03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 1
ދެ އަހަރު ނުވަނީސް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ނުވެވޭނެ

ދެ އަހަރުވުމުން ނޫނީ ފަނޑިޔާރުން އެއް މަރުހަލާގެ އެހެން ކޯޓަކަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށާއި އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 6
ގާޒީ ބާރީ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

November 30, 2020 10
ގާޒީ ބާރީ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ވަކިކުރަނީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 13
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ޝަކީލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 26, 2020 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ހާތިފް އައްޔަންކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިިލްމީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 16
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓުވާލުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ހުކުމެއް ކުރުމުން ފަނޑިޔާރުގެ "މަގާމު ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ނިންމުން ފަދަ ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވި އެތައް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ލަސްވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ކޯޓުތަކުން މަައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކަން ބަލަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތުު ދެނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ތަހުގީގު ކޮމެޓީތަކުގައި އާންމުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 4
އިސް މެޖިިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 15
މާމެންދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަހުމަދު ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 6
މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 6
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ އިސްތިއުފާދީފި

މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 6
ދެ ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ދެ ބޭފުޅުން

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 13
ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައި، އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
ޝަފީއު އާއި ފަރުހީޒާ ހައި ކޯޓަށް އައްޔަންކޮށްފި

ހައި ކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 2
ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން

ދަށު ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 9
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 8
ހައި ކޯޓަށް ފަރުހީޒާ އާއި ޝަފީއު

ހަައި ކޯޓުގެ ފަަނޑިޔާރުކަމަށް ސ. ފޭދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފާތިމަތު ފަރުހީޒާ އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީއު އައްޔަންކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިފި...

September 23, 2020 2
އިސް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އާ ގަވާއިދެއް

ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުމުގެ އާ ގަވާއިދެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 19
ގާޒީ ޒުބައިރުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
އިހްތިޖާޖެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތްދެނީ

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެންއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.