާ މެދު ވިސްނަމުން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ޔުރޮޕާ ލީގު ނަގަނީ ސީރިއަސްކޮށް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޔޫރަޕްގައި މުހިއްމު ނޫން މުބާރާތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޔޫރޮޕާ ލީގާ މެދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދެކެނީ ސީރިއަސްކޮށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 3
ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މޮރީނިއޯ އެދިގެން: އިބްރަހިމޮވިޗް

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ޕީއެސްޖީ އަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވުރެން ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެދިގެން ކަމަށް ސްވިޑަންގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
މޮރީނިއޯއާ މައްސަލައެއް ނެތް، ސަލާމްކުރާނަން: ވެންގާ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 18) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާއާ ސަލާމްކުރާނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
މޮރީނިއޯ ސަސްޕެންޝަނުގައި، ޔުނައިޓެޑް މުހިއްމު މެޗަކަށް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ނޮވެމްބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހުރީ ބެންޗަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
އެފްއޭ އިން މޮރީނިއޯ އަށް އަދަބު ދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) – ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ހިލާފުވުމުގެ ދެ އަމަލާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެއް މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް 58،000 ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
އާރްމީނިއާ އެފްއޭގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން މޮރީނިއޯ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހެންރިކް މިކިތާރްޔަން އަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ އެ ގައުމުގެ އެފްއޭ އިން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
މިވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ތަޖުރިބާއެއް ނުކުރަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ޓީމަށް ކުރާ ވަރުގެ ސަޕޯޓެއް މީގެ ކުރިން ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
އަހަރެން މޮރީނިއޯ އަށް މަލާމާތެއް ނުކުރަން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ރޭ 4-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ކައްކުވާލީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން...

October 24, 2016 1
ޗެލްސީން މޮރީނިއޯގެ ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް 4 ގޯލް ޖަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީން 4-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
ބޮޑު މެޗަށް މޮރީނިއޯގެ އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޗެލްސީ ކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑެއް ޖެހިޔަސް ކުޑަކުއްޖަކު އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެ އުފާފާޅުނުކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 1
ޕޮގްބާ ފެއިލްކޮށްލީ މާބޮޑަށް އެނގިގެން އުޅޭ ނޫސްވެރިން

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ފެނަބާޗޭއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުން ސާބިތުވީ، ފުޓްބޯޅަ މާ އެނގިގެން އުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ނިންމުން ގޯސްކަން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް ހާއްސަ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް ހާއްސަ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފެނަބާޗޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ވެސް މުހިއްމު މެޗަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 1
މެޗު ދިޔައީ އަހަރެންގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް: މޮރީނިއޯ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗު ދިޔައީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.