28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 35
ޑީޑީ ވަކިކުރަން ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވީ ގާސިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަކި ގޮތަކަށް މިއަދު ވޯޓެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 3
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް މިރޭ ފޮނުވައިފި އެވެ.

August 27, 2019 21
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި މިރޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިރޭގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2019 4
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 8
ޑީޑީ ސަސްޕެންޝަނުގައި ނަޝީދުގެ މަސްލަހަތުހިމެނޭ: ވަކީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޒާތީ މަސްލަހަތެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ޖޭއެސްސީން އަމަލުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އަބްދުﷲ ދީދީގެ ވަކީލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 4
ޑީޑީ ސަސްޕެންޑްކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖަައްސައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 9
ޑީޑީގެ އެދުމަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އޭނާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 17
ޑީޑީ ބޭރުގައި، ވަކީލް ވިދާޅުވީ ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 68
ޑީޑީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ލަފާދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) އަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް، އޭނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރި ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ލަފާދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 76
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނިކޮށް ޑީޑީ ފުރައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު މިރޭ މެލޭޝިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 19
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާތީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ ސުލޫކީ މައްސަަލާގައި އޭނާ މިއަދު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 121
ޑީޑީ އާއި އަދީބުގެ ގުޅުން: ނުފޫޒުން ފުރިފައި!

"ބްރޯ، ކޮބާ ކިހިނެއް؟ ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުން،"

20 ޖޫން

June 20, 2019 164
ޑީޑީގެ ތަހުގީގު: ބޮޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް، ހޫނު ބަހުސެއް!

މިއަދު ހެނދުނު ނޫސްވެރިންނާއި ބައެއް އާންމުން ރައްޔިތުންގެ ލޯ ދަރުބާރުގެ އަށް އަމާޒުވެފައި ހުރީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަހުގީގެއް...

June 20, 2019 337
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަށް ސީރިއަސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭތަހުގީގެއް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ނަމަ ވަރަށް ސިއްރުން، އަދި އޭގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2019 15
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ތަހުގީގު ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދައްކާނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ ތަހުގީގު ޓީވީން ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 19, 2019 58
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރުގޭގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ހުޅުވާލައިގެން މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން...

June 19, 2019 80
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ އަނބިކަނބަލުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ގެ އަނބިކަނބަލުން ޣާނިޔާ އަބްދުލްޣަފޫރު ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 9
އެހެން ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އިތުރުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސަސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2019 52
ކޯޓުން ޖޭއެސްސީގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ނުވަދޭ: ޑީޖޭއޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ނުވާ ކަމަށް ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

16 ޖޫން

June 16, 2019 69
ޑީޑީގެ މައްސަލައެއް ނުބަލާ ކަން ޕޮލިހުން އަންގާފައިވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަންގާފައިވާ ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

June 16, 2019 52
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވާތީ އޭނާ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަމުންދާ ކަމަށް...

June 16, 2019 39
ޑީޑީގެ މައްސަލައަކީ ބަދަލު ހިފަން ކުރާ ކަމެއް:އިދިކޮޅު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބަލައިނުގަތުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވުމަށާއި ޝަރުއީ...

13 ޖޫން

June 13, 2019 70
އަމުރު ނެރުނަސް ޑީޑީގެ ސަސްޕެންޝަން އޮންނާނެ: ޖޭއެސްސީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގިޔަސް، އެ...

June 13, 2019 84
ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ސަސްޕެންޝަން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ގެ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކޮށް، އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެ މައްސަލާގައި...

12 ޖޫން

June 12, 2019 92
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 78
"ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް އެކައުންޓެއްގައި ނުހުންނާނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ދޮގުކުރައްވައިި، ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް އެކައުންޓްގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 44
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގާސިމްގެ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށާއި އެ ކޯޓަށް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިރޭ ނެގި ވޯޓުގައި އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އެދިވަޑައިގަތުމުން، އިދިކޮޅު...

June 27, 2018 15
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޑީޑީ އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގެ ދެ...

June 27, 2018 12
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑީޑީ އައްޔަން ކުރުން މިރޭ

މިހާރު ހުސްވެފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2018 31
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑރ. ޑީޑީ އައްޔަން ކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އައްޔަން ކުރުމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ އޮތް ދެ މަގާމަށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު...