31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 48
ޝުޖާއު، އިދިކޮޅުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 20
ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަން ގެއްލި މިނިވަންކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ މާހައުލެއް ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މި ވަގުތަށް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 19
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ދެން ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަކަށް އަންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު މި އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ހައި ކޯޓަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ކޯޓު ކަމަށް ވާތީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ހޯދުމަކީ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 15
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 20
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން، ދެ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 7
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރިއެއްނޫން

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން ނުގެންގުޅޭކަން ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 16
ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކުރަން އިދިކޮޅުން އެދެފި

މަނީ ލޯޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކުރުމަށާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުޘްމާނާ ބައްދަލު...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 12
ޝުޖާއު އާއި އިތުރު ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާންގެ އާ މައްސަލައަކާއި އިތުރު އެހެން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 7
ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި، ކޯޓުން މިއަދު އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

December 21, 2019 1
އިސް ފަނޑިޔާރަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

December 21, 2019 5
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުއަށް އިންޒާރު ދިން މީހާ ހައްޔަރު

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލާގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 17
އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް މިއަދު މީހަކު ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށް، މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 4
އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 11
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް އޭނާ މިއަދު އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 20
"ޗުއްޓީގައި ހުއްޓަސް، ހުކުމް ކުރަން ބައިވެރިވެވޭނެ"

ހައި ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވިޔަސް، އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިވުމަކީ ކުރިން ވެސް އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 29
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީ އަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ހުކުމް ކުރެއްވީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މިއަދު ހުށަޙަޅައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޝުޖާއު އުސްމާން

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.