13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 5
ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލިސް އެކުލަވައިލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 16
މިއީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުންތަ؟

ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ ސަރުކާރަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ދެމެދު ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކެއް ނޯންނަ ޒަމާނެއް ނެތެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު އެޅުވުމުން ފެށިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ ސިލްސިލާތައް ވެސް ހިންގައިފި އެވެ. ހަމަ އެ އުސޫލުން، ނޮވެމްބަރު 17، 2018 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 5
ރާޣިބްގެ ތުހުމަތުތައް ޖޭއެސްސީން ދޮގުކޮށްފި

ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ރާޣިބް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިިންމީ ގިނަ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 1
ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމުމުން، އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 13
ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ނިންމަނީ

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމުމުން، އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 14
ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ ނިމޭއިރު ވެސް އެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ މަޖިލީހުުގެ ދައުރެއް ނެތި، އޮޓަމެޓިކުން ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް...

March 14, 2018 9
ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިމާޔަތް ބޭކާރު!

ގާނޫނު އަސާސީ އައިއިރު އެންމެ ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ދީފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެގޮތުން ފަނޑިިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ގާނޫނުއަސާސީގެ އިމުގެ ބޭރުން ފަނޑިޔާރަކު...

30 މެއި

May 30, 2017 24
ފާއިޒާއި މުއުތަސިމް ވަކިކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސައިނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމާއި ގާނޫނަށް ގެނައި އެ އިސްލާހު ބާތިލް ކުރަން...

06 މެއި

May 06, 2017
ނޭޕާލުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުން ހުއްޓުވައިފި

ކަތުމަންޑޫ (މެއި 6) - ނޭޕާލުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުރު ކުރަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.