18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 7
ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި ޕޮރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކުރުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 2
ވިސާމްގެ ހުކުމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ވިސާމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 26
ރާއްޖެ ޓީވީ ފަންޑަށް ދެ މެމްބަރަކު 100،000ރ.

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރާތީ، ހުޅުވާފައިވާ "އަބުރު ފަންޑް" އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 100،000ރ. ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ނޫސްވެރިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބްރޯޑްކޮމަށް

ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންބޮޑުވުންތައް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސަކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
މީޑިއާގެ ދިފާއުގައި އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން

ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސަކު އިގުރާރެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 11
ބްރޯޑޮކޮމް އިން މީޑިއާތަކާ މެދު ތަފާތުކުރޭ: ޓީއެމް

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިނިވަން މީޑިއާގެ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަކިވަކި މީޑިއާގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާތީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީއެމް) އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 60
އެއް މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއާ އެކު ކޮމިޝަން ސިޔާސީ ވެފައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ވެސް މީޑިއާއަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އަދަބެވެ. އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައި 250،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 16
ޕްރެޒެންޓަރަށް ކިޔުނީ ފިރިމީހާގެ މަރުގެ ކުއްލި ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ އައިބީސީ-24 އިން މިއަދު ހެނދުނު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނެވެ. ޓީވީން ޚަބަރު ހުށަހަޅައިދޭން އިން އަންހެން ޕްރެޒެންޓަރު، އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ތަނުގައި ހުރި ނޫސްވެރިޔާއަށް ފޯނުން ގުޅައި ތަފްސީލްތައް ވަގުތުން ގެނެސްދިންއިރު އެނގުނީ މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 19
ނިޒާރުގެ މުސާރައިން 50،000ރ. ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެއް މަހުގެ މުސާރައިން 50،000ރ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "އަބުރު ފަންޑް" އަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 10
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް، ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެހެންވެ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވެސް އެންމެ...

April 06, 2017 8
ސަލަފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުން ބާއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ހުނަރުގެ ދެ ވަނަ ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ރޭ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

April 06, 2017 74
ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ކުރިން އައި 250،000ރ. ޖޫރިމަނާ މިއަދު ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެތަން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން...

29 މާޗް

March 29, 2017 26
ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަކަށް ޓީވީއެމް ބަދަލުވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަކަށް ޓީވީއެމް ބަދަލުވެފައިވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 9
ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 16
"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނުން މަނާ!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ޝަރީއަތަކަށް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 83
އަޒްމޫނުގެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ނިހާންގެ އިންޒާރެއް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މަދު މެމްބަރެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިއަދު ދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 21
ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ހުރަސް ނާޅަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށާއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތައްޔިބު ޝަހީމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 21, 2017 18
އެމްބީސީއަށް ބާރު ދިނީ ބިރު ދައްކާކަށް ނޫން: އަމީތު

މީޑިއާތައް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އާ ހަވާލުކުރީ ބިރު ދައްކަން ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

March 21, 2017 39
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު އެބަދޭ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 9
"ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދެއްކުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް"

ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ސަފުން ބޭރުވެފައިވާ ހުދުމުހުތާރު ދަށުދަރަޖައިގެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަޔާން އެމްޑީޕީން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 51
ފިތުނަ އުފައްދަން ނޫސްވެރިންތަކެއް އެބަ އުޅޭ: ކޯޓު

ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ޒަރީރަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކުރި ހުކުމް ޒަރީރުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 47
ރާއްޖެ ޓީވީން "އަބުރު ފަންޑު" ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އެތަނުގެ ނޫސްވެރިން ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންދާތީީ "އަބުރު ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.