02 މާޗް

March 02, 2017 19
ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދެއްކުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ އަތޮޅު ނިލަންދު އަށް ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ރޭ އެ ރަށު ބަޔަކު ބިރު ދެއްކުމުން، އެކަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

March 02, 2017 82
ފ. އަތޮޅަށް ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ބިރުދައްކައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ އަތޮޅަށް ދިޔަ ދެ...

March 02, 2017 11
ހަރުގެ ފާސްކުރާ ފޮޓޯ ނެގި ޓޫރިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރަށް ހުރަސްއަޅަން ރާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 6
ކެމެރާމަން ޒަރީރު 3،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ދަތި ކުރިކަން ސާބިތުވެ، އޭނާ 3،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން ޒަރީރަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 28
ސައުދީ އެމްބަސީން ނޫސްވެރިންނަށް ފައިސާ ބަހައިފި!

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން އިއްޔެ ބޭއްވި އިވެންޓެއް ކަވަރު ކުރަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް "ހަދިޔާ"ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަހައިފި އެވެ. އެ ފައިސާ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ އަނބުރާ އެމްބަސީއާ ވެސް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރު ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

February 08, 2017 2
ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ އެވޯޑަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް ވާދަކުރަނީ

ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑަކަށް ރާއްޖޭގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް (ކުރީގެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 5
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ބާތިލްކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 12
ވިސާމާއި ލީވާންގެ ހުކުމަށް ޔޫކޭ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، ހުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި...

January 25, 2017 5
"ވަގުތު" ހެކްކޮށް، ބަރަހަނާ ފޮޓޯ އެޅި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށްފި

"ވަގުތު" އޮންލައިން ހެކްކޮށް، ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ އަދި ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް އެ ވެބްސައިޓްގައި ލިޔުނު މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން މިއަދު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 31
ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރު ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެ، 28،800ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 1
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2017 17
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭން އުޅެނީ ނުހައްގު އަދަބެއް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި އެ މީހުންނަށް މާދަމާ އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް...

January 23, 2017 2
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒަރީރަށް ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 1
ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިޔާ ކަމަށްވާ ކްލެއާ ހޮލިންގްވޯތު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 10
2016: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް

ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު އޮތް ހިސާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ދަންނަވާލަނީ އެވެ؛

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ހުކުމް މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 23
ނޫސްތަކުން ފެތުރި ހަބަރެއް އެޗްއާރުސީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް...

December 13, 2016 5
އާޒިފް ނަން ނެގުމުން ހަމްދޫން އެމްއެމްސީއަށް ހޮވިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަށް ހިތާދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި އަހްމަދު އާޒިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނެގުމުން އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް "މިހާރު"ގެ މުހައްމަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 10
"ރިލްވާން މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން "ގެއްލުވާލި" މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 6
ޝުޖާއުއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަން ސާބިތު ކޮށްނުދެވޭ

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ހުސެއިން އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ލިޔުމެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
އެމްއެމްސީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށް، މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްލާހު ގެނެސްފި...

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް...