07 ޖޫން

June 07, 2017 1
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 2
އޮޅުންބޮޅުން- ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން

ފާއިތުވި ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގައި ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ރަސްމިއްޔާތެއް ނުބާއްވަ އެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ވެސް އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ. ބަސް ހުއްޓިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ޙާލަތާ މެދު ސަހަރޯހީވެގެން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް، ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ތަނެއްގައި،...

22 މެއި

May 22, 2017 7
މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުށަނާޅަން: އަލީ

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރި ޚަބަރުތަކެއްގެ ލިންކް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އެދުމަކަށް އެ ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް ނިއުސް...

May 22, 2017 14
ސިޓީތައް ބާތިލް ކުރަން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ ލިޔުންތަކެއް ފާހަގަކުރެވިގެން ކަމަށް ބުނެ އޮންލައިން މީޑިއާތަކުން...

21 މެއި

May 21, 2017 11
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްސީއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް...

May 21, 2017 7
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދޭ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 42
ހައްގުތައް ހޯދައި ދެނީ މި ސަރުކާރުން: ޚަލީލް

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދެނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
އެމްއެމްސީން މިސްބާހު ވަކި ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ވީއެޕްޕީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިސްބާހު އައްބާސް ވަކި ނުކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 10, 2017 2
މިސްބާހާ މެދު އެމްއެމްސީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ޖަލްސާތަކަށް، އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަދި ވީއެފްޕީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިސްބާހު އައްބާސް ހާޒިރު ނުވާތީ، އޭނާއާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް މިއަދު...

09 މެއި

May 09, 2017 9
ފިރިމީހާ ގެއްލުނު ލަންކާ އަންހެނަކު ޔާމީނުގެ ހައްގުގައި

ވޭތުވެ ދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު ގޮތަކަށް ސަންދިޔާ އެކްނަލިގޮޑާ، ސްރީލަންކާގެ ކޯޓުތަކަށް ދެ އެވެ. ފިރިމީހާ ހޯދުމަށް، ކޯޓުތަކުން ފެށިގެން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ވެސް އޭނާ ހިނގައްޖެ އެވެ. ލަންކާގެ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކާޓޫނިސްޓް އަދި ނޫސްވެރިޔާ ޕްރަގީތު އެކްނަލިގޮޑާ މީގެ ހަ...

04 މެއި

May 04, 2017 30
އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރާއްޖެޓީވީން ދައްކައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 46
"ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭ"

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހަބަރުތައް ގާނޫނުުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެނެސްދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 13
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދަށް ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް ނުވަތަ އެ މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 5
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގަ ރާއްޖެ ފަސް ދަރަޖަ ދަށަށް

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ރާއްޖެ ފަސް ދަރަޖަ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 10
ޒަހީނާ އަށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް، ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އިންޑެޕެންޑެންޓަށާއި އެ ނޫހުގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރު ޒަހީނާ ރަޝީދަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 1
އަބުރުގެ ގާނޫނުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ހުއްޓުވައިދޭން އެދެފި

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ބާތިލްކުރަން ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މެދު މި ވަގުތު ފިޔަަވަޅު އެޅުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 7
ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި ޕޮރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކުރުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 2
ވިސާމްގެ ހުކުމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ވިސާމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 26
ރާއްޖެ ޓީވީ ފަންޑަށް ދެ މެމްބަރަކު 100،000ރ.

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރާތީ، ހުޅުވާފައިވާ "އަބުރު ފަންޑް" އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރާއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 100،000ރ. ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ނޫސްވެރިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބްރޯޑްކޮމަށް

ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންބޮޑުވުންތައް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސަކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
މީޑިއާގެ ދިފާއުގައި އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން

ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސަކު އިގުރާރެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.