05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
އެމްއެމްސީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށް، މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްލާހު ގެނެސްފި...

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ޝަކުވާތަކާ ހެދި އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ގާނޫނުގައި ކަނޑއަަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ހޯމް މިނިސްޓަރު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 29 މީހަކު ވާދަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް މީޑިއާތަކުގެ ފަރާތުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން 29 މީހަކު ވާދަކުރާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 24, 2016 5
ނުހައްގު އަދަބުން ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދީ: ރާއްޖެޓީވީ

ނުހައްގު އަދަބުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒުވާން ދެ ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 7
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ މިންވަރުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 10
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އެވޯޑަށް ޒަހީނާ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑަށް ރާއްޖޭގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް (ކުރީގެ މިނިވަން) ނޫހުގެ އެޑިޓަރު ޒަހީނާ ރަޝީދު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 16
"ޖުޑިޝަރީ ހިންގަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިހާރު ހިންގަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެ ފާސްކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީ ހިންގަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މާނަކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
ސީއެންއެމް، ވީއެފްޕީގެ ނަމުގައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި މީގެ ތިން މަސްދުވަސް ކުރިން ހުއްޓާލި އޮންލައިން ނޫސް ސީއެންއެމްގެ ޓީމު، ވޮއިސް އޮފް ފްރީ ޕްރެސް (ވީއެފްޕީ)ގެ ނަމުގައި މިރޭ އާ އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 36
ފޮޓޯނަގާތީ ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަނުދީ ދެފަހަރު ފޮނުވާލައިފި

ޓްރިފްއެޑްވައިޒާ އާއި އޮއިސްޓަ ޑޮޓްކޮމް އަށް ފޮޓޯ ނަގައި އަދި ލިޔެދޭ މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ދެ ފަހަރަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާން ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޖާނަލިސްޓް (އައިއެފްޖޭ) އިން ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
"މިހާރު" އަށް ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

"މިހާރު" އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ލިއާނެ ލިޔުންތެރިންނާއި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓުން ހޯދަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 54
"ރައްޔިތުންގެ މީޑިއާ" އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ކޮޅުގައި!

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުގެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ދެ ރައީސެއްގެ "އަބުރު ކަތިލައި" ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމުން) ގެނެސްދިން ރިޕޯޓުން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު އެނގުނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގެ މާނަ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި ބިލްތަކެއް ފާސްކުރިކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މަޖިލިހުން އެ ބިލްތައް ފާސްކުރީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެއިން އެއްވެސް އަޑެއް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 28
އަބުރާ ބެހުމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ، ކޮންޓެންޓަށް ސަމާލުވޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފުނުވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

August 24, 2016 16
"ބޭރު ނޫސްވެރިން އިތުރަށް ޗެކުކުރަނީ މަގުސަދު ބަލަން"

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން އިތުރަށް ސްކްރީން ކުރަން ނިންމީ އެ މީހުންގެ މަގުސަދު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ،...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 10
ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުން މިއަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 19, 2016 21
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
އަބުރުގެ ގަވާއިދު އަވަހަށް ނިންމާނަން: އޭޖީ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 9
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އަހުމަދަށް ބަޔަކު މިރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 24
ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވާން ސަރުކާރު ތައްޔާރެއްނޫން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ހެދި އާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މީޑިއާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 22
ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލުމަށް އދ. އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

August 10, 2016 47
މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލުމުން އޭގެ ފައިދާ ދައުލަތަށް؟!

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ފާސްކުރި ބިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަމުން ދަނިކޮށް ވެސް އެ އޮތީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި ކަމާ ބެހޭ...