29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 6
ތޮލްހަތުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 54
ނަޝީދު ސަލާމަތްވިޔަސް ބަހުސަށް އަދި ނިމުމެއް ނެތް!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގަދަކަމުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ސިފައިންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގިރިފުށީގައި 22 ދުވަސް ވަންދެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމުން ދެ ކަމެއް ސާފުވި އެވެ؛ އެއް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 157
ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އެ މަނިކުފާނަކީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 23
ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމާ މެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަން އެ ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 8
ނަޝީދުގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރުމުގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މިއަދު އެ ކޯޓަށް...

November 08, 2018 29
ތޮލްހަތު ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތޮލްހަތު އިބްރާހިމް ކަލޭފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 7
ދީދީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބުދުﷲ މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ރިޓަޔާޑް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ އާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި ދައުވާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 104
އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޭރުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެއްދެވުނު ގޯހެއް ކަމަށް ނަޝީދު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 3
ވަކީލަކު ހޯދަން އިބްރާހިމް ދީދީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިިނަލް ކޯޓުން އޭނާ އަށް މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 2
އިބްރާހީމް ދީދީގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 6
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ) ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 36
އިބްރާހިމް ދީދީގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ދައުވާކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ (ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޑީޑީ) ގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި އޮތުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ އަލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 28
ނަޝީދާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުން ގާތް: ވަކީލުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާއި "ނިގުޅައިގެންފައިވާ އެހެން ހައްގުތައް" ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ނިމުން ވަރަށް ގާތްކަމަށް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 31
ނަޝީދުގެ "ނިގުޅައިގަތް" ހައްގުތައް ހޯދަން އދ. އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިންސާނީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހައްގުތައް އެމަނިކުފާނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދޭން އެދި އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.