22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 19
އެއް ތަނަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ހަދައިފި

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
"މިހާރު"ގެ މުހިންމު ތިން ލިއުމެއް އެއްވަނާގައި

ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ ބޮޑު ބަންދުގައި އަމިއްލަ ރަށަށް ގޮސް ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް އަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ވިސްނުމުން ދުރަކަށް ނުދެވުނެވެ. ޗުއްޓީގައި އުޅެމުން އޭނާ ދިޔައީ ފެތިފައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ހަގީގަތް ހޯދާށެވެ. އަދި ރޭ އޭނާގެ އެ މަސައްކަތަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ...

October 12, 2017 5
ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު އައްބާހަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު، މި ދާއިރާ އަށް ބައި ގަރުނު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ "އާފަތިސް" ނޫހުގެ...

October 12, 2017 17
ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް "މިހާރު"އަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ރޭ ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާ މިރޭ

ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުން މި މަހު 11 ގައި

ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި މަހު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 36
ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

ފުލުހެއްގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި އަތްލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2017 3
ފިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަނީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
އެމްއެމްސީއާއި ޕީއެސްއެމް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 10
ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާދީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 7
ފިޔާޒްގެ ކުށެއް ނެތް، ނަސްރު ލިބޭނެ: ރާއްޖެ ޓީވީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުށެއް ނެތް ބޭފުޅަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމް ކުރެއްވި...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 3
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 2
ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުކުމް ކުރަނީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 30
ދެ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެންއައިސީ އަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށް، އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން ގެންގުޅުނު ސާމާނުތަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނެ ދެ ފުލުހުއްގެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 10
ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އެމްއެމްސީއަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ނޫސްވެރިންނާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 56
މުޒާހަރާގެ ލައިވް ހުއްޓުވައި ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުން ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 24
އާލާގެ ޖޫރިމަނާ ދިޔާނާ ދައްކައިދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލާ އިބްރާހިމް ލިޔުނު ހަބަރެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ކުރި 50،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު...

July 24, 2017 3
ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސްއެޅުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ކައުންސިލް

ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 14
ބްރޯޑްކޮމްއިން ދަނީ މީޑިއާތައް އިނދަޖައްސަމުން:އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަސްލަހަތުތައް ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިމާޔަތްކޮށްދީ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދަނީ މީޑިއާތައް އިނދަޖައްސަމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 56
މައުމޫނަށް ހުތުރު ފުރައްސާރަތަކެއް؛ ގިނަ ބަޔަކު ރަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 35
ޕީއެސްއެމުން އިދިކޮޅު މެމްބަރަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން އިދިކޮޅު ފަރާތަކަށް އެތަނުގެ ޕްރޮގްރާމަކުން މިރޭ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

July 04, 2017 13
އަވަސްގެ ސީއީއޯ ކަމުން މަނިކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަވަސް އޮންލައިންގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 19
ސަލްމާން ރަސްގެފާނަށް ތާރީފު ކުރަމުން ކުފުރު ވެއްޖެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮލަމިސްޓަކު، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަށް ތައުރީފާއި ސަނާ ދަންނަވަމުން ގޮސް ކުފުރުވުމުން، އޭނާ އެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަމުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 8
ރިފާއުއާ ސުވާލުކުރީ ހަބަރެއްގެ ސުރުހީއާ ބެހޭ ގޮތުން

ވީމީޑިއާގެ ދަށުން ހިންގާ ވީއޮންލައިންގެ ސީނިއާ އެޑިޓަރު އަހުމަދު ރިފާއު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ އާދަމް އާޒިމް ހައްޔަރުކުރުމުން ލިއުނު ޚަބަރުގެ ސުރިޚީ އޮތް ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
ނޫސްވެެރިޔާ ރިފާއު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީިި

ވީމީޑިއާގެ ދަށުން ހިންގާ ވީއޮންލައިންގެ ސީނިއާ އެޑިޓަރު އަހުމަދު ރިފާއު މާދަމާ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގައިފި އެވެ.