24 މެއި

May 24, 2016
މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި "ދަތް ނެތް ދެ ސިންގާ"

އާ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމެވެ. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރަށް މިނިވަން މީޑިއާ އަކަށް ފަހި...

May 24, 2016
"މިހާރު"އާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރު

މާޗު 31 އިން ފެށިގެން ކުރީގެ "ހަވީރު"ގެ 75 މުވައްޒަފުން ހޭދަކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޭނގި، ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވި. އާ ނޫހެއް...

15 މެއި

May 15, 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނުވައްދަން ނިންމި މީޑިއާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން ނިންމާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ދޮރު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2016
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަކަށް ނުބެލޭނެ: ސަރުކާރު

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އެންފޯސްޑް އޯ އިންވޮލަންޓްރީ ޑިސްއެޕިއަރެންސަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2016
މުޒާހަރާ ކުރި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލައި މިދިޔަ މަހު މުޒާހަރާކުރި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.