20 ޖޫން

June 20, 2019 123
ޔާމީން ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެއްސީ އަޅުގަނޑު: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވީ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވާ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކް ކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 18
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންކުރަންޖެހޭ:ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މިނިވަން ކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 15
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޑީޑީ އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގެ ދެ...

June 27, 2018 12
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ޑީޑީ އައްޔަން ކުރުން މިރޭ

މިހާރު ހުސްވެފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ...

21 ޖޫން

June 21, 2018 10
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ކުޅުން، ފަސޭހަ ކަމެއް!

ގާނޫނީ ހުކޫމާތު ފުރިހަމަ އަށް ހިނގާ ގައުމެއް ނަމަ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައި އޮންނަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެކަން ވެސް...

June 21, 2018 84
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމް: ދިރިތިބީންނަށް އިބްރަތެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން މުޅި ގައުމުގައި ދައްކަން ފެށީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. ފަޓާސްބަރިއެއް ހެން ޝަރީއަތުގެ...

08 މެއި

May 08, 2018 58
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހަތަރުމަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ގަވަމެންޓް އީ ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ގެ ޚިދުމަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑާލަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އެންގެވި މައްސަލާގައި ކުރި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނު ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 49
އަމުރުތައް ނެރުނީ ދެ ފަނޑިޔާރުން އަންގާ ގޮތަށް!

ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ހަމަ އަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަންގަވަމުން ގެންދެވި ގޮތަށް ކަމަށް އެ ދެ ކޯޓުގެ ދެ ގާޒީއަކު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަން، ލީކުވެފައިވާ ތަހުގީގީ ބަޔާންތަކަކުން...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 14
ޖެމްސް މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ވަކީލުން...

April 26, 2018 33
"ޖަލުގައި އެކަނި ބަހައްޓާ ނަމަ، ސިކުނޑި މޮޔަވާނެ"

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަވާއިރު، އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނަ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަނި އެމަނިކުފާނު ބާއްވާ ނަމަ "ސިކުނޑި މޮޔަވާނެ" ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 8
ދައުވާ އުފުލީ ފްލޯކް ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް:އަލީ ހަމީދު

އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަކީ ފްލޯކް ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށާއި ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފުލި ދައުވާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 11
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް!

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށާއި އެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރުމާ މެދު ވަކި...

April 22, 2018 3
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތެއް އަނެއްކާވެސް ސިއްރުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 28
ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ނުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަދެ، ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ނުބެހުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ ކަނޑާލުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

April 03, 2018 13
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭނެ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

27 މާޗް

March 27, 2018 39
ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް އޮތުމަކުން އަމުރުތައް ބާތިލެއް ނުވާނެ

ފަނޑިޔާރަކާ މެދު ޖިނާއީ ތުހުމަތެއްކުރެވޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ، އެ ފަނޑިޔާރުން ނެރުއްވާ އަމުރުތައް ގޯސް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ...

March 27, 2018 50
އަމުރު ނެރުނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން: ދައުލަތް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި އަމުރު ނެރުނީ އެ ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް އޮޅުވާލައިގެން...

25 މާޗް

March 25, 2018 9
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 37
މައުމޫން ކޯޓުގައި ހަތް ގަޑިއިރު، ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު...

March 20, 2018 13
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބޭރުގެ އަތެއް ނުވޭ: މުންދު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އަމުރެއް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް ރިޝްވަތުދިނުމުގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއް އަދި އެހެން އެޖެންސީއެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ސްރީ...

15 މާޗް

March 15, 2018 12
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 28
ބިލު ހުށަހެޅީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތީމަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތީމަ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 44
ފުލުހުންނަށް ސުވާލެއް: ހޯދި ކިތާބީ ހެކި ކޮބާ؟

"ބަޣާވާތަކުން" ސަރުކާރު ވައްޓާލަން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން އުޅުއްވި ކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމަށް ފަހު، ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާ އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އުފުލުމުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ. އިދިކޮޅު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ، މުޅި ގައުމު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 39
2.4 މިލިއަންގެ ޑޮލަރުގެ މަންފާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަންފާއެއް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ...

February 13, 2018 32
ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް "ފްރޭމް ކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 18
މިއީ ޖުޑިޝަރީން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް: ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލައި ޖުޑިޝަރީން ބޭނުންވީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ޖެހުނީ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ "ބަޣާވާތެއްކަން" ދެނެގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.