29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ހަމީދުގެ ދައުރު ހަމަވެ، ޖޭއެސްސީގެ މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ މަގާމުގެ ދައުރު ހަމަވެ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 12
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ކުރިމަތިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އައިސް، މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ރަނގަޅު ބައެއް ތުހުމަތުތަކާއި ގޯސް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ހައި ކޯޓަށް ގިނައިން ކުރިމަތިލީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީން

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި އަށް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ސިވިލް ކޯޓު ގާޒީން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
ހައި ކޯޓަށް މިފަހަރު އަށް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލުމުން އެ މަގާމަށް އަށް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 14
ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ޖެހިފައި!

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2011 އެވެ. އޭރު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗް ހަމަނުވާތީ އެ ކޯޓުގައި ތިއްބެވީ އެންމެ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު އެ ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އޭރުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 2
ހައި ކޯޓަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 4
ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ދެ ބޭފުޅުން

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން އެ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ވެސް ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 20
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ބާރީ ހަމަޖައްސައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމަށް އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ހަމަޖައްސައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމަށް އަބްދުﷲ އަލީ ހަމަޖައްސަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 1
ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ގިނަ އަދަދަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

އެކި ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް 40 އަށް ވުރެ ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އެ ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.