18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 129
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އާދަމް ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 18, 2019 33
ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގައި މިއަދު ތަފާތު ވާނެ: ނަޝީދު

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ ގޮތްގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއަދު އެކަން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 16
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި އާދަމް ވަކި ކުރުން ހޯމަ ދުވަހު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ ވޯޓު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ...

November 14, 2019 15
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އާދަމްގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 14
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލަ މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2019 25
ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުން ބާތިލް ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ސަސްޕެންޑްކޮށް، އެ ދެ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

November 13, 2019 144
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އާދަމް މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ފޮނުވައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ސަސްޕެންޑްކޮށް، އެ ދެ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 19
"ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުނުވީ ބެލޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ފަނޑިޔާރު އާދަމް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަތީ އެ...

November 12, 2019 4
ފަނޑިޔާރު އާދަމް އުޒުރުވެރިވާތީ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަނޑިޔާރު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 1
އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުންދާ، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ސުޕްރީކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 11
ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަަން އާދަމް މުހައްމަދަށް ފަހު ފުރުސަތު

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން މިއަދު ފަހު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 52
ބާރު އޮތް ކަން މިއަދު ދައްކާލައިފި: ޖަމީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަހެއް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ނުދެއްވައި އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދެއްކީ ބާރު އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ނުރުހުންފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

October 30, 2019 10
އާދަމް މުހައްމަދު، ޖަމީލްއާ މުއާމަލާތްކުރި މައްސަލައެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކާ މުއާމަލާތް ކުރި ކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް...

October 30, 2019 21
ފަނޑިޔާރު އާދަމްގެ ވަކީލަކަށް ޖަމީލް ބަލައެއް ނުގަތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ތަހުގީގުގައި ދިފާއީ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ފަނޑިޔާރު އާދަމްގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 9
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 12
ފަނޑިޔާރު އާދަމްގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލަން އެދިވަޑައިގެންފި

ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލަ ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްދޭން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 105
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 108
އަމުރު ނެރުމުގައި 3ފަނޑިޔާރުންގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތިން ފަނޑިޔާރުން ސޮއި ކުރެއްވީ ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.