16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 18
ގާޒީ ޒުބައިރުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
އިހްތިޖާޖެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތްދެނީ

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެންއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 8
"ގާޒީ އާދަމްއާ ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް"

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކުރީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

September 08, 2020 5
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މުހައްމަދާއި އަލީ ރަޝީދު އައްޔަންކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިިމާއި އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 10
އަލީ ރަޝީދާއި މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް ރުހުން ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 21
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ގާޒީއަކަށް ދީބާނާޒް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަންކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ދީބާނާޒް ފަހުމީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 2
ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 19
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ދެން ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަކަށް އަންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު މި އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ހައި ކޯޓަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ކޯޓު ކަމަށް ވާތީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ހޯދުމަކީ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިތުރު ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ދޭކަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2020 5
މެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 45
ޖޭއެސްސީ އިމުން ބޭރުވަނީތަަ؟

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވައުދާއި އަހުދުތައް ހަނދާން ނެތި، ކިއިހައި ޅެންތައް ފަރިއްސަށް ވެ ނިމިއްޖެ އެވެ. ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރުމުގެ ލަވައަކީ އެއިރެއްގައި އިދިކޮޅުގައި ތިބެގެން ބާރު ހޯދަން ދައްކާ ހުވަފެނެއް ކަމަކަށް ނޫނީ މިއަދު...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 20
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން، ދެ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 22, 2020 4
މެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނެވި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ފޮނުވަނީ

ރިޝްވަތާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
އަމުރުނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިޒް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން، އެ ރަށުން ބާލަން އަމުރު ނެރުނު ބ. ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަހުމަދު...

July 19, 2020 42
އަދީބުގެ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ގާޒީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި، ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދަށް...

15 ޖުލައި

July 15, 2020 30
އަދީބުގެ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ގާޒީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ...

July 15, 2020 29
މަޖިލިހުން އަވަސްއަރުވާލުމަކީ އިންސާފަށް ހުރަހެއް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލާގައި، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އިންސާފު ގާއިމްކުރަން...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 18
ގާޒީ ބާރީ، މާލީ ބަޔާނަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް، މާލީ ބަޔާނަށް މަކަރު ހެއްދެވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 16
މައްސަލަ ބަލަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން: ޖޭއެއެސްސީ

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަނީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

July 06, 2020 3
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ނަޖީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މުލްހާ އަލީ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 13
ގާޒީ ނަޖީބު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަހަޅަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަސީބަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލަ ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 14
ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކާއެކު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސަސްޕެންޑް

ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ފަދަ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކާ އެކު، ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.