23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް 12 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް 12 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 5
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް އާ ގަވާއިދެއް

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރާނެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އާ ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
"މައްސަލަ ބަލަން ބެންޗެއް އެކުލަވާލަން ލަފާ ނުދެވޭނެ"

ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވައިލުމަށް ލަފާ ދިނުމުގެ ބާރު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދަށު ކޯޓުން ޖޭއެސްސީ އަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ދަށު ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައި، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 26
ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރަން ބޭނުންވަނީ އުމުރުތަ؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ ޖޭއެސްސީއަށް އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި، ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ބަލަން ފެށުމާއި މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ފެށުމާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށިޔަސް، އެ ކޮމިޝަނާ...

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމައިފި

ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 16
އެންމެންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މައްސަލަ ބަލަން އެދެފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ގެންދިއުމަށް ޖޭއެސްސީގައި އޭނާ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 5
ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 3
ސިވިލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 15
ރުހުން ނެތި، ފަނޑިޔާރުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުއޫދު

ފަނޑިޔާރުންގެ ރުހުން ނެތި އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 15
އާރިފް ޑްރަގް ކޯޓަށް، ދެ ގާޒީއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ދެ ގާޒީއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 6
ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ސުއޫދު

ގޭންގްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 10
ކޯޓުތަކަށް 15 މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް 15 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައި، އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޝުޖާއު އުސްމާން

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 13
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 8
ޗެމްބަރު ފަނޑިޔާރަކަށް އާދަމް މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޗެމްބަރު ފަނޑިޔާރަކަށް، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 69
އަނެއްކާވެސް ބޭރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބަހުސް

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ އެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އޭރު ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. އޭރު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ގޮވާލަމުން ދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ވެސް އައްޔަން ކުރުމަށެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 29
"އިލްމީ ގޮތުން މޮޅު ހުކުމްތައް ނެރެން އެބަ ޖެހޭ"

ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތައް މަދު ކުރުމަށް އިލްމީ ގޮތުން މޮޅު ނިންމުންތައް ފަނޑިޔާރުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް...

April 30, 2018 5
ދެ ކޯޓަށް ނެގި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ކަނޑައެޅި ހަތަރު ބޭފުޅުން މިރޭ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 10
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 34
ޖަލްސާއަށް ނުދާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ:އޭޖީ

މަގްބޫލު އުޒުރެއްް ނެތި، ގަސްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ތަކަށް މެމްބަރުން ވަޑައިނުގަތުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ ޑެޑްލޮކަކަށް ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.